Aqronomluq fakültəsi

Aytəkin Vəliyeva

Dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasının dosent əvəzi

Mob.tel: 

e-mail: aytn.veliyeva@mail.ru

Doğum tarixi

20 sentyabr 2015-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1993-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının “Aqronomluq” fa­kül­təsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2008-ci ildə “Gəncə-Qazax bölgəsində su­var­ma sayı zəminində gübrə normalarının optimallaşdırılmasının payızlıq arpanın məh­sul­dar­lığına, keyfiyyətinə və torpaq münbitliyinə təsiri” mövzusunda namizəd­lik dissertasiyasını müdafiə edərək aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərə­cə­sini almışdır. 2011-ci ildən dosent əvəzidir. ADAU-nun Elmi Şura­sının 20 may 2015-cü il tarixdə keçirilmiş iclasının (10saylı protokol) qərarına əsa­sən dosent elmi adı almaq üçün sənədlərini Azərbaycan Respub­li­ka­sının prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasına təqdim etmişdir.

Əmək fəaliyyəti

15.V.2000-ci ildən 5.III.2003-cü ilə qədər AKTA-nın Torpaqşünaslıq və torpaq islahatı kafedrasında laborant;

09.X.2007-ci ildən 2008-ci ilin sentyabrına qə­dər Torpaqşünaslıq və ekoloji kənd təsərrüfatı kafedrasına böyük laborant;

2008-ci ilin sentyabrından 2010-cu ilin aprel ayına qədər assistent;

23. IV 2010-cu ildən 13.IV.2011-ci il tarixə qədər baş müəllim;

2011-ci ildən hal-hazıra qədər müddətli (5 il) əmək müqaviləsi ilə həmin kafedrada dosent əvəzi vəzifəsində işləyir. Elmlər doktorluğu üzrə doktoranturada qiyabi IV kurs tələbəsidir.

Apardığı dərslər

Bakalavrda – Torpaqşünaslıq”, “Aqrokimya”, “Torpaq biologiyası”, “Torpağın eko­­­­­­loji monitorinqi”,

Magistraturada- “Torpaq ekologiyası”, “Davamlı kənd təsərrüfatına sistemli yanaş­ma”, “Aqrokimya və torpağın bioloji aktivliyi” “Kənd təsərrüfatında zəhərli kim­yə­vi maddələr”, “Torpaq key­fiyyətinin monitornqi və ekoloji nəzarət” “Torpağın bi­oloji aktivliyi”

Elmi yeniliyi

İlk dəfə  olaraq Gəncə-Qazax bölgəsində  becərilən payızlıq arpa bitkisi üzrə vege­ta­siya suvarmaları sayı zəminində mineral və üzvi-mineral gübrələrin optimal  nor­maları  müəyyən edilmiş, yüksək və keyfiyyətli məhsul istehsal olunmuş, güb­rələr balans əsasında  tətbiq edilmişdir.

Mükafatları

Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin fəxri fəmanı

Tədqiqat sahəsi:

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2006-cı il, Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XI Respublika Konfransı, Bakı:

2009-cu il, Aspirantların, magistrantların və bakalavr pilləsində təhsil alan tələbə­lə­rin “Müasir dövrdə aqrar islahatlar: reallıqlar və problem” mövzusuna həsr olun­muş elmi-praktiki konfransı, Gəncə

2010-cu il, ADAU, Beynəlxalq Elmi Praktik Konfransı, Gəncə

2011-ci il, Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf prob­lem­ləri. Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans, Gən­cə

2012-ci il, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aqrar Elmlər Bölməsi, Beynəl­xalq Elmi Konfransı, Bakı

2013, Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII respublika Elmi Konfransı, Bakı: Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.

2013-cü il, ADAU,TEC, doktorant və dissertantların elmi-praktiki konfransı, Gən­cə

“2015 Seminar on Water-Saving Irriqation Technologies of Arid and Semi-arid Areas for Developinq Countries” Sept 1st to sept.21st, 2015 in yanqlinq Demons­tra­ti­on Zone, Shaanxi the people`s Republic of China

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər-

Dərs və metodik vəsaitlər:

 1. Torpaq biologiyasından praktikum. Gəncə ADAU nəşriyyatı, 2015, 153 s. (dərs vəsaiti, həmmüəlliflər: A.H.Babayev)
 2. Aqrokimya fənnindən laboratoriya və sərbəst işləri yerinə yetirmək üçün me­to­dik göstəriş. Gəncə, 2015, 20 s. (həmmüəlliflər A.M.Hüseynov, A.N.Zey­na­lo­va)

3. Bakalavr hazırlığı üçün Torpaq biologiyası fənnindən proqram. Gəncə, 2011, 11 səh.(həm­mü­əl­liflər A.H.Babayev,  N.V.Hüseynov,  H.M.Nəzərova)

4. Bakalavr hazırlığı üçün Torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi fənnindən proq­ram. Gəncə, 2011, 8 səh.  (həmmüəlliflər A.H.Babayev, H.M.Nəzərova)

5. Bakalavr hazırlığı üçün K/təsərrüfatının kimyalaşdırılmasının ekoloji prob­lem­ləri fənnindən proqram. Gəncə-2011, 8səh. (həmmüəlliflər A.H.Baba­yev,  F.H. Axun­­dov, A.N.Zeynalova)

6. Magistr hazırlığı üçün Torpaq biologiyası fənnindən proqram. Gəncə, 2011, 6 səh. (həmmüəlliflər A.H.Baba­yev, N.V.Hüseynov)

7. Dünya əkinçiliyində aqrokimyəvi vasitələrdən istifadənin vəziyyəti və perspek­tiv­ləri fənni üzrə magistr pilləsi üçün fənn proqramı Gəncə-2013, (həmmüəlliflər A.M.Hü­sey­nov, M.S.Hüseynov, A.N.Zeynalova)

8. Magistr hazırlığı üçün Torpaqların eroziyası və qorunması fənnindən proq­ram. Gən­cə, 2014, 18 səh. (həmmüəlliflər A.N.Zeynalova, A.M.Hüseynov),

9. Magistr hazırlığı üçün Aqrokimya və torpağın bioloji aktivliyi fənnindən proq­­ram. Gəncə, 2014, 10 səh.(həmmüəlliflər A.M.Hüsey­nov, A.N.Zeyna­lo­va)

10. Magistr hazırlığı üçün Torpağın bioloji aktivliyi fənnindən proqram. Gəncə, 2014, 9 səh. (həmmüəlliflər A.M.Hüseynov,A.N.Zeynalova, S.F.Əliyeva)

11. Magistr hazırlığı üçün Torpaqların aqrokimyəvi xidmətdən istifadəsinin təşkili prinsipləri fənnindən proqram. Gəncə-2014, 7 səh (həmmüəlliflər A.M.Hüsey­nov, A.N.Zeyna­lo­va, Z.H.Abdullayeva)

     Məqalələr

 1. Azərbaycan qərb bölgəsi şəraitində gübrələrin su­var­ma sayları zəminində pa­yızlıq arpanın boy, in­ki­şaf və məhsuldarlığına təsiri. AMEA-nın Gəncə Re­gi­o­nal Elmi Mər­­kəzi “Xəbərlər” məcmuəsi №18, Gəncə 2005, səh. 88-91 (həm­mü­əllif F.H. Axun­dov)
 2. Üzvi və mineral gübrələrin müxtəlif doza və nis­bət­lərinin vegetasiya suvar ma­la­rı sayı zəminində payızlıq arpa bitkisi altında torpağın qida rejiminə təsiri. AMEA-nın Gəncə Regional Elmi Mərkəzi “Xəbərlər” məcmuəsi №20, Gəncə 2005, səh.  81-85
 3. Vegetasiya suvarma sayları zəminində gübrələrin payızlıq arpa bitkisinin yer­üs­tü kütləsində inkişaf fazaları üzrə qida elementlərinin miqdarına təsiri. AMEA-nın Gəncə Regional Elmi Mərkəzi “Xəbərlər” məcmuəsi №21, Gəncə 2006, səh. 76-79
 4. Üzvi və mineral gübrələrin payızlıq arpa bitkisinin məhsuldarlığına təsiri. Aspi­rant­ların və gənc tədqiqatçıların XI Respublika Konfransının materialları, Bakı: BDU mətbəəsi, 2006, səh. 37-38
 5. Payızlıq arpa bitkisində qida balansı. AMEA-nın Gəncə Regional Elmi Mərkəzi “Xəbərlər” məcmuəsi №22, Gəncə 2006, səh. 57-63
 6. Gübrələrin payızlıq arpa məhsulunda dənin key­fiy­yət göstəricilərinə təsiri. AMEA-nın Gəncə Regional Elmi Mərkəzi “Xəbərlər” məcmuəsi № 23, Gəncə 2006, səh. 59-62
 7. Müxtəlif suvarma sayları zəminində gübrə nor­mala­rının payızlıq arpa bitkisində qida maddələ­ri­nin aparılmasına və istifadə edilməsinə təsiri. Azərbaycan Aqrar elmi 2007, №1-3, səh. 240-241
 8. Goranboy rayonunun Muzdurlar kəndində əsas torpaq tiplərində fosfor balan­sı­nın öyrənilməsi. Aspirantların, magistrantların və bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələrin “Müasir dövr də aqrar islahatlar: reallıqlar və problem” mövzusuna həsr olunmuş elmi-praktiki kofransın materialları. Gəncə 2009, səh. 90-91(həm­müəllif T.R.Məmmədova)
 9. Kürəkçay hövzəsində eroziyaya uğramış tünd boz-qəh­və­yi torpaqların ekoetik problemləri. ADAU, Beynəlxalq Elmi-Praktiki konfransın tezisləri, Gəncə, 2010 səh. 20-21(həmmüəlliflər A.M.Hüseynov, N.V.Hüseynov)
 10.  Daşkəsən rayonu ərazisndə dağ-meşə qəhvəyi torpaq­la­rın bioloji aktivliyinin təd­qiqi. ADAU, Beynəlxalq Elmi Praktik Konfransın tezisləri. Gəncə 2010, səh.  78-79 (həmmüəlliflər Z.H.Abdullayeva, H.M.Nəzərova)
 11.  Ceyrançöl massivində yayılmış yem əhəmiyyəti olan yabanı və becərilən bitki­lə­rin tərkibində mineral və mikro elementlərin miqdarı. Qloballaşma şəraitin­də təhsil və elmin inkişaf problemləri. Beynəlxalq Elmi-Praktik Kon­fran­sın tezis­lə­ri, Gəncə-2011,səh.142-144(həmmüəlliflər Y.Ə.Cəfərov, A.N.Zeynalova)
 12. Солонцы Прикаспиской и Кура-Аразской низ­мен­ности их развитие и ме­ли­­о­рa­сия. Azərbaycan Aqrar Elmi, 2011, №1, səh.102-104 (həmmüəlliflər A.M.Hü­­sey­nov, N.V.Hüseynov)
 13. Suvarmanın torpağın şorlaşmasına təsiri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aqrar Elmlər Bölməsi, Beynəlxalq Elmi Konfrans, I hissə, Bakı, “Elm”, 2012, səh.391-392 (həmmüəlliflər H.M.Nəzərova,  Z.M.Abdullayeva,)
 14. Müxtəlif gübrələmə sistemlərinin tətbiqinin torpaqların ekoloji durumuna təsiri. ADAU-nun elmi əsərlər toplusu, Gəncə-2013, №1, səh.53-57
 15. Показатели плодородия серо-коричневых почв Самухского района Азер­вай­джана под зерновыми кулътурами.Субтропическое и декоративно­есадовод­ство. Научныетруды, выпуск 48, Сочи-2013, ст.237-240
 16.  Ekoloji təsərrüfatçılıq şəraitində torpaq münbitliyinin qorunması.Doktorant­la­rın və gənc tədqiqatçıların XVII respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı: Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. 2013, səh.54-56
 17.  Qəbələ rayonu ərazisində eroziyaya məruz qalmış tor­paq­ların qida rejimin yaxşı­laş­­dı­rıl­ması yolları, ADAU, TEC, doktorant və dissertantların elmi-prak­tiki kon­fran­sının materialları (05...19 noyabr 2013-cü il ), Gəncə-2013, səh.8 (Həm­mü­əl­lif­lər:  A.S.İsmayılzadə)
 18.  Bakı ətrafında istixana torpaqlarının aqro­kim­yəvi xas­sə­lərinin qiymətlən­diril­mə­si ADAU, TEC, doktorant və dissertantların elmi-praktiki konfransının ma­te­rial­ları (05..19 noyabr 2013-cü il), Gəncə-2013, səh.8 (Həmmüəllifər: O.N.Əli­yev)
 19. Оценка параметров почвенного плодородия в горных регионах запад­ной час­ти Азербайджана. Актуалъные проблемы современной  науки, 6, ноя­бръ,  Мос­ква, 2015 (Zeynalova A.N., Bəşirov V.V., Verdiye­va V.Q.,)
 20. Баланс питателъных элементов в серо-корич­не­вых почвах исполъзо­ван­ных под зерновыми кулъ­ту­рами в западном регионе Азербайд­жан­с­кой Респуб­ли­ки, İternational Scientific and practical conference. Dubai, 2015 (A.M.Hüseynov, A.N.Zeynalova)