Magistratura səviyyəsi proqramı

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində magistratura səviyyəsinin proqramları (ixtisaslaşmaları) barədə
  MƏLUMAT
 
        Azərbaycan bölməsi Rus bölməsi
əyani əyani
1 2 3 4 6 7
1 060321 Dizayn Dizayn və texniki estetika x  
Landşaft bağçılığı x  
2 060401 Dünya iqtisadiyyatı Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər x  
3 060402 Mühasibat uçotu və audit İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit x  
Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit x  
4 060403 Maliyyə Vergi və vergiqoyma x  
Sığorta işinin təşkili x  
5 060404 İqtisadiyyat  Aqrar sahənin iqtisadiyyatı x x
6 060407 Menecment  Menecment (sahələr üzrə) x  
Menecment (alman proqramı) MBA x  
7 060408 Marketinq  Marketinq (sahələr üzrə) x  
8 060409 Biznesin idarə edilməsi Biznesin təşkili və idarə edilməsi x  
Aqrobiznes x  
9 060505 Biologiya  Mikologiya x  
Mikrobiologiya x  
Botanika x  
10 060510 Ekologiya Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi x  
11 060608 Elektroenergetika mühəndisliyi Elektrik təchizatı (aqrar sahədə) x  
12 060612 Maşın mühəndisliyi (k/t maşınları üzrə) Maşınqayırma texnologiyası x  
13 060622 Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi x  
14 060626 Elektrik mühəndisliyi (aqrar sahə üzrə) Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji qurğular və sistemlər x  
Elektrik təchizatının optimallaşdırılması və modelləşdirilməsi x  
15 060632 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi  İdarəetmədə informasiya sistemləri x  
Tətbiqi proqram təminatı x  
16 060642 Qida məhsulları mühəndisliyi (k/t məhsulları üzrə) Şərabcılıq və qıcqırma istehsalının texnologiyası x  
Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası x  
17 060644 İstehlak mallarının  ekspertizası və marketinqi İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası x  
Ərzaq mallarının ekspertizası və marketinqi x  
18 060647 Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (sahələr üzrə) x  
19 060649 Ekologiya mühəndisliyi Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi x  
Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması x  
20 060701 Torpaqşünaslıq və aqrokimya  Aqrokimya x  
Torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi və tiplərə ayrılması x  
Torpaqşünaslıq x  
21 060702 Aqronomluq Bitkilərin mühafizəsi x  
İpəkçilik x  
Bitkilərin toxumçuluğu x  
Bitkilərin genetikası x  
Bitkilərin xəstəlikdən  və ziyanvericilərdən mühafizəsi x  
Aqrobiotexnologiya x x
Bitkilərin karantini x  
Bitkiçilik x  
Meyvəçilik x  
Tərəvəzçilik x  
Üzümçülük x  
Bitkilərin seleksiyası x  
Bitki anatomiyası və morfologiyası x  
Aqrogeobotanika x  
Biologiya və kənd təsərrüfatının əsasları x  
Ekoloji kənd təsərrüfatı x  
22 060703 Zootexniklik Qoyunçuluq  x  
Quşçuluq x  
Maldarlıq x  
23 060704 Baytarlıq Baytarlıq- sanitariya ekspertizası x  
Epizootologiya və infeksion xəstəliklər x x
Parazitologiya və invazion xəstəliklər x  
Yoluxmayan daxili  xəstəliklər x  
Baytarlıq cərrahiyyəsi  x  
Mamalıq, ginekologiya və süni mayalanma x  
24 060705 Yer quruluşu, torpaq  və şəhər kadastrı Yer quruluşu və torpaq  müfəttişliyi  x  
Torpaq kadastrı x  
25 060706 Aqromühəndislik Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi x x
Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsində texnoloji proseslər və aparatlar x  
Aqrar istehsalatın texniki təminatı x  
 Aqrar istehsalatın elektrikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması x  
Aqrar istehsalatın avtomatlaşdırılma vasitələrinin istismarı, təmiri və servis xidməti x  
26 060707 Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi Balıqçılıq x  
Balıqçılıq təsərrüfatı işi x  
27 060708 Meşəçilik Meşə quruluşu x  
Meşə taksasiyası x  
28 060801 Əczaçılıq Farmakoqnoziya x  
29 060637 Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi Meliorasiya-mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı x  
30 060709 Su bioehtiyatları və akvabitkilər Su bioehtiyatları x  
Akvabitkilər x  
Cəmi   x x