12 oktyabr 2022-ci il saat 16:00-da iddiaçı İsmayılov Hikmət Nəsir oğlunun dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir

12 oktyabr 2022-ci il saat 16:00-da Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti və Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin ED 2.42 Birgə dissertasiya şurasında iddiaçı İsmayılov Hikmət Nəsir oğlunun “Aqrar sahədə maliyyə resurslarından səmərəli istifadənin risklərin azaldılmasında rolu” mövzusunda 5312.01 – “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisasında iqtisad elmləri elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQxNzZlMmMtM2NkYS00NzJmLTkyYjItM2MwYzUyNTBjNjFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223a81281-be1c-4a24-9f8b-8619e963e399%22%2c%22Oid%22%3a%22a60931d1-64dc-4b5a-b726-932f70bbd146%22%7d