Aqronomluq fakültəsi

Siyafə Əliyeva

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasının baş müəllimi

Mob.tel: 

Doğum tarixi

7 aprel 1949-cu il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1966-cı ildə Azərbaycan Kənd təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuş və 1971-ci ildə “alim aqronom” adını almışdır. Hal-hazırda Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedra­sın­da baş müəllim işləyr.

Əmək fəaliyyəti

1971-ci ildə Genetika və Seleksiya İnstituna baş laborant

1973-cü ildə Genetika və Seleksiya İnstitunda kiçik elmi işçi, Bakı

1988-Gəncə şəhəri uşaq yaradıcılıq mərkəzində biologiya dərnəyinin rəhbəri

1994-2001- Aqrar ekalogiya İnstitunda  asssistent, sonra baş müəllim

2000-2006-ADAU Yerquruluşu və torpaq müfəttişliyi kafedrasında baş müəllim

2006-2011 Əmtəəşünaslıq və ekspertiza kafedrasında baş müəllim

2011-2015 Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasında baş müəllim

Apardığı dərslər

Bakalavrda – Torpaqşünaslıq, Torpaqşünaslıq və əkinçilik, Meliorativ torpaq­şü­naslıq,  Ekoloji monitorinq, Ümumi torpaqşünaslıq

Elmi yeniliyi

Mükafatları

Tədqiqat sahəsi: Torpaqşünaslıq və aqrokimya

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

 1. 2010-cu il, Beynəlxalq Elmi Praktiki Konfransın, ADAU, Gəncə
 2. 2011-ci il, Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri beynəl­xalq konfrans
 3. 2012-ci il, Beynəlxalq Elmi Konfrans AMEA
 4. 2013-cü il, Ümumi Respublika Elmi-Praktik Konfransı

      Seçilmiş əsərləri

       Dərsliklər-

       Dərs və metodik vəsaitlər:

 1. Magistr hazırlığı üçün Torpağın bioloji aktivliyi fənnindən proqram. Gəncə, 2014, 9 səh. (həmmüəlliflər A.M.Hüseynov,A.N.Zeynalova, A.M.Vəliyeva )
 2. Mühəndis geologiyası və qrunt mexanikası üzrə bakalavr pilləsi üçün fənn proq­­ ramı, Gəncə-2014

          Məqalələr

 1. Azərbaycanda soya əkini genişləndirmək vacibliyi. Beynəlxalq Elmi Prakti­ki Konfransın tezisləri, ADAU, Gəncə, 2010, (E.R.Allahverdiyev)
 2. Dərin şumun ekoloji və aqronomik əhəmiyyəti. Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri beynəlxalq konfrans, 03.05.2011. (E.R.Allah­verdiyev)
 3. Abşeron şəraitində aparılan tarla təcrübəsi sahəsi torpağın aqrokimyəvi xüsusiyyəti, Beynəlxalq Elmi Konfrans AMEA, Aqrar Elmlər Bölməsi,I hissə , Bakı, 09.09.2012
 4. Ceyrançöl massivində yayılmış yem əhəmiyyəti olan yabanı və becərilən tərki­bin­də mineral və mikroelementlərin miqdarı. Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri beynəlxalq konfrans, 03.05.2011. (E.R. Allahver­di­yev)
 5. Kök və kövşən qalıqlarının torpaq münbitliyinin artırılmasında rolu, Ümumi Respublika Elmi-Praktik Konfransın materialları, 25-26 aprel, 2013-cü il (E.R.Allahverdiyev, M.Ə.Behbudova)
 6. Üzvi gübrə normalarının soyanın dən məhsuldarlığına və torpaq mün­bitliyinə təsiri, Xəbərlər məcmuəsi, 51, Elm nəşriyyatı, Gəncə-2013, (E.R. Al­lah­ver­di­yev, M.Ə.Behbudova)
 7. Azot gübrə normalarının və formalarının pomidorun meyvəsində nitratların top­lanmasına və paylanmasına təsiri, Elm Mərkəzi, Torpaqşünaslıq və aqrokim­ya, Cild 21 №3, Bakı,2013 (Cəfərov Y.Ə., Mehdiyeva E.X., Abdul­laye­va Z.H.)
 8. Ceyrançöl ərazisinin qış otlaqlarında torpaqların qida rejiminin xüsusiy­yətləri. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat İpəkçilik İnstitutunun Elmi Xəbərləri, XX cild, Ba­kı, 2013(Cəfərov Y.Ə., Mehdiyeva E.X., Verdiyeva V.Q.)
 9. Səpin üsullarının qarışıq əkinlərin Məhsuldarlığına təsiri, ADAU-nun 85 illik yu­­bileyinə həsr olunmuşdur. ADAU-nun Elmi Əsərləri, Gəncə-2014, №2. (E.R. Al­­­lah­verdiyev, A.İ.Babayev)
 10. Şəmkir və Tovuz rayonlarının dağətəyi ərazisində yeni torpaq istifadəçiliyi şəraitində torpaqların münbitlik parametrlərinin qiymətləndirilməsinin ekoloji aspektləri. ADAU-nun 85 illik yubileyinə həsr olunmuşdur. ADAU-nun Elmi Əsərləri, Gəncə-2014, №2 (A.M.Hüseynov, Z.H.Abdullayeva)
 11. Gübrə normalarının  və suvarmaların sayının torpaq münbitliyinə və kövşən əkinlərində sorqo ilə noxudun qarışıq səpininin yaşıl kütlə məhsuldarlığına təsiri, ADAU-nun 85 illik yubileyinə həsr olunmuşdur. ADAU-nun Elmi Əsər­lə­ri, Gəncə-2014, №1 (E.R.Al­­lah­verdiyev,M.Ə.Behbudova)

Qarışıq əkilən bitkilərin kök və kövşən qalıqlarının torpaq münbitliyinə təsiri, 2015-ci il Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ili elan edilsin, ADAU-nun Elmi əsər­lə­ri, Gəncə-2015, №2 (E.R.Al­­lah­verdiyev)