Magistratura səviyyəsi proqramı

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində magistratura səviyyəsinin proqramları (ixtisasları) barədə

 

M Ə L U M A T

s/s

İxtisasın şifri

İxtisasların adı

İxtisaslaşmanın adı

Tədris dili

Az

Rus

1

060321

Dizayn

Dizayn və texniki estetika

x

 

2

060401

Dünya iqtisadiyyatı

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

x

 

3

060402

Mühasibat uçotu və audit

İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit

x

 

Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit

x

 

4

060403

Maliyyə

Vergi və vergiqoyma

x

 

Sığorta işinin təşkili

x

 

5

060404

İqtisadiyyat

Aqrar sahənin iqtisadiyyatı

x

x

6

060407

Menecment

Menecment (sahələr üzrə)

x

 

Menecment (alman proqramı) MBA

x

 

7

060408

Marketinq

Marketinq (sahələr üzrə)

x

 

8

060409

Biznesin idarə edilməsi

Biznesin təşkili və idarə edilməsi

x

x

9

060505

Biologiya

Mikologiya

x

 

Mikrobiologiya

x

 

Botanika

x

 

10

060510

Ekologiya

Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi

x

 

11

060608

Elektroenergetika mühəndisliyi

Elektrik təchizatı (aqrar sahədə)

x

x

12

060612

Maşın mühəndisliyi (k/t maşınları üzrə)

Maşınqayırma texnologiyası

x

 

13

060622

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

x

 

14

060626

Elektrik mühəndisliyi (aqrar sahə üzrə)

Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji qurğular və sistemlər

x

 

Elektrik təchizatının optimallaşdırılması və modelləşdirilməsi

x

 

15

060632

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

İdarəetmədə informasiya sistemləri

x

 

Tətbiqi proqram təminatı

x

 

16

060642

Qida məhsulları mühəndisliyi (k/t məhsulları üzrə)

Şərabcılıq və qıcqırma istehsalının texnologiyası

x

 

Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası

x

 

17

060644

İstehlak mallarının  ekspertizası və marketinqi

İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası

x

 

Ərzaq mallarının ekspertizası və marketinqi

x

x

18

060647

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (sahələr üzrə)

x

 

19

060649

Ekologiya mühəndisliyi

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi

x

 

Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

x

 

20

060701

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

Aqrokimya

x

 

Torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi və tiplərə ayrılması

x

 

Torpaqşünaslıq

x

 

21

060702

Aqronomluq

Bitkilərin mühafizəsi

x

 

İpəkçilik

x

 

Bitkilərin toxumçuluğu

x

 

Bitkilərin genetikası

x

 

Bitkilərin xəstəlikdən  və ziyanvericilərdən mühafizəsi

x

 

Aqrobiotexnologiya

x

x

Bitkilərin karantini

x

 

Bitkiçilik

x

 

Meyvəçilik

x

 

Tərəvəzçilik

x

 

Üzümçülük

x

 

Bitkilərin seleksiyası

x

 

Bitki anatomiyası və morfologiyası

x

 

Aqrogeobotanika

x

 

Biologiya və kənd təsərrüfatının əsasları

x

 

22

060703

Zootexniklik

Qoyunçuluq

x

 

Quşçuluq

x

 

Maldarlıq

x

 

23

060704

Baytarlıq

Baytarlıq- sanitariya ekspertizası

x

 

Epizootologiya və infeksion xəstəliklər

x

x

Parazitologiya və invazion xəstəliklər

x

 

Yoluxmayan daxili  xəstəliklər

x

 

Baytarlıq cərrahiyyəsi

x

 

Mamalıq, ginekologiya və süni mayalanma

x

 

24

060705

Yer quruluşu, torpaq  və şəhər kadastrı

Yer quruluşu və torpaq  müfəttişliyi

x

 

Torpaq kadastrı

x

 

25

060706

Aqromühəndislik

Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi

x

x

Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsində texnoloji proseslər və aparatlar

x

 

Aqrar istehsalatın texniki təminatı

x

 

 Aqrar istehsalatın elektrikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması

x

 

Aqrar istehsalatın avtomatlaşdırılma vasitələrinin istismarı, təmiri və servis xidməti

x

 

26

060707

Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi

Balıqçılıq

x

 

Balıqçılıq təsərrüfatı işi

x

 

27

060708

Meşəçilik

Meşə quruluşu

x

 

Meşə taksasiyası

x

 

28

060801

Əczaçılıq

Farmakoqnoziya

x

 

29

060637

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi

Meliorasiya-mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı

x

 

30

060709

Su bioehtiyatları və akvabitkilər

Su bioehtiyatları

x

 

Akvabitkilər

x