Aqronomluq fakültəsi

Fəqan Ağayev

Dosent əvəzi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bağçılıq kafedrasının dosent əvəzi

Mob. tel: 055 662-74-26

Iş tel: 256-94-98

e-mail: fagan.agayev@gmail.com

 

Doğum tarixi

20 İyul 1977-ci il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1998-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indikiAzərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) aqronomluq fakültəsinin bakalavr pilləsini, 2000-ci ildə aqronomluq ixtisası üzrə magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2014-cü ildə “GƏNCƏ-QAZAX BÖLGƏSİNDƏ KARTOFUN BAŞLICA XƏSTƏLİKLƏRİNƏ QARŞI İNTEQRİR MÜBARİZƏ ÜSULLARININ İŞLƏNİB HAZIRLANMASI” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.

 

Əmək fəaliyyəti haqqında

2015- hazırkı- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin bağçılıq kafedrasının müəllimi, assistent

2013-2015-cı illər “AzETPİ” –da “Bitki mühafizəsi” şöbəsində, elmi işçi

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda –“Üzümçülük”, “Ampeloqrafiya”, “Tərəvəzçilik”

 

Elmi yeniliyi

1.  Gəncə-Qazax bölgəsinin dağlıq, dağətəyi və aran suvarılan rayonlarında becərilən kartof əkinlərində inteqrir mübarizə sistemini təmin etmək üçün plan­tasiyalarda fitosanitar vəziyyətə nəzarət edilməli və bütün aqrotexniki tədbirlər (əkin müddəti, əkin ma­te­rialı, əkin materialının basdırılma dərinliyi, dib doldurma, sələf bitkiləri) kom­pleksinə əməl edilməlidir.

 

2.  Kartof sahələrində bitkilər profilaktik olaraq boyları 15-20 sm çatdıqda və çiçəkləmə dövrində çilənməlidir. Bu tədbir xəstəlik törədicilərdə fungisidlərə qarşı əmələ gələ biləcək davamlılığın qarşısını alır.

 

Tədqiqat sahəsi

Kartof bitkisinin Gəncə-Qazax bölgəsində başlıca xəstəliklərinə qarşı inteqrir mübarizə üsüllarının işlənib hazırlanması.

 

Beynəlxalq tredinqlər, simpozium və konfranslar

2013-cü il - “Эффективность разработанных схем против основных болезней на посевах картофеля в Гянджа-Казахской зоне. //Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже веков. Международная научно-практическая конференция.

 

Məqalələr

 1. Ağayev F.F. Gəncə-Qazax bölgəsinin kartof əkinlərində fi-toftora (Phy­tophthora infestans d. Bu), makrosporioz (Macrosporium solani Ell. et.) və qara ayaq (Pectobacterium phytophthorum (App.) Wuldu) xəstəliklərinə qarşı davamlı sortların seçilməsi // Azərbaycan Aqrar Elmi №3-4, Bakı, 2006. s.146-147.
 2. Ağayev F.F., Cəfərov İ.H. Kartofun başlıca xəstəliklərinə qar-şı inteqrir mübarizə üsullarının işlənib hazırlanması // Azərbaycan Aqrar Elmi №9-10, Bakı 2006, s.58-60.
 3. Ağayev F.F., Cəfərov İ.H. Gəncə- Qazax bölgəsi suvarılan və dəmyə kartof əkinlərində aşkar edilən xəstəliklərin növ tərkibinin də-qiqləşdirilməsi //Azərbaycan Aqrar Elmi №1-3, Bakı, 2007, s.228-229.
 4. Ağayev F.F. Gəncə-Qazax bölgəsi şəraitində kartofda fitof-tora, qara ayaq  və  makrosporioz  xəstəliklərinə  qarşı  mübarizə  tədbirləri //  Azərbaycan Aqrar Elmi №6-7, Bakı 2007, s.120-122.
 5. Ağayev F.F., Cəfərov İ.H. Kartofun məhsulunda fungisidlərin qalıq miqdarının təyini // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Gəncə Regional Elmi Mərkəz, Xəbərlər məcmuəsi №28, Gəncə, 2007, s.40-42.
 6. Ağayev F.F., Cəfərov İ.H. Gəncə-Qazax bölgəsində fungisid-lərin karto­fun biokimyəvi göstəricilərinə təsiri // Azərbaycan Milli Elmlər Akade­miyası, Gəncə Regional Elmi Mərkəz, Xəbərlər məc-muəsi №29, Gəncə, 2007, s.83-85.
 7. Агаев Ф.Ф., Джафаров И.Г. Разработка приемов интегрированной защи­ты картофеля от болезней в Гянджа-Казахской зоне Азербайджана // Зем­ляроб­ства i ахова раслiн №2 (63), Белоруссия 2009,  ст.50-53.
 8. Ağayev F.f. Cəfərov İ.H. Kartof əkinlərində ciddi ziyan yeti-rən başlıca xəstəliklərin bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi. //ADAU-nun elmi əsərləri, ADAU nəşriyyatı №3, Gəncə 2013, səh. 15-19.
 9. Агаев Ф.Ф. Эффективность разработанных схем против основных болезней на посевах картофеля в Гянджа-Казахской зоне. //Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже веков. Международной научно-практической конференции. Новосибирск 2013. 95-98 ст.
 10. Ağayev F.F. Kartof bitkisinin mikrobiotası və onun təhlili  Azərbaycan Elmlər Akademiyası Gəncə Bölməsi  Xəbərlər məcmuə-si №55. “Elm” nəşriyyatı Gəncə 2014. səh. 11-16.
 11.  Агаев Ф.Ф. Биоэкологические особенности основных болезней картофеля в условиях Гянджа-Казахской зоны Азербайджана // Аграрная Россия №3 Издательство «Фолиум» М:. 2014, ст. 30-32,
 12. Ağayev F.F. Kartof bitkisinin başlıca xəstəlik törədicilərinin bioloji inkişaf xüsusiyyətləri//ADAU-nun elmi əsərləri, ADAU nəş-riyyatı №1, Gəncə 2014, səh. 71-78.

Aгаев Ф.Ф. Анализ роли сортоустойчивости при интегрированной защите картофеля от фитофтороза, альтернариоза и черной ножки в условиях Гянджа-Казахской зоны Азербайджанской Республики // Аграрная Россия №6 Издательство «Фолиум» М:. 2015, ст. 40-42,