Aqronomluq fakültəsi

Yeganə Süleymanova

Dosent

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteinin Bağçılıq kafedrasının dosenti

Mob.tel.:  

İş tel.:      022 256 94 98

e-mail: y.suleymanova@box.az

Doğum tarixi

03 may 1976-cı il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1997-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Unuversiteti) Meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük fakültəsini bitirərək bakalavr dərəcəsinə yiyələnib.

1999-cu ildə Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Meyvəçilik ixtisası üzrə magistr dərəcəsinə yiyələnib.

2007-ci ildə “Zəif boylu armud sortlarının seçilməsi və qiymətləndirilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək “Seleksiya və toxumçuluq” ixtisası üzrə kənd təsərrüfatı elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

2012-ci ildən dosentdir.

 

Əmək fəaliyyəti

 

2012-hazırda – Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Bağçılıq kafedrasnın dosenti

2010-2012-ci illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Meyvəçilik, tərəvəzçilik və üzümçülük kafedrasının dosent əvəzi

2009-2010-ci illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük kafedrasının baş müəllimi

2008-2009-cu illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük kafedrasının assistenti

2007-2008-ci illər Meyvə, tərəvəz və subtropik bitki ehtiyatları genofondunun yaradılması sahə laboratoriyasının böyük elmi işçisi

1999-2007-ci illər Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Meyvəçilik və subtropik bitkilər kafedrasının böyük laborantı

 

Apardığı dərslər

 

Bakalavrda – “Meyvəçilik”, “Bəzək bağçılığı”

Magistraturada – “Meyvəçilik”, Subtropik bitkilər”, “Formalı bağçılıq”, “Örtülü torpaq meyvəçiliyi”, “Bəzək bağçılığı”

 

Elmi yeniliyi

 

Respublika üzrə armud bitkisinin yerli və gətirilmə sortlarının müəyyənləşdirilməsi, genofond bağın yaradılması, sortların müasir bağçılığın tələbləri baxımından təhlili aparılmış, sortların biomorfoloji və təsərrüfat-texnoloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.

 

Tədqiqat sahəsi

 

Azərbaycanda bağçılığın innovativ əsaslarla inkişafı yollarının tədqiqi

 

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

 

2008-ci il Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin keçirdiyi “Bitkilərin mühafizəsi” seminarı

2010-cu il Aqrar təhsil sistemində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları. Beynəlxalq elmi-praktik konf., Gəncə

2010-cu il Интродукция растений, охрана и обогащение биоразнообразии в ботанических садах и дендропарках, Междунар. научной конф., Киев

2010-cu il, Междунар. научно-прак. конф.:  «Проблемы субтропического хозяйства и пути их решения», Кутаиси

2011-ci il, 5-й Междунар. Научно-прак. конф.: «Научно-инновационная деятельность в Агропромышленном комплексе», Минск

2011-ci il  “Diversity, charac-terization and utilization of plant genetic resour-ces for enhanced resilience to climate change”, İnernat. Conf., Baku

2011-ci il, Междунар. научно-прак. конф.: “Научное обеспече-ние развития АПК в условиях реформирования”, Санкт-Петербург

2012-ci il Təhsilin yeniləşməsi və inkişaf etdirilməsində beynəlxalq meyillər: kredit sistemində qiymət, dəyər və keyfiyyət, Beynəlxalq simpozium, Gəncə

2013-cü il, Междунар. научной конфер.: “Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические аспекты культирования”, Киев

2013-cü il, Междунар. Науч.-практ. Конф.: Физиологические основы формирования продуктивности, устойчивости и качества продукции в современном садоводстве.  ВНИИС им.И.В.Мичурина, Мичуринск

2015-ci il, CTR və CRDF-in birgə təşkil etdiyi Workshop on Development of the Funding Proposal Concept seminarı, Gəncə

 

Seçilmiş əsəsrləri

 

Dərsliklər:

 

Həsənov Z.M., Əliyev C.M. və b. Meyvə və tərəvəz bitkiləri. Bakı: “Agah”, 2000, 224 s.

Həsənov Z.M., Abbasov Q.C. Subtropik bitkilər. Bakı, “Aqrar ekologiya”, 2001, 199 s.

Гасанов З., Микеладзе А., Копалиани Р. Субтропические культуры. Баку: «Шарг-Гарб», 2013, 408 стр.

 

Dərs və metodik vəsaitlər:

 

Həsənov Z., Cəfərov İ., Ağayev F. Bağban nəyi bilməlidir (sorğu kitabı). Bakı: MBM-R, 2009, 367 s.

Meyvə bağının təşkili. Kurs layihəsinin işlənməsi üçün laborator dəftəri. Metodik göstəriş. Gəncə: ADAU, 2011, 27 s.

Meyvə tingliyi (kurs layihəsi üzrə metodik göstəriş). Metodik göstəriş. Gəncə, ADAU, 2012, 25 s.

Formalı bağçılıq. T-190400 -  “Bağ-park təsərrüfatı və landşaft quruculuğu” ixtisası üzrə proqram. Gəncə: ADAU, 2009, 10 s. (Həsəno Z.M.).

Bağ və parklarda dekorativ bitkilər. T-190400 -  “Bağ-park təsərrüfatı və landşaft quruculuğu” ixtisası üzrə proqram. Gəncə: ADAU, 2009, 18 s. (Həsənov Z.M.).

Meyvəçilik. 050702 – “Aqronomluq” ixtisası üzrə ali təhsilin bakalavr pilləsinin tədris-təcrübəsi üçün proqram. Gəncə: ADAU, 2011, 14 s.

Meyvəçilik. Meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük ixtisası üzrə ali təhsilin bakalavr pilləsinin tədris-təcrübəsi üçün proqram. Gəncə: ADAU, 2011, 12 s. (Həsənov Z.M.)

Meyvəçilik elminin tarixi və metodologiyası. ATM-020018 Meyvəçilik ixtisası üzrə ali təhsilin magistratura pilləsi üçün proqram. Gəncə: ADAU, 2010, 10 s. (Həsənov Z.M.)

Elmin müasir problemləri. ATM-020018 Meyvəçilik ixtisası üzrə ali təhsilin magistratura pilləsi üçün proqram. Gəncə: ADAU, 2010, 10 s. (Həsənov Z.M.)

 

Məqalələr

 

Bağçılığın intensivləşdirilməsində zəif boylu armud sortlarının rolu // “Azərbaycan Aqrar Elm” jurnalı, Bakı, 1998, № 1-2 (168), s. 66-67.

Təbii zəif boylu armud sortları // “Azərbaycan Aqrar Elm” jurnalı, Bakı, 1999, № 1-2 (174), s. 23.

Zəif boylu armud sortlarının bioloji və təsər-rüfat üstünlükləri // “Azərbaycan Aqrar Elm” jurnalı, Bakı, 2000, № 3-4, s. 188-189.

Роль слаборослых сортов груши в интенси-фикации садоводство Азербайджана  / Сборн. Таш. ГАУ: «Научные основы развития сельского хозяйства», Ташкент, 2001, с. 218-219.

Перспективы использования аридных почв под слаборослый грушевый сад в Азербайджане / Матер. конф. Аграрная наука: «Достижения и перспективы. Ташкентский ГАУ, Ташкент, 2002, с. 217.

Zəif boylu armud sortları və onların əkin materialı // AzMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri. XXV cild. Bakı, 2004, s. 205-209.

Выявление и оценка слаборослых сортов груши в Азербайджане / Мат. VI Междунар. конф.: «Биологические разнообразии Кавказа».  Нальчик, 2004, с. 223-224.

Azərbaycanda yayılmış təbii zəif boylu armud sortlarının xarakterizəsi // “Azərbaycan Aqrar Elm”jurnalı. Bakı, 2005, № 3-4, s. 170-173

Zəif boylu armud sortlarında fotosintezin təmiz məhsuldarlığı // AzMEA Gəncə Regional Elm Mərkəzi, Xəbərlər məcmuəsi, 2005, № 19, s. 9-12.

Современное состояние и перспективы развития субтропического плодоводства в Азербайджане // Сообщения Академии Сельскохозяйственных наук Грузии, 20, Тбилиси, 2007, с. 77-78.

Zəif boylu armud sortlarının biomorfoloji xüsusiyyətləri və fizioloji potensialı // AMEA xəbərləri (biologiya elmləri). Bakı, 2008, № 5-6, s. 215-221.

Genefond armud bağında zəif boylu sortların ilkin qiymətləndirilməsi // Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının elmi əsərləri. IV buraxılış. Gəncə, 2008, s. 17-20.

Биологические и хозяйственные преиму-щества слаборослых сортов груши / BDU-90: Respublika Elmi Konfransın mat.: “Biologiyada elmi nailiyyətlər”. Bakı, 2009, c.206-208.

Azərbaycanda becərilmək üçün perspektivli armud sortları / AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının 75 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konf. mat.: “Biomüx-təliflik və bitkilərin introduksiyası” Bakı, 2009, s. 65-68

Zəif boylu armud sortlarının innovativ xarakterizəsi / AzETB və SBİ Elmi-praktik konf. mat.: “Aqrar elmin innovasiyon tədqiqatlarının müasir vəziyyəti və perspektivləri”. Quba, 2011, s. 41-45.