Dissertasiya

BFD 2.18 Dissertasiya şurasının iclası (Protokol №01)

25 noyabr 2022-ci il tarixdə Saat 11:00-13:30


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA2ZjE2YTMtNDNmZS00N2I1LTk2OWEtNmY2YmExODUwMjNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223a81281-be1c-4a24-9f8b-8619e963e399%22%2c%22Oid%22%3a%22a60931d1-64dc-4b5a-b726-932f70bbd146%22%7d