Aqronomluq fakültəsi

Rəsmiyə Quliyeva

Asisstent

 “Torpaqşünaslıq və aqrokimya “ kafedrasının assistenti

 

   İş tel:

   e-mail: quliyevarx@mail.ru

   Doğum tarixi: 06 oktyabr 1980-ci il

                                       

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2006-cı ildə AKTA-nın  (indiki ADAU) Aqrokimya və torpaqşünaslıq ixtisasının bakalavr pilləsini, 2008-ci ildə ADAU-nun Aqrokimya və torpaqşünaslıq ixtisasının magistratura pilləsini, 2015-ci ildə  fəlsəfə doktoru üzrə əyani doktoranturanı bitirib.

Elmi dərəcəsi magistr

 

Əmək fəaliyyəti

2009-cu ilin yanvarında ADAU-nun nəzdində olan ətraf mühitin ekoloji monitorinq laboratoriyasında laborant, 2009-cu ilin oktyabrında həmin laboratoriyada elmi işçi vəzifəsinə təyin edilib.

2011-ci ilin sentyabr ayından Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasına assistent vəzifəsinə təyin edilib.

Hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin assistentidir

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda -- “Torpaqşünaslıq”, “Torpağın aqrokimyəvi tədqiqat üsulları”, “Bitkiçiliyin əsaları”, “Ekoloji monitorinq”, “Torpaqşünaslığın tədqiqat üsulları”, “Gübrələrin tətbiqi sistemi”, “Torpaq biologiyası”, “Aqrokimya”, “Biogeokimya”, “Meliorativ torpaqşünaslıq”, “Torpaqşünaslığın əsasları”.

 

Elmi yeniliyi

“Gəncə-Qazax regionunda torpağın xassələrinə və bitkilərin məhsuldarlığına biohumusun təsiri” mövzusunda araşdırma.

 

Mükafatlar

 

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin tədris-təcrübə təsərrüfatında yayılmış

torpaqların aqroekoloji qiymətləndirilməsi

 Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

ADAU-da Beynəlxalq Konfransda iştirak etmişdir Gəncə 2010

 

Seçilmlş əsərləri: 

 

Dərsliklər:

 

Dərs və metodiki vəsaitlər

“Ümumi Torpaqşünaslıq (1, 2)” fənni üzrə təhsilin bakalavr pilləsi üçün tədris proqramı, Gəncə, 2016.

“Torpaqşünaslıq və əkinçiliyin əsasları” fənni üzrə təhsilin bakalavr pilləsi üçün tədris proqramı, Gəncə, 2016.

“Aqrokimyəvi yədqiqat üsulları” fənni üzrə təhsilin bakalavr pilləsi üçün tədris proqramı, Gəncə, 2016

 

Məqalələr

“Goranboy rayonu ərazisində torpaq eroziyasına qarşı mübarizədə gübrə və bitki amillərinin rolu” - Aspirantların, magistrantların və bakalavrların məqalələr toplusu. Gəncə-2008

“Enerji və torpaqqoruyucu texnologiyanın xırda və pərakəndə torpaq istifadəçiliyi şəraitində yayılması” – Beynəlxalq Elmi praktiki konfrnas. Gəncə 2010. S. 26.

Xırda və pərakəndə torpaq isitifaədçiliy şəratində torpaq münbitliyinin qorunması üçün enerji və torpaq qoruyucu texnologiyaların tətbiqi” - Gənc alimlərin elmi prkatiki konfransı. Gəncə 2010

“Gəncə-Qazax regionunda açıq tərəvəzçilik şəraitində istifadə olunan torpaqların münbitlik parametrlərinin monitorinqi” - Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın tezisləri

“Şəki rayonu Qaratorpaq kənd təsərrüfatı müəssisəsi torpaqlarının bioloji fəallığı” -ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə 2011.№02, s.29-34.

“Torpağın üzvi hissəsinin dəyişilməsinə bəzi amillərin təsiri”, ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə-2011, №03, s. 26-29.

“ADAU-nun taxıl və paxlalı bitkilərin təcrübə sahəsində biohumusun müxtəlif sortların məhsuldarlığına təsiri”- Beynəlxalq elmi konfrans. Qəbələ 2012

“Ekoloji təsərrüfatçılıq şəraitində torpaq münbitliyinin artırılmasında biohumusun rolu” – AMEA, Torpaqşünaslıq və aqrokimya institutu, cild 21, №3, Baku – 2013. s.270.