21 sentyabr 2022 ci il tarixində ADAU nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.42 Birgə Dissertasiya Şurasında keçiriləcək növbəti iclaslar

21 sentyabr 2022-ci il saat 14:00-da Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında iddiaçı Kamran Maarif oğlu Abbasovun “Azərbaycan Respublikasında hesabatlılığın və şəffaflığın artırılmasında auditin rolunun gücləndirilməsi” mövzusunda 5303.01 – “Mühasibat uçotu” ixtisasında iqtisad elmləri elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmEwNDM1MzAtMjkzYi00ZDg1LThmZDUtNzNkNmEyYjIyOTRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223a81281-be1c-4a24-9f8b-8619e963e399%22%2c%22Oid%22%3a%22a60931d1-64dc-4b5a-b726-932f70bbd146%22%7d

21 sentyabr 2022-ci il saat 16:00-da Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında iddiaçı Mehriban Rövşən qızı Hüseynovanın “Yeyinti sənayesində təşkilati-iqtisadi idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda 5312.01 – “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisasında iqtisad elmləri elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjVlYTQwOGQtZDA2Yy00ZWM0LWJjNmQtZjgwOGVmNGMxNjNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223a81281-be1c-4a24-9f8b-8619e963e399%22%2c%22Oid%22%3a%22a60931d1-64dc-4b5a-b726-932f70bbd146%22%7d