Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Yaqub Əlifov

Dosent

İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının dosenti

Mob.tel: 070 240 24 47

               055 365 01 54

İş tel: 256 94 53

e-mail: yelifov1954@mail.ru

Doğum tarixi

10 iyul 1954

Təhsili,emli dərəcəsi,elmi adı

1976-cı ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti)ümumi iqtisad fakültəsinin siyasi iqtisad ixtisasını bitirib, 1990-cı ildə “Kənd təsərrüfatınıistehsalın üstün inkişaf tipinə keçirilməsi və onun regional problemləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək “Siyasi iqtisad” ixtisası üzrə iqtisad elmləri namizədi adı almışdır. 1996-cı ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti

1996-cı ildən- hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti “Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə” kafedrasında dosent

1986-1996-cı illə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı(ADAU) İnstitunda “Siyasi iqtisad” kafedrasında müəllim

1980-1986-cı illə H.Zərdabi adına Kirovobad Dövlət Pedoqoji İnstitutu “Siyasi iqtisad” kafedrasında baş laborant

1976-1980-ci illər H.Zərdabi adına  Kirovobad Dövlət Pedoqoji İnstitutu “Siyasi iqtisad” kafedrasında laborant

Apardığı dərslər

Bakalavrda:”İqtisadi nəzəriyyə”,”Mikroiqtisadiyyat”,”Makroiqtisadiyyat”,İqtisada giriş”,” İqtisadi təlimlər tarixi”

Magistraturada:”Vergi siyasətinin konseptual əsasları və praktiki aspektləri”,”Beynəxalq ticarət işi”,”Mikro-makroiqtisadiyyat 3-cü səviyyə”,”Kənd təsərrüfatı məhsullarının idxal və ixracı”.

Tədqiqat sahəsi

Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafının maliyyə təminatı.

Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşdirilməsinin maliyyə təminatı

 

Seçilmiş əsərləri

 

Dərs və metodiki vəsaitlər:

Məmmədov O.Q, Əlifov Y.F. İqtisadi nəzəriyyənin əsasları II hissə Gəncə 1993,178səh.

Məmmədov O.Q, Əsgərov M.M.,Əlifov Y.F.İqtisadi nəzəriyyənin əsasları III hissə  Gəncə 1995, 167 səh.

Məmmədov O.Q.,Əhmədov H.M,Hacıyeva N.A.,Əlifov Y.F,Qurbanova Ə.A.İqtisadi nəzəriyyə.Gəncə 2002, 223 səh.

Hüseynov M.C.,Əlifov Y.F,Əhmədov H.M.,Bağırova T.A.Dünya iqtisadiyyatı tarixi.Gəncə 2014, 109 səh.

Hüseynov M.C,Əlifov Y.F.Mikroiqtisadiyyat.Gəncə 2015, 150 səh.

Hüseynov M.C.,Əlifov Y.F,Əhmədov H.M.,Bağırova T.A, Nəbiyeva Ş.N. Mikroiqtisadiyyat fənnindən kurs işlərini yerinə yetirilməsinə dair metodiki göstəriş.Gəncə 2012,31 səh.

Hüseynov M.C.,Əlifov Y.F,Əhmədov H.M.,Bağırova T.A, Nəbiyeva Ş.N. Makroiqtisadiyyat fənnindən kurs işlərini yerinə yetirilməsinə dair metodiki göstəriş.Gəncə 2012,42 səh.

Məqalələr:

Mərkəzləşdirilmiş maliyyənin aqrar bölmənin maliyyə təminatında roluna nəzəri baxışlar.Akademik Ə.Mahmudovun Gəncə 2014,səh 66-68

Aqrar sahədə biznes fəsliyyətinin gücləndirilməsində dövlət dəstəyinin prioritetliyi.Xəbərlər məcmuəsi iqtisadiyyat seriyası.Gəncə 2013,səh.28-31

Müasir mərhələdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ən prioritet məsələdir.Xəbərlər məcmuəsi iqtisadiyyat seriyası. Gəncə 2011,səh 39-41

Aqrar sahənin inkişafının prioritet istiqamətləri.Xəbərlər məcmuəsi №42 seriyası. Gəncə 2010,səh 78-81

Aqrar bölmədə rəqabət qabiliyyətli istehsalın təşkilinin zəruriliyi.Azərbaycan elmi jurnalı №1-2 seriyası.Bakı 2010,səh 12-16