Aqronomluq fakültəsi

Amaliya Əsgərova

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “ Torpaqşünaslıq və aqrokimya “ kafedrasının baş müəllimi

Mob.tel:

İş tel:

e-mail:

Doğum tarixi

13 may 1957-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti)

Kimya fakultəsini bitirib.

1996-cı ildə assistent vəzifəsinə təyin edilib.

2002-ci ildən baş müəllimdir.

Əmək fəaliyyəti

2015-hazırda-Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin baş müəllimi

1974-1975-ci illər Bakı şəhəri 66-nömrəli körpələr evində dayə

1975-1977-ci illər Bakı şəhəri 8-nömrəli tikiş atelyesində toxucu

1977-1980-ci illər Bakı şəhəri “Təbii qazın işlənməsi və nəql edilməsi üzrə Ümumittifaq Elmi Tədqiqat və Layihə İnstitutu”nda laborant

1980-1983-cü illər Gəncə şəhəri Azərbaycan Elmi Tədqiqat Bitki mühafizəsi İnstitutunda laborant

1983-1992-ci illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti “Torpaqşünaslıq və geologiya” kafedrasında laborant

1992-1996-cı illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti    “Torpaqşünaslıq” kafedrasında baş laborant

1996-2002-ci illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Univrersiteti “Torpaqşünaslıq və aqrokimya” kafedrasında assistent

2002-2015-ci illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti “Torpaqşünaslıq və aqrokimya” kafedrasında baş müəllim

2002-2005-ci illər Bakı şəhəri “Torpaq komitəsində”  torpaq analizləri üzrə işçi (müqavilə ilə)

Apardığı dərslər

Bakalavrda- “Torpaqşünaslıq”, “Geologiya və mineralogiya”, “Bitkiçiliyin əsaları”, “Ekoloji monitorinq”, “Torpaqşünaslığın tədqiqat üsulları”

Elmi yeniliyi

Konvensional və ekoloji təsərrüfatçılıq şəraitində ərazi torpaqlarının struktur xüsusiyyətlərinin araşdırılması

Goranboy və Göygöl rayonları ərazisində yeni torpaq istifadəçiliyi şəraitində torpaqların münbitlik parametrlərinin qiymətləndirilməsinin ekoloji aspektlərinin araşdırılması

Mükafatlar

2010-cu il Universitetin 80 illikyubleyi münasibəti ilə təşəkkür elan edilib

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin tədris-təcrübə təsərrüfatınıda yayılmış

torpaqların aqroekoloji qiymətləndirilməsi

 Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2005-ci il Trisdorf  Universiteti, Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyəti

“Torpaq və bitkilərin tədqiqatı üçün sadə  tez test “ seminarında iştirak etmişdir

Gəncə, 30 iyun, 2005-ci il  

ADAU-da Beynəlxalq Konfransda iştirak etmişdir Gəncə 2010

Seçilmlş əsərləri: 

Dərsliklər:

Dərs və metodiki vəsaitlər

Torpaqşünaslıq (metodiki göstəriş) Gəncə 2008, ADAU-nun nəşriyyatı

(fənn proqramları)

Torpaqşünaslıq.  ADAU-nun nəşriyyatı. Gəncə,2008

Torpaq keyfiyyətinin monitorinqi və ekoloji nəzarət. ADAU-nun nəşriyyatı. Gəncə,2010

Dünya torpaqları.  Gəncə 2010

Ümumi geologiya və geomorfologiyanın əsasları. ADAU-nun nəşriyyatı. Gəncə,2010

Geologiya və minerologiyanın əsasları. Gəncə, 2010

Torpaq ehtiyatlarının mühafizəsi.  ADAU-nun nəşriyyatı. Gəncə, 2010

Torpaqşünaslıq fənnindən laboratoriya və praktiki məşğələlərin yerinə yetirilməsi dəftəri, Gəncə, 2010

Məqalələr

Kür-Araz ovalığı torpaqlarının çirklənməsi ilə mübarizə.  AKTA-nın elmi əsərlər toplusu,3-cü buraxılış, səh18 Gəcə-2006

Qarabağ düzü ərazisi torpaqlarının çirklənməsi ilə mübarizə. AKTA-nın elmi əsərlər toplusu,3-cü buraxılış, səh21 Gəcə-2006

Şorlaşmış torpaqların dərin drenaj şəbəkəsi şəraitində duzlardan yuyulması.

AKTA-nın elmi əsərlər toplusu. II buraxılış. Gəncə, 2007

Kür-Araz ovallığında aparılan meliorativ tədbirlər. Aqronomluq və texnologiya fakültəsinin elmi əsərlər toplusu. II buraxılış. Gəncə,2007

Şirvan düzü boz-çəmən torpaqların təkrar şorlaşmasının və şorakətləşməsinin qarşısının alınması. Az.EA-nın nəşriyyatı. Gəncə Regional Elmi Mərkəzi. Xəbərlər məcmuusu. “Elm” nəşriyyatı №36.Gəncə,2009

Azərbaycanın torpaq fondu və onun ekoloji vəziyyəti. ADAU-nun əsərlər toplusu. I buraxılış. Gəncə,2009

Xırda və pərakəndə təsərrüfatçılıq şəraitində müxtəlif dərəcədə şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqların yaxşılaşdırılması yolları.   ADAU-nun Beynəlxalq Elmi konfransının tezisləri. Gəncə 2010, 65-66 səh.

Torpaqlarda kaliumun qida ehtiyatı formaları.  AMEA Az. Torpaqşünaslar cəmiyyəti. Əsərlər toplusu XI cild II hissə. Bakı 2010

Ceyrançöl torpaqlarının su-fiziki xassələri və ərazi qış otlaqlarının istifadəsinin bəzi problemləri. AMEA. Torpaqşünaslıq və aqrokimya. Cild 20. №1, 2011