Aqronomluq fakültəsi

Zəhra Abdullayeva

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin torpaqşünaslıq və aqrokimya  kafedrasının baş müəllimi,  ADAU-nun dosenti

Mob. tel:

Iş tel:      022 256 91 00

e-mail: Asifamin@.ru

Doğum tarixi

25 iyun 1949-cu il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1971-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı institutunun ( indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ) aqronomluq fakültəsinin “aqrokimya-torpaqşünaslıq” ixtusasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2010-ci ildən ADAU-nun dosentidir

Əmək fəaliyyəti

2010 – hazırda ADAU-nun torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasında  ADAU-nun dosenti

1997-ci ildən AKTA-nın torpaqşünaslıq  və meliorasiya kafedrasında  baş müəlim

1992 – 1997 – ci illər  AKTA-ın torpaqşünaslıq  kafedrasında assistent

1989 – 1992-ci illər  AKTİ-nin torpaqşünaslıq  kafedrasında baş laborant

1971- 1989-cu illər AKTİ-nin torpaqşünaslıq və meliorasiya kafedrasında laborant

Apardığı dərslər

Bakalavrda – “ Geologiya və mineralogiyanın əsasları”, “Torpaqşünaslıq və geologiyanın əsasları”

Magisnhaturada – “ Azərbaycan torpaqlarının morfogenetik diaqnostikası”

Elmi yeniliyi

Tədris etdiyim fənlər üzrə Azərbaycanda və digər inkişaf etmiş dövlətlərdə FAO və müxtəlif internet resurslərından istifadə edərək  əldə edilən elmi yenilikləri və mütərəqqi becərmə  texnologiyalarını tələbələrə çatdırmaq

Mükafatları

2010-cu il Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq  və Xəritəçəkmə Komitəsinin Fəxri fərmanı

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin tədris təcrübə təsərrüfatının torpaqlarında qida maddələri balansının öyrənilməsi

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2010-cu il “Aqrar təhsil sistemində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları”, Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans, Cəncə

2012-ci il Beynəlxalq Elmi konfrans: Azərbaycan torpaqları: genezis, coğrafiya, meliorasiya, səmərəli istifadə və ekologiya. AMEA-aqrar bölməsi, Bakı-Qəbələ

2015-ci il “ Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: Dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər”, Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans, Cəncə

Seçilmiş əsərləri

Dərs və metodik vəsaitlər

Babayev A.H. – “Geologiya və mineralogiyanın əsasları” fənni üzrə təhsilin bakalavr pilləsi üçün tədris proqramı, Gəncə, 2010, 367s.

Babayev A.H.,Hüseynov A.M. – “ Torpaqşünaslıq ” fənni üzrə təhsilin bakalavr pilləsi üçün tədris proqramı, Gəncə, 2010, 367s.

Babayev A.H. – “ Torpaq keyfiyyətinin monitoringi və ekoloji nəzarət” fənni üzrə təhsilin magistr pilləsi üçün tədris proqramı, Gəncə, 2010, 367s.

Babayev A.H. – “ Torpaq ekologiyası” fənni üzrə təhsilin magistr pilləsi üçün proqram, Gəncə, 2010, 367s.

Babayev A.H. – “ Torpaqşünaslıq ” fənni üzrə kurs işinin yerinə yetirilməsi üçün metodik göstəriş, Gəncə, 2010, 367s.

Babayev A.H., Hüseynov A.M. – “ Aqrar menecment ” bakalavr təhsil pilləsi üçün “ Bitkiçiliyin əsasları” fənnindən metodik göstəriş, Gəncə, 2010, 367s.

Babayev A.H., Hüseynov A.M.- “ Torpaqşünaslıq” fənnindən laboratoriya və praktiki məşqələlərin yerinə yetirilmə dəftəri, Gəncə, 2010, 367s.

Əliyeva S.F.,Namazov E. və b.  –“ Mühəndis geologiyası və qrunt mexanikası” fənni üzrə təhsilin bakalavr pilləsi üçün tədris proqramı, Gəncə, 2015,

Hüseynov A.M., Zeynalova A.N. – “ Torpaqşünaslıq və geologiyanın əsasları” Modul -1, fənni üzrə təhsilin bakalavr pilləsi üçün tədris proqramı, Gəncə, 2015

Cəfərov Y.Ə, Mehdiyeva E.X. – “Aqrokimyanın tarixi və metodologiyası” fənni üzrə təhsilin magistr pilləsi üçün tədris proqramı, Gəncə, 2015

Məqalələr

“Torpağın üzvi hissəsinin əmələgəlməsində mikroorqanizmlərin rolu” – Azərbaycan Torpaqşünaslar cəmiyyəti, əsərlər Toplusu, XI-ci cild, 1-ci hissə, Bakı, 2010, səh 185-189

“Gübrələrin tətbiqi ilə əlaqədar bitkidə nitratların toplanması proçlemləri” - “Aqrar təhsil sistemində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları”, Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans, Cəncə, 2010,səh.59-61

“ Daşkəsən rayonu ərazisində dağ- meşə qəhvəyi torpaqların bioloji aktivliyinin tədqiqi”- “Aqrar təhsil sistemində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları”, Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans, Cəncə, 2010, səh.78-80

“ Boz-qəhvəyi torpaqların bioloji aktivliyi” - Azərbaycan Torpaqşünaslar cəmiyyəti, əsərlər Toplusu, XX-ci cild, №-1Bakı, 2011, səh.562-566

“Suvarmanın torpağın şorlaşmasına təsiri” – Beynəlxalq Elmi konfrans: Azərbaycan torpaqları: genezis, coğrafiya, meliorasiya, səmərəli istifadə və ekologiya. AMEA-aqrar bölməsi, Bakı, 2012 , səh.391-392

“ Şəmkir və Tovuz rayonlarının dağlıq ərazisində yeni torpaq istifadəçiliyi şəraitində torpaqların münbitlik parametrlərinin qiymətləndirilməsinin ekoloji aspektləri” – Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları, ADAU,2013, səh.73-75

“Azot gübrə normalarının və formalarının pomidorum  meyvəsində nitratların toplanmasına və paylanmasına təsiri” – AMEA, Torpaqşünaslıq və aqrokimya institutu, “Torpaqşünaslıq və aqrokimya” jur. Cild 21, №-3, Bakı,2013, səh.303-307

“Şəmkir rayonu ərazisində şəxsi mülkiyyətdə olan  qəhvəyi d-meşə torpaqların münbitlik parametrləri” – AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəz, Xəbərlər məcmüəsı № 51, Elm nəşriyyatı, Gəncə-2013, səh.130-133

“ Şəmkir və Tovuz rayonlarının dağətəyi ərazisində yeni torpaq istifadəçiliyi şəraitində torpaqların münbitlik parametrlərinin qiymətləndirilməsinin ekoloji aspektləri” – ADAU-nun Elmi əsərləri, Gəncə, 2014, səh. 53-57

« Ключевая роль почвы в разрешении продовольственной безопасности » “ Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: Dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər”, Beynəlxalq Elmi-praktik konfransın materialları, 1-ci cild, Cəncə, 2015, səh. 51-55