Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Şəlalə Nəbiyeva

Baş müəllim

İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının dosenti

Mob.tel: 

İş tel: 256 94 53

e-mail: -

Doğum tarixi

 07 yanvar1959-ci il

Təhsili,emli dərəcəsi,elmi adı

M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya institutu. Mühəndis iqtisadçı ixtisası

Əmək fəaliyyəti

1983cü il- Gəncə  şəhəri Məişət xidməti birliyində plan şöbəsinin rəisi

1989-cu il Gəncə  şəhər Rabitə birliyində  Baş iqtisadçı

1992-ci- 2015-ci illərdə ADAU-nun Aqrar iqtisadiyyat fakültəsinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasında müəllim.

Apardığı dərslər

Bakalavrda:”Bank işi ”,”Pul və banklar”

Tədqiqat sahəsi

Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafının maliyyə təminatı.

Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşdirilməsinin maliyyə təminatı

Seçilmiş əsərləri

Dərs və metodiki vəsaitlər:

Verilənlər bazasının idarəedilməsi sistemi (FoxBase+)

Dərs vəsaiti Gəncə-2000 M.İ.Məmmədov

K/t-da iqtisadi informasiyanın işlənməsinin avtomatlaşdırılmış sistemləri fənni üzrə kurs işinin işlənməsi üçün metodik vəsait

Metodik vəsait Gəncə-2000 M.İ.Məmmədov

İnformatika (Norton sommander sistem örtüyü)

Dərs vəsaiti Gəncə -2002 Məsimov A.Q.

İqtisadiyyatda informasiya texnologiyası fənnindən buraxılış işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik vəsait

Metodik vəsait Gəncə-2002 Ə.H.Quliyev, M.İ.Məmmədov

Gömrük ekspertizası ixtisası üzrə bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələrin buraxılış işlərinin yerinə yetirilməsinə dair  Metodik vəsait АКТА, Gəncə,2005

dos.Əhmədov Z.T. b/m, Nəbiyeva Ş.N.

Gömrük ekspertizası ixtisası üzrə bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələrin buraxılış işlərinin yerinə yetirilməsinə dair  Metodik vəsait АКТА, Gəncə,2009

dos.Əhmədov Z.T.

Məqalələr

“Azərbaycanda lizinq, Kənd Təsərrüfatı və emal sənayesi müəssisələrində maddi-texniki təminatın proqressiv metodudur”

ADAU-nun nəşriyyatı, Gəncə-2011, beynəlxalq konfrans (qrif) dos. Həsənov R.Q.

“Qlobal iqtisadiyyat şəraitində Azərbaycanın ÜTT-na üzvülülüyünün obyektiv zəruriliyi”

ADAU-nun nəşriyyatı,”Xəbərlər məcmuəsi” iqtisadiyyat, Gəncə-2011 №1 b/m. S.İ.Həsənova

Əmanət sığorta sisteminin məqsədi bank sabitliyinin təminatıdır ADAU elmi əsərləri