Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Ruhiyyə Qəmbərova

Baş müəllim

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  “Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kafedrasının” baş müəllimi

Mob.tel: 

İş tel: 256 94 21

e-mail: ruhiyye.qemberova@mail.ru

Doğum tarixi:

10 yanvar  1977

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1998-ci ildə Azərbaycan Texnologiya Universitetinin  “İqtisadiyyat və İdarəetmə” fakultəsinin bakalavr pilləsini bitirib. 2000-ci ildə həmin fakultənin “İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi” ixtisasından magistratura pilləsini bitirib. 2009- cu ildən ADAU-nun Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kafedrasının dissertantı. Elmi işinin mövzusu - “ Daxili ərzaq bazarının qorunmasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Əmək fəaliyyəti

2006- hazırda - Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin  “Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kafedrasında” baş müəllim

2000-ci il- Azərbaycan Texnologiya Universitetində “Biznesin idarə edilməsi” kafedrasında assistent

Apardığı dərslər

Bakalavrda: İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsasları,  Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri, Xarici iqtisadi siyasət.

Elmi yeniliyi:

ərzaq bazarının fəaliyyəti ilə sosial-iqtisadi proseslərin inkişaf istiqamətləri arasında  asılılığın səviyyəsi qiymətləndirilmişdir; ərzaq məhsulları istehsal edən aqrar-sənaye sferası müəssisələrinin satış və idarəetmə strategiyaları arasında qarşılıqlı vəhdətin zəruriliyi əsaslandırılmışdır; ərzaq bazarının qorunmasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri müəyyənləşdirilmiş, ərzaq təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində təklif və tövsiyələr hazırlanmışdır

Tədqiqat sahəsi:

Daxili ərzaq bazarının qorunmasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar:

2009 -  ,,Aqrar elmin inkişaf istiqamətləri və onun ekoloji aspektləri,, elmi-praktik konfrans

2010 -  ,,Aqrar təhsil sistemində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları” beynəlxalq elmi-praktik konfransı

2011-  ,,Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования” elmi-praktik konfrans

2014 - ,,Davamlı inkişaf və texnoloji innovasiyalar” Beynəlxalq elmi-praktik konfrans

2014 -  ,,Müasir mərhələdə kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsinin və iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri”  elmi-praktiki konfransda

2014 -  ,,Regional iqtisadi siyasət və kooperasiya münasibətlərinin inkişafı” elmi-praktik konfrans

2015 -  ,,Regional idarəetmə: innovativ yanaşmalar və perspektiv imkanlar” elmi-praktik konfrans

2015 – “Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: Dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər” Beynəlxalq elmi-praktik konfrans

Dərs proqramı:

Xarici iqtisadi siyasət - Qəmbərova Ruhiyyə Məntiq qızı, Qurbanova Əsli Alı qızı, Salıyeva Validə İsa qızı.

İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsasları - Hətəmov Anar Nizami oğlu, baş müəllim Qəmbərova Ruhiyyə Məntiq qızı və baş müəllim Qasımov Asəf Məhərrəm oğlu

Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri - Hətəmov Anar Nizami oğlu, baş müəllim Qəmbərova Ruhiyyə Məntiq qızı , baş müəllim Salıyeva Validə İsa qızı və Həsənova Mehriban Hidayyət qızı

Dünya iqtisadiyyatı – Ə.A.Qurbanova, R.M.Qəmbərova

Məqalələr:

Daxili ərzaq bazarının qorunmasındagömrük tariflərinin rolu. ,,Aqrar elmin inkişaf istiqamətləri və onun ekolojiaspektləri,, mövzusunda Elmi-praktik konfransının materialları(8-10 dekabr 2009-cu il) ADAU2010

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin prioritet istiqamətləri. “Aqrar təhsil sistemində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları” Beynəlxalq Elmi-Praktik konfransın tezisləri(21-22may) Gəncə-2010

Направления обеспечения продовольственной безопасности в аграрной сфере. Санкт-Петербургский Госу­дарствен­ный Аграрный Университет 2011 издается

Совершенствование экономического механизма развития аграрного  сектора. Санкт-Петербургский Государственный Аграрный Университет 2011 издается

Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün qarşıya qoyulan vəzifələrin həyata keçirilməsi isti­qa­mətləri. Xəbərlər məcmuəsi İqtisadiyyat N4

Gəncə-2013

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində daxili ərzaq bazarının qorunmasının rolu. AMEA Elmi əsərlər N3 2014

Ərzaq bazarının formalaşmasının ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında rolu. “Davamlı İnkişaf və texnoloji innovasiyalar” Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. I-hissə.ATU-2014

Направления обеспечения бе­зопасностипродовольственной продукции. «Вестник студенческого научного общества».Санкт-Петербург-2014

Совершенствование средствфoрмирoвaния и регулирования развитии продовольственного рынка. Рoссийскoe прeдпринимaтeлствo-N10(256) 2014

Издательство-Креативная економика

Ərzaq bazarının qorunmasında yer­li istehsalın stimullaş­dırılma­sının zəruriliyi. Regional idarəetmə: İnnovativ yanaşmalar və perspektiv imkanlar. Respublika elmi-praktik konfransı. Bakı – 2015-aprel

Daxili ərzaq bazarının mövcud vəziyyəti və ona təsir edən amillər. “Regional iqtisadi siyasət və kooperasiya münasibətlərinin inkişafı”Beynəlxalq elmi-praktik konfrans.(22 noyabr 2014) Bakı - 2015

Protection of food market and it’s directions. Eastern European Scientific Journal

Ausgabe 2 – 2015

Daxili ərzaq bazarının qorun­masının sosial-iqtisadi əhəmiyyəti. AMEA-2015  Elmi əsərlər

Защита внутреннего продоволь­ственного рынка и ее социально-экономические последствия. Рoссийскoe прeдпринимaтeлствo

Том 16,N 9, Май 2015 Издательство-Креативная економика

İdxalın tənzimlənməsinin daxili ərzaq bazarına təsiri. Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı:Dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər. Beynəlxalq elmi praktik konfrans-2015