16 iyun 2022 ci il tarixində ADAU nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.42 Birgə Dissertasiya Şurasında keçiriləcək növbəti iclas

16 iyun 2022-ci il saat 14:00-da Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında iddiaçı Səbinə İzzət qızı Vəliyevanın “Qeyri-neft sektorunda ixracın artırılması problemləri” mövzusunda 5312.01 – “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisasında iqtisad elmləri elm sahəsi üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2ZkNmQ4NmYtNjE2ZC00YzUwLWJiMTMtNTEwZDhkYjY3YTdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223a81281-be1c-4a24-9f8b-8619e963e399%22%2c%22Oid%22%3a%22a60931d1-64dc-4b5a-b726-932f70bbd146%22%7d