Aqronomluq fakültəsi

Günay Əliyeva

Baş müəllim

Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrası

Email: gunay.aliyeva.phd@gmail.com

Doğum tarixi: 10 oktyabr 1987-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı:  2009-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya-biologiya ixtisasının bakalavr pilləsini, 2012-ci ildə ADAU-nun Bitki mühafizəsi  ixtisasının magistratura pilləsini bitirmişdir.  2018-ci ildə Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır

Elmi dərəcəsi: Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

2010-cu ildə Dəncə Dövlət Universitetinin Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının laborantı olmuş, 2017-ci ildə  ADAU-nun Torpaqşunaslıq və aqrokimya kafedrasına assistent vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

Hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin baş müəllimidir

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda – “Aqrokimya”, “Ekoloji kənd təsərrüfatı”

Elmi yeniliyi

“Gəncə-Qazax bölgəsində gübrə normalarının şəkər çuğundurunun məhsuldarlığına, keyfiyyətinə və torpağın münbitliyinə təsiri” 

 

Mükafatlar:

 

Tədqiqat sahəsi:

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

 

Seçilmlş əsərləri: 

 

Dərsliklər:

 

Dərs və metodiki vəsaitlər

 

 

Məqalələr

1. “Pambıqaltı torpaqların əsas aqrokimyəvi xüsusiyyətləri”- ADAU-nun Elmi Əsərləri Gəncə-2012, № 2, s. 4-8

2. “Suvarma şəraitində gübrələrin şəkər çuğunduru altında səmərəliliyinin öyrənilməsi”- Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə və ADAU-nun 85 illik yubileyinə həsr olunur. ADAU-nun Elmi Əsərləri Gəncə-2014, № 1, s. 60-62

3. “Suvarma şəraitində gübrələrin şəkər çuğunduru altında tətbiqinin torpaqda qida

rejiminin dəyişməsinə təsiri”- Azərbaycan Aqrar Elmi Bakı-2015, № 1, s. 32-36

4.” Suvarılan boz-qəhvəyi torpaqların əsas aqrokimyəvi xüsusiyyətləri”- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Bölməsi Xəbərlər Məcmuəsi Gəncə-2015, № 2 (60), s. 96-101

5. “Suvarma şəraitində gübrələrin şəkər çuğundurunun məhsuldarlıq göstəricilərinə təsiri”- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Bölməsi Xəbərlər Məcmuəsi Gəncə-2015, № 4 (62), s. 102-106

6. “Influence of fertilizers to the quantity of sugar in root fruit of sugar beet in the condition of west region of Azerbaijan”- International Journal of Multidisciplinary Research and Development. Impact Factor.Dehli, p. 233-2359

7. “Gübrələrin şəkər çuğundurunda yem vahidi çıxımına və həzm olunan proteinin miqdarına təsiri”- Aqrar Elmin və Təhsilin İnnovativ İnkişafı: Dünya Təcrübəsi və Müasir Prioritetlər.

Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın Materialları 2015-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Kənd Təsərrüfatı İli” elan edilməsinə həsr olunur III cild 23-24 oktyabr 2015 Gəncə, Azərbaycan, s. 35-40

8.” Влияние удобрений на урожай сахарной свеклы”- Аграрная Наука

Москва-12.2015, c. 17-19

9.” Biohumusun, üzvi və mineral gübrələrin payızlıq çovdarın məhsuldarlığına təsiri”- ADAU-nun Elmi Əsərləri Gəncə-2019, № 1, s. 46-48