23 may 2022-ci il tarixində ADAU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında keçiriləcək növbəti iclas

23 may 2022-ci il saat 14:00-da Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında iddiaçı Elnurə Bünyat qızı Məmmədovanın “Azərbaycanda investisiya mühitinin formalaşması və səmərəlilik problemləri” mövzusunda 5308.01 – “Ümumi iqtisadiyyat” ixtisasında iqtisad elmləri elm sahəsi üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZiODQ0ZjEtNGVjMS00NDM3LWJmZjItODRlM2I5NTUwYzVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223a81281-be1c-4a24-9f8b-8619e963e399%22%2c%22Oid%22%3a%22a60931d1-64dc-4b5a-b726-932f70bbd146%22%7d