Aqronomluq fakültəsi

Azad İbrahimov

Dosent

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının dosenti

Mobil telefon: 050 222 44 95

    Iş tel: 022 266 28 03

e-mail: ekincilik@rambler.ru

 

Doğum tarixi

 

06 iyun 1961-ci il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 

1984-cü ildə S.Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Aqronomluq fakültəsini  bitirib.

1993-cü ildə “Kiçik icarə və fermer təsərrüfatlarında Aralıq bitkilərin tətbiqinin torpağın aqrofiziki xassələrinə, pambığın məhsuldarlığına və toxum keyfiyyətinə təsiri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək “Torpaqşünaslıq ixtisası üzrə (23.00.27) kənd təsərrüfatı elmlər namizədi adını almışdır- dosentdir  

 

Əmək fəaliyyəti

 

2015-2017-dək Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının müdiri

2009-hal-hazırda Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasında dosent

1995-2009 Təsərrüfat işləri üzrə prorektor. Torpaqşünaslıq kafedrasında dosent

1992-1998 Genetika və seleksiya kafedrasında dosent

1989-1992 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda elmi işçi

1987-1989 Goranboy rayonu Aqrar Sənaye birliyində böyük mütəxəsis

1985-1987 Goranboy rayonu kommunist kolxozunda baş aqronom

 

Apardığı dərslər

 

Bakalavrda - Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal texnologiyası

Magistratura – K/t bitkilərinin seleksiyası ekoloji toxumçuluq

 

Elmi yeniliyi

 

Torpaqdan istifadənin yeni qaydalarına uyğun yeni becərmə sistemlərinin təşkili, torpağın aqrofiziki xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması, münbitliyin artırılması.

 

 

 

Mükafatlar

 

2015 – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı - əməkdar müəllim

 

Tədqiqat sahəsi

 

Aqrar yönümlü təhsil müəsisələrində, fermer təsərrüfatlarında torpaqdan istifadənin yeni üsullarının tətbiqi, innovativ yenilikləri kordinasiya etmək.

 

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

 

2000 – Türkiyə Kars aqrar universiteti təcrübə mübadiləsi. Simpozium

2006 – Almaniya Vaynştefan Universiteti beynəlxalq konfrans

2007 – Rusiya Krasnodar şəhəri Kənd təsərrüfatı institutu. Simpozium

 

Seçilmiş əsərləri

 

Dərsliklər:

 

C.Ə.Hacıyev, E.R.Allahverdiyev. Suvarma əkinçiliyi “MBM” Bakı 2012. 224 s.

F.Qurbanov. “Seleksiya və toxumçuluq”  “Araz” Bakı 2012. 382 s.

M.M.Hüseynov, A.O.Həsənova. Aqronomiyanın əsasları “Araz” Bakı 2015. 355 s,

 

 Dərs və metodik vəsaitlər:

 

Tarla bitkilərinin toxumçuluğu fənnindən metodiki göstəriş. АКТА nəşriyyat Gəncə 1997. 12 s.

Ətraf mühitin mühafizəsi elminin tarixi metadologiyası fənni üzrə proqram (magistr pilləsi üçün). Gəncə 2011. 16 s.

C.Ə.Hacıyev, M.M.Hüseynov, F.H,Əlizadə, K.Y.Məmmədova Əkinçilik fənnindən kurs işinin tərtibi üzrə metodik göstəriş. - Az. Res. təh.n.-nin 27 fevral 2013-cü il, 327 saylı əmri ilə. 18 s.

C.Ə. Hacıyev, F.H. Əlizadə, M.M. Hüseynov, E.R.Allahverdiyev, K.Y.Məmmədova, A.O. Həsənova. Magistr hazırlığı üçün ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası ixtisası üzrə təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə fənnindən proqram. - ADAU nəşriyyatı, Gəncə 2013, 10 s.

C.Ə. Hacıyev, M.M. Hüseynov, E.R. Allahverdiyev, A.O.Həsənova. Aqronomluq  ixtisasının tələbələri üçün əkinçilik fənnindən istehsalat təcrübəsinin proqramı və metodiki göstəriş. - ADAU nəşriyyatı, Gəncə 2013, 10 s.

M.M.Hüseynov, A.O.Həsənova. Aqronomiyanın əsasları, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 10.06.2015 – ci il tarixli 662 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir, 24 s.

 

 

Məqalələr

 

Aqrar bölmədə yeni istehsal strukturlarının formalaşmasının qiymətləndirilməsi. Beynəlxalq Elmi Simpozmmım külliyatı Gəncə 2004. səh 361-362.

Роль системы распределения продукции фирмы в современной концепции маркетинга. Akademiyanın elmi əsərlər toplusu Gəncə 2005. cт. 544 - 546.

Aqrar bölmədə sahibkarlığın inkişafının istehsalın iqtisadi səmərəliliyinə təsiri. AKTA-nm elmi əsərlər toplusu Gəncə 2006. səh 367-370.

Goranboy rayonunun təsərrüfatlarında aralıq bitkilərin tətbiqinin torpağın aqrofiziki xassələrinin yaxşılaşmasına və taxılın məhsuldarlığına təsiri  // Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri beynəlxalq elmi-praktik konfransın tezisləri. Gəncə 2011, səh 75-77.

V.İ. Ağakişiyev. ADAU -80 qarğıdalı sortunun toxumçuluğu və onun təşkili // ADAU –nun elmi əsərləri. (Əlavə 1 – Gənc alimlərin tribunası). Gəncə 2013, səh 100-102.

Alaq bitkilərinin morfoloji, anatomik quruluşu, xüsusiyətləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri // Ümummilli lider H.Əliyevin 92 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans, GDU nəşriyyatı, Gəncə 2015, səh 90-94.