ADAU əməkdaşları tərəfindən 2015-ci ildə nəşr edilən elmi əsərləri

Sıra sayı Monoqra fiya Kitab, kitabça Broşüra Məqalə, tezis Tövsiyə Plakat və buklet Elmi əsərlər məcmuəsi
Dərslik Dərs vəsaiti Respublikada Xaricdə
1 2 18 15 5 1076 88 1 2 11

 

Universitetin ELMİ əsərləri - 2016

H. S. HÜMBƏTOV, V. V. BƏŞİROV, V. R. MOHUMAYEV. Yağlı və efir yağlı bitkilər. Dərs vəsaiti - 2016.