Mühazirələr

"Genetika" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: professor Nizami Seyidəliyev)

"Davamlı insan inkişafı" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Ramiz Xəlilov)

 

"Yükqaldırıcı və nəqletdirici maşınlar" fənnindən mühazirə mətnləri  ( müəllif: prof.əv. C.Ə.Məmmədov)

"Traktor və avtomobillər" (mod-2) fənnindən mühazirə mətnləri  ( müəllif: dosent əvəzi  A.İsayev)

"Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsi " fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: prof. H.Zeynalov)

"Qida məhsullarının soyudulması texnologiyası " fənnindən mühazirə mətnləri ( müəllif: dos. Q.M.Allahverdiyeva)

 Курс лекций "Механизация животноводства М-1"  (автор : доц. Г.М.Аллахвердиева )

"Əmək mühafizəsi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Siyavuş Vəliyev )        

"İqtisadi hüquq" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Əbdürəhman Kazımov)

"Politologiya" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Ceyhun Hüseynov)

  Лекционный материал по "Мультикультурализму"  (автор: ст.преподаватель  Фазиля Алиева )

  Лекционный материал по " Философии" (автор: ст.преподаватель Фазиля Алиева )

  Лекционный материал по "Истории Азербайджана" (автор: ст. преподаватель Севда Абдуллаева)

  "Aqrar hüquq" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Mahir Məmmədov )

 Курс лекций "Конституции Азербайджанской Республики и основам права" (автор : ст.преподаватель Махир Мамедов)

  "Konstitusiya" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: müəllim Elgün Aslanov)

  "Multikulturalizmə giriş" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: müəllim Elgün Aslanov)

  "Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Natiq Əliyev )

  "Əmək mühafizəsi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Natiq Əliyev)

   "Mülki müdafiə" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Natiq Əliyev)

  "Azərbaycan tarixi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Azər Axundov)

   "Mülki müdafiə" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent əvəzi Eldar Zeynalov)

"Əmək mühafizəsi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent əvəzi Osman Əliyev)