Aqronomluq fakültəsi

Mina Məmmədova

Baş müəllim

Magistr, baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının baş müəllimi

Mobil telefon

Iş tel: 022 266 28 03

e-mail: vmns@mail. ru

Doğum tarixi:

05 mart 1975-ci il

Təhsili,  elmi dərəcəsi, elmi adı

1997-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin) aqronomluq fakültəsini bakalavr (fərqlənmə diplomu), 1999-cu ildə isə magistr pilləsini (fərqlənmə diplomu) bitirib.

2012-ci ildən hal-hazıra  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının dissertantı

Əmək fəaliyyəti

2005-hal-hazıradək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının baş müəllimidir

2000-2005-ci illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Genetika və seleksiya kafedrasında assistent

1999-2000-ci illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Universitetinin Genetika və seleksiya kafedrasında stajor-müəllim

Apardığı dərslər

Genetika; Ekoloıi genetika; Sitologiya və histologiya; Seleksiya və toxumçuluq.

Tədqiqat sahəsi

Kompleks aqrotexniki tədbirlərin perspektiv pambıq sortlarının toxum keyfiyyətinə təsiri.

Beynəlxalq treyninqlər, simpozium və konfranslar

2012 –ci il  -  IV    Международная    заочная научно-практическая конференция "Научная дискуссия: инновации в совре­менном мире".  Москва. - sertifikat

2012 – ci il -  Агропромышленный комплекс: контуры будущего. Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученных.  Курск.

2013 –cü il  - Основы рационального  природопользования. Материалы IV международной научно-практической конференции, посвященной  100-летию  Саратовского государственного аграрного  университета  имени Н.И. Вавилова  и 40-летию кафедры «Геодезия, гидрология и гидрогеология» Саратов.

2014 - cü il  -  Müasir Aqrar elm: Qlobalaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri. Beynəlxalq Elmi-Praktiki konfrans. Gəncə.

2015 - ci il - «Наука  вчера,  сегодня,  завтра::  теория  и  практика» Международный Симпозиум. Махачкала. - sertifikat

2015 – ci il - International Scientific and Practical Conference. World Science. Methodology of Modern Research. Dubai, UAE - sertifikat

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər

Toxumşünaslıq - “MBM”nəşriyyatı,Bakı,2014, 312 səh. N.Y. Seyidəliyev, F. H. Qurbanov.

Məqalələr

Влияние комплекса агротехнических приемов на качество семян и урожайность перспективных сортов хлопчатника. IV    Международная заочная научно-практическая конференция "Научная дискуссия: инновации в совре­менном мире" г. Москва, 20 августа 2012 г. стр.119-122.

Определение урожайности хлопка-сырца в зависимости от агротехнических приемов. Агропромышленный комплекс: контуры будущего (материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученных, г. Курск, 9-11 ноября 2011 г; ч.2) Издательство Курской государственной с/х академии 2012 г. стр. 267-271.

Kompleks aqrotexniki tədbirlərin pambığın məhsuldarlığına, toxum keyfiyyətinə və lifin texnoloji göstəricilərinə təsiri.  Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş ümumrespublika elmi-praktiki konfransın materialları (25....26 aprel 2013-cü il). Gəncə. s. 9-12

Генофонд зерновых культур. Основы рационального  природопользования Материалы IV международной научно-практической конференции, посвященной  100-летию  Саратовского государственного аграрного  университета  имени Н.И. Вавилова  и 40-летию кафедры «Геодезия, гидрология и гидрогеология» (16 - 18 мая 2013 г., Саратов). стр. 342-346

Kompleks aqrotexniki tədbirlərin pambıq bitkisinin struktur göstəricilərinə təsiri. Müasir Aqrar elm: Qlobalaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri. Beynəlxalq Elmi-Praktiki konfrans. 22-24 sentyabr. 2014. Gəncə. III cild. s.  7-11

Селекция кукурузы в Азербайджане. «Наука  вчера,  сегодня,  завтра: теория  и  практика» Материалы  Международного электронного Симпозиума Махачкала, 20 февраля 2015г. стр. 64-69

Использование местных сортообразцов для получения новых сортов мягкой пшеницы. International Scientific and Practical Conference. World Science. Methodology of modern Research (march 21-22, 2015) Dubai, UAE. стр. 95-99