Aqronomluq fakültəsi

Namiq Hüseynov

Dosent

Kənd təsərrüfatı elmləri namizədi, dosent Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasında dosent

Mobil telefon: (055) 656 56 70

İş tel : (022) 256-91-00

e-mail: huseynov1964@mail.ru

Doğum tarixi:

01 yanvar 1964-cü il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı:

1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Aqrokimya və torpaqşünaslıq fakültəsini bitirib.

2000-ci ildə “Muğan bölgəsi şəraitində payızlıq buğda bitkisinin qida balansı” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək “Aqrokimya” kənd təsərrüfatı elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

2012-ci ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti:

2015-hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasının dosenti

1997-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasının baş müəllimi

1995-2015-ci illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasında dosent

1987-1989-cu illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, fakültə komsomol təşkilatının katibi

1980-1982-ci illər Kalinin adına kolxozda kolxozçu

Apardığı dərslər:

Bakalavrda – “Ümumi torpaqşünaslıq-2”, “Ekoloji kənd təsərrüfatı”, “Ekoloji monitorinq”

Magistraturada – “Ekoloji kənd təsərrüfatının əsasları”, “Dünya əkinçiliyində aqrokimyəvi vasitələrdən istifadənin vəziyyəti və perspektivləri”, “Torpaqdan səmərəli istifadə və bioloji bərpa”

Elmi yeniliyi:

Muğan bölgəsi şəraitində payızlıq buğda bitkisinin qida balansı

Tədqiqat sahəsi:

Respublikanın müxtəlif torpaq tiplərində qida maddələrinin balansı

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar:

2009-cu il. “Kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin hazırlanması” problemləri: müasir vəziyyət, beynəlxalq təcrübə və yeni aqrar təhsil modeli. Beynəlxalq Konfrans, Gəncə

2010-cu il. Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri. Beynəlxalq Konfrans, Gəncə

2011-ci il. Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri. Beynəlxalq Konfrans, Gəncə

2012-ci il. Təhsilin yeniləşməsi və inkişaf etdirilməsində beynəlxalq meyllər. Beynəlxalq Konfrans, Gəncə

2015-ci il. Sosial müdafiə və kənd təsərrüfatı (Dünya ərzaq günü və beynəlxalq torpaq ilinin qeyd olunması). “Azərbaycan Respublikasında torpağın münbitliyinin qorunması”. Beynəlxalq Konfrans, Bakı

Seçilmiş əsərləri:

Dərsliklər:

Hüseynov A.M., Hüseynov N.V. “Torpaq kimyası”, Hüquq nəşriyyatı, Bakı, 2012- 584 s. Dərs və metodik vəsaitlər

Hüseynov A.M., Hüseynov N.V. “Torpağın üzv hissəsinin mənşəyi, tərkibi və ekoloji əhəmiyyəti ”, Dərs vəsaiti, Gəncə, 2012- 67 s

Hüseynov A.M., Babayev A.H., Torpaqşünaslıq fənni üzrə bakalavr pilləsi üçün proqram Gəncə, 2010, 1,5 ç.v

Hüseynov A.M., Hüseynov N.V. “Torpaqşünaslığın tarixi və metodologiyası fənni üzrə magistr pilləsi üçün proqram, Gəncə, 2012, 1,5 ç.v

Hüseynov A.M., Hüseynov N.V. “Torpaqşünaslıq elminin müasir problemləri üzrə Magistr pilləsi üçün proqram, Gəncə, 2012,1,5 ç.v

Hüseynov A.M., Hüseynov N.V. “Torpaqşünaslıq fənni üzrə tədris- istehsalat təcrübələri və diplom işlərinin yerinə yetirilməsi üçün metodiki göstəriş, Gəncə, 2011, 2,1 ç.v

Hüseynov A.M., Hüseynov N.V. “Torpaq kimyası üzrə bakalavr və magistr pilləsi üçün proqram, Gəncə, 2013, 1,5, ç.v

Hüseynov A.M., Hüseynov N.V. “Torpaqşünaslıq və geologiyanın əsasları üzrə fənn proqramı, Gəncə, 2014, 1,5, çv

Hüseynov A.M., Hüseynov N.V, Nəzərova H.M. Torpaq eroziyası və qorunması üzrə fənn proqramı, Gəncə 2015, 1,5, ç.v

Məqalələr:

Влияние температуры воздуха на метаболизм и продуктивность хлопчатника. “Azərbaycan aqrar elmi” Elmi-nəzəri jurnal, №1-2, Bakı, 2010, s.53-57

Влияние органо-минеральных удобрений на динамику фосфорных соединений в органах озимой пшеницы. Москва, Плодородие, №4 (55), 2010, с. 8-10

Баланс NPK в опытах с длительным внесением удобрений в тяжелосуглинистых почвах Азербайджана, в кн. Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования. Санкт-Петербург, 2011, с. 154-162

Влияние концентрации питательных элементов на рост, развитие и качество урожая хлопчатника. // Проблемы агрохимии и экологии, научно-теоретический журнал, №1, Москва, 2011, с. 47-51

Konvensional və ekoloji təsərrüfatçılıq şəraitində torpaqlarda fosfor balansının öyrənilməsi. AMEA, Aqrar elmlər bölməsi, Bakı, 2012, I hissə, s. 242-246

К вопросу изучения динамики гумуса и форм фосфатов под хлопчатником в условиях сероземных почв Азербайджанской Республики. В кн. Аграрная наука XXI века. Актуальные исследования и перспективы. Санкт-Петербург, 2013, с. 8-11

Физико-химическая сущность солонцеобразования в условиях Азербайджанской Республики. // «Плодородие» - журнал для ученых, специалистов и практиков, №3 (78), Москва, 2014, с. 31-33

Влияние тяжелых металлов на оптические параметры растительного организма. Перспективы развития АПК в современных условиях. Материалы 5-й Международной конференции, Владикавказ, 2015, с. 3-7