Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Nicad Nərimanov

Baş müəllim

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin “ Aqrar  siyasət və Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasının  assistenti. 

Mob.tel: 055 719 99 13

Iş tel: 2569421

e-mail: n.nerimanov@mail.ru

Dogum tarixi

20 yanvar 1985 -ci il

 

Təhsili,elmi dərəcəsi,elmi adı

 

2007-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (hal-hazırda ADAU) Aqrar iqtisadiyyat və menecment fakültəsinin menecment ixtisası üzrə bakalvr, 2010-cu ildə isə İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi ixtisası üzrə magistr səviyyələrini fərqlənmə diplomları ilə bitirmişdir.

 

 Əmək fəaliyyəti       

 

Əmək fəaliyyətinə 2010-cu ildə ADAU-nun Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kafedrasında assistent, müəllim olaraq başlamışdır. Hal-hazırda həmin kafedrada assistent vəzifəsində çalışır.

 

Apardığı dərslər

 

Aqrar siyasət, Kənd Təsrrrfatının iqtisadiyyatı, Azərbaycan iqtisadiyyatı, Müəssisənin iqtisadiyyatı, Tikintinin iqtisadiyyatı, Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi, Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər.

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan Respublikasında Aqrar sahənin ixrac potensialının iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi.

Beynəlxalq treninqlər,simpozium və konfranslar

2010- cu il “Aqrar elmin inkişafı istiqamətləri və onun ekoloji aspektləri” mövzusunda elmi-praktik konfrans. Gəncə

2013-cü il Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yübileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans. Qafqaz Universiteti, Bakı.

Məqalələr        

Kənd təsərrüfatında məşğuluğun yüksəldilməsi istiqamətləri ADAU. Gəncə -2010Səh.82

Ərzaq təhlükəsizliyi və onun təmin olunmasında innovasiyaların rolu. Sumqayıt Dövlət Universiteti . səh.60 Sumqayıt .2010

Aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması mexanizmi. AMEA-nın və ADAU-nun. Xəbərlər məcmuəsi iqtisadiyyat. Səh.14-18

Роль инвестиционной политики государства в устойчивом развитии аграрной отрасли

AMEA-nın və ADAU-nun. Xəbərlər məcmuəsi iqtisadiyyat. Gəncə 2012.

Aqrar sahəninixrac potensialının reallaşdırılması məsələləri “Aqrar iqtisadiyyat və innovasiyalı inkişaf” mövzusunda ümum respublika elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə 2012

Aqrar ixrac potensialından istifadənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi. Gəncə 2012

Aqrar sahəyə investisiya qoyuluşunun stimullşadırılması istiqamətləri. AMEA-nın və ADAU-nun. Xəbərlər məcmuəsi iqtisadiyyat N-4.Səh.59-61. Gəncə 2013.

Xarici ticarət nəzəriyyələrində kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı məsələləri. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti. Səh. 115-118. Bakı 2013.

Kənd təsərrüfatı məhsulları ixracının stimullaşdırılması istiqamətləri. Qafqaz Universiteti. Bakı 2013-cü il.Səh 40-41.

Aqrar sahə məhsulları ixracının bəzi məsələləri. Jurnal of Qafqaz. Bakı 2013.

Rəqabət qabiliyyətinin artırılmasının ixraca təsiri. AMEA-nın İqtisadiyyat İnistitutu Elmi əsərlər II-ci buraxılış. Səh 170-173 Bakı 2014.

Kənd təsərrüfatında ixracın təşviqinin Türkiyə təcrübəsi. AMEA-nın Xəbərləri, İqtisadiyyat seriyası. Bakı 2015-1. Səh. 102-106.