Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Sevda Abdullayeva

Müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ictimai elmlər və Multikulturalizm kafedrasının müəllimi

Mob:

İş telefonu:   569440

e-mail: sevda.abdulayeva.1986@mail.ru

Doğum tarixi                                           

2 mart 1986 –cı il

TƏHSİLİ,   ELMİ  DƏRƏCƏSİ,  ELMİ ADI

2007-ci ildə  GDU-nun  tarix  fakültəsinin  tarix ixtisasını   bitirib.

2009 cu ildə GDU –nun Azərbaycan  tarixi ixtisası üzrə   magistr pilləsini   bitirib.

2011-ci ildən  AMEA-nın  A.Bakıxanov adına tarix institutunun dokturantıdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

2010-cu ildən ADAU-nun  Azərbaycan tarixi, fəlsəfə və hüquq kafedrasının müəllimi.

2010- ciu ildən ADAU, Distant  və Əlavə Təhsil Mərkəzinin mütəxəssisi 2007-2010 cu illərdə “Qızıl əllər ” MMC-də  müəllim

APARDIĞI DƏRSLƏR:

Bakalavrda:       Azərbaycan tarixi

Magistraturada-

ELMI YENILIYI   XI-XIV  Azərbaycan tarixinin “İranın Kembrinc Tarixi”  əsərindəki yeri, mövqeyi,  Azərbaycana , azərbaycanlılara qarşı  avromərkəzçilik  siyasəti araşdırılan ilk və sonuncu araşdırmadır

Mükafatları

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

Azərbaycanın XI –XIV əsrlər tarixinin Dünya tarixçilərinin, eləcə də İngiltərə tarixşünaslığındakı yeri

Beynəlxalq  treninqlər,  simpozium və konfranslar

2015-ci il oktyabrın 15- də  GDU  “ Qafqaz tarixinin  aktual

məsələləri”   Beynəlxalq  konfrans , Gəncə 2015 ,23- 24 oktyabr ADAU -da  Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər Beynəlxalq elmi –  praktik konfrans, ADAU, Gəncə

Научные перспективы XXI века.Достижения перспективы нового столетия.  Россия , г.  

Новосибирск  10, 11 2015

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

 “Xocalı soyqırımı”Bakı – 2015.  Dos.  A.M. Bayramov, müəl.S.F. Abdullayeva, müəl.Z.N.Qəhrəmanova

Dərs və metodik vəsaitlər

 

Программа по предмету -Истории Азербайджана-доц. А.М.Байрамов, доц. Н.А.Ализаде, доц. А.Я.Ахундов, преподаватель С.Ф.Абдуллаева, преподаватель С.А.Гасымова, преподаватель Ф. Б.Алиева

Программа по предмету«Философия» доц. А.М.Байрамов, преподаватель П.Ф.Ахундов, преподаватель Ф.Б.Алиева, преподаватель С.Ф.Абдуллаева программа по предмету «конституция азербайджанской республики и основы    права» старший преподаватель М.А.Мамедов преподаватель Ф.Б.Алиева преподаватель С.Ф.Абдуллаева преподаватель С.А.Гасымова преподаватель Э.М.Асланов

Məqalələr

Некоторые события, касающися истории государства Атабеков Азербаджана (на основе многощонной книги «КембридИсторияИрана») World Sciеncе,  № 2 (2)  Dubay , UAE. Освещение истории Азербйджана и государства сельджунидов в кембриджсской и истории «Ирана » Грани, Днинра пегировсь к- 2015

Xarəzmşah  Cəlalaəddinin Azərbaycn səfəri və nəticələri(“İranın Kembric tarixi”əsasında) , BDU-Tarix və onun problemləri, N2,Bakı2015 Azərbaycan  Şəddadilər Dövləti  “İranın Kembic Tarixi” əsərində, BSU, Bakı2015-

Şəddadilər  sülaləsinin  hakimiyyət dövrünün  bəzi məsələləri(“İranın Kembric Tarixi” GDU,Gəncə    2015

Hülakilər dövlətinin  parçalanması və süqutu “ İranın Kembric Tarixi” əsasında, BDU-Tarix və onun problemləri,N1,Bakı  2013

Azərbaycanlıların  ilk deportasiyası tarixindən  GDU-Elmi Əsərlər, Gəncə 2011,N 3 , 4 səh.

Tarixi faktlar və Azərbaycan  torpaqları hesabına ermənilərin  dövlətyaratmaq  istəklərinin ifşası,ADAU- Elmi əsərlər, Gəncə2011,N2, səh 4

Azərbaycanlıların deportasiyası tarixinə dair,ADAU-Elmi əsərlər,Gəncə 2011,N3, səh 4

Şirvan şəhərləri monqol  hökümranlığı dövründə (XIII-XIV əsrlərdə)GDU, Elmi əsərlər, Gəncə 2012, N2, səh4

Birinci  dünya müharibəsi dövründə Rusiyanın Qafqazda antimüsəlman siyasəti, ADAU-Elmi əsərləri, Gəncə2012, N1, səh4

XVIII əsrin  I yarısı Azərbaycanın iqtisadi həyatı səyahətnamələr əsasında, ADAU-Elmi əsərləri, Gəncə-2012 N2, səh 4

XIII-XV əsrlərdəAzərbaycanın tarixi siyasi coğrafiyası, ADAU-Elmi əsərləri, Gəncə-2012 N3, səh 4

«Огузо – Тюркская генеалогическая легенда в этноисторической памяти народа». GDU, elmi xəbərlər, Gəncə 2014, №2 noyabr –Dövlət Bayrağı Günüdür, “Aqrar Mütəxəssis” qəzeti, 9 noyabr 2014

Həyatımızın əsas qanunu, , “Aqrar Mütəxəssis”  qəzeti, 9 noyabr 2014

20 yanvar –müstəqilliyə gedən yolun başlanğıcı, “Aqrar Mütəxəssis” qəzeti yanvar 2015