Aqronomluq fakültəsi

Tamella Baxşəlizadə

Dosent

Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  Ekologiya və meşəçilik kafedrasında dosent.

Mob.tel: 050-502-65-23

İş tel: 022-266-81-49

e-mail: -

 Doğum tarixi

18 dekabr 1948-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı.

1966-cı ildə KDPİ-un biologiya fakultəsinə daxil olmuşdur.

1971-ci ildə oranın Biologiya ixtisasını bitirmişdir.

1996-2000-ci illərdə Azərbaycan EA Torpaqşunaslıq və Aqrokimya institutunun dissertantı olmuşdur.

1971-ci ildə GDPİ-nun  biologiya fakültəsini bitirib.

2000-ci ildə “Gəncə Alüminium zavodu tullantılarının torpaq bitki örtüyünə təsiri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək “Ekologiya” ixrtisası üzrə kənd təsərrüfatı elmlər namizədi adını almışdır. 2006-cı ildən dosentdir.

   Əmək fəaliyyəti

1967-ci il AETPİ-nun nəzdnində olan Zona Aqrok   imya laboratoriyasında  texnik kartoqraf işləmişdir.

1974-cü ildə toksikoloq işləmişdir

1981-1982-ci illərdə baş toksikoloq işləmiş

1990-cı ildə toksikologiya şöbəsində  qrup rəisi işləmiş

1992-ci ildə AKTA-nın Geobotanika ekspedisiyasında kiçik elmi işçi işləmiş

1992-ci ildə Ekologiya və meşəçilik kafedarsında baş laborant işləmişdir.

1995-ci ildə həmin kafedrada assistent işləmiş

2000-ci ildə baş müəllim işləmiş

2000-ci ildə ekologiya ixtisası üzrə k.t.e.n. olmuş

2006-cı ildən Ekologiya və meşəçilik kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər

Bakalavrda- Tətbiqi ekologiya, ətraf mühitin mühafizəsinin əsasları

Magistraturada-  Ekologiya, təbiəti mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi, Torpaqların səmərəli istifadə və bioloji bərpası ,ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi, təbiəti mühafizənin əsasları

Elmi yeniliyi

 Mükafatları

Tədqiqat sahəsi

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

Gəncə Alüminium zavodunun tullantılarının ekoloji nəticələrinin aradan qaldırılması.

Ekoloji layihənin müəllifiyəm.

Фонду возрождения «Интибах» от международной гуманитарной организации İSAR Азербайджан

Dərsliklər:

Dərs və metodik vəsaitlər:

Dərs vəsaiti.

2005 - Meşə ekologiyası 137 s. 

2012 - Ekologiya

Təbii sərvətlərin istifadəsi və ətraf mühitin mühafizəsi.

Seçilmiş əsərləri

Məqalələr:

1. 1996 - Əkinçilik pambıq toxumunun mühafizəsi

2. 1996 - Su hövzələrinin özözünə təmizlənməsində fotosintezedici orqanizmlərin rolu

3. 1996 – müvəffəqiyət şaftalı sortu yaşıllaşdırmada

4. 1996- Kür-Araz ovalığında Qoz meyvəli bitkilərin yaradılması

5. 1996- Şərq palıdının feneoloji xüsusiyyətləri

6. 1996- Şərq palıdının Kür ovalığında istifadə eilməsinin elmi əsasları

7. 1997 -Gəncə Aluminium zavodu tullantılarının bəzi kimyəvi xassələri və onların ekoloji mühitə təsiri.

8. 1997- Alunitli şlam tullantıları ilə çirklənmiş torpaqların ekoloji vəziyyəti 

9. 1997- Gəncə Aluminium zavodunun şlam hövzəsinin ekoloji mühitə təsiri

10.1997- Gəncə Aluminium zavodu tullantılarının xassələri

11.1999- Aluminium zavodu tullantılarının Gəncənin ekoloji vəziyyətinə təsiri

12. 1999-Gəncə Aluminium zavodu tullantılarının ekoloji nəticələrinin aradan qaldırılması

13. 2000 - Aluminium zavodu tullantılarının Gəncə şəhərinin  ekoloji mühitinə  təsiri

14. 2000 - Gəncə Aluminium zavodu tullantılarının mexaniki və fraksiya tərkibi

15. 2002- Atmosfer çirklənməsinin torpağa təsiri

16. 2002- Gil-torpaq kombinatı zərərli tullantıları ilə çirklənmiş əazinin arealının müəyyən eilməsi

17.2002- Gil-torpaq kombinatı və ətraf mühit

18.2003- Çirkləndirici maddələrin ətraf mühitə təsiri

19.2003- Müasir ekologiyanın poblemləri

20.2003- Gəncə Aluminium zavodunun şlam anbarlarının tullantılarından istifadə edilmə yolları və ətraf mühitin bərpası

21. 2004- Azərbaycanda  suyun çirklənmə mənbələri və onun aradan qaldırılması yolları

22. 2004- Gəncə Aluminium zavodu ətrafında çirklənmənin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün kompleks tədbirlərin işlənməsi

23. 2004- Qış otlaqlarının aqroekoloji vəziyyəti

24. 2004-Müxtəlif amillərin Gəncə şəhərinin ekoloji tarazlığına təsiri

25. 2004- Çirkləndirici maddələrin  atmosferdən çıxarılmasında bitkilərin rolu

26. 2006- Yaşıllaşdırmanın Gəncə şəhərinin mikroiqliinə təsiri

27. 2007- Gəncə şəraitində yaşıllıqların ekoloji əhəmiyyəti

28. 2008- Məişət tulantılarınn ətraf mühitə təsiri

29. 2008- Azərbaycanda ətraf mühitin vəziyyəti

30. 2009- Şlam tullantılarının ətraf mühitə yayılmasında küləyin rolu

31. 2009- Şlam anbarı tullantılarından istifadə edilmə yolları

32. 2010- İnsanın məişət fəaliyyətinin ətraf mühitə təsiri 

33. 2010- Gəncə Aluminium zavodu tullantılarının ekoloji nəticələrinin aradan qaldırılası yolları

34. 2011-Urbanizasiyanın ətraf mühitə təsiri

35. 2011- Gəncə şəhəri və  ona yaxın ərazilərdə məskunlaşmış quşların ekologiyası

36. 2018- Hacıkənd ətrafı meşələrdə mədəni meşə əkinlərinin tədqiqi və meşənin bərpası porblemləri

37. 2018- Qərb bölgəsi meşələrində yanğın təhlükələri və profilaktik tədbirlər.

38. 2019- Лечение комнатными растениями

 

Proqram

 

2005- Dövlət ekoloji ekspertizası

2011- Kənd təəsərrüfat ekologiyası

2011- Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə

2011 – Ekologiya

2011 – Ümumi ekologiya

2011- Ekoloji ekspertizası

2012-  Nəzəri ekologiya

Monoqrafiya

1999- Gəncə Aluminium zavodu tullantılarının Ekoloji nəticələrinin aradan aldırılması

Metodik göstəriş

2011-Təbii sərvətlərin istifadəsi və ətraf mühitin mühafizəsi