Aqronomluq fakültəsi

Sevil Abduləliyeva

Dosent

Bağçılıq kafedrasının dosenti

Mob.tel: 

Iş tel: 022 256 94 98

e-mail: sevil_ab67@mail.ru

 

 Doğum tarixi: 21.12.1967

 

                                    Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı:

 

1991-ci ildə Azərbaycan texnologiya institutunu (indiki Azərbaycan Texnologiya universiteti) Toxuculuq və yüngül sənaye fakültəsinin “Təbii və kimyəvi liflərin emalı” ixtisasını bitirib.

2003-cü ildə kafedranın dissertantı olmuş və dosent F.H.Şərifovun rəhbərliyi ilə “Gəncə-Qazax bölgəsi şəraitində İtaliya muskatı  üzüm sortunun aqrobioloji və təsərrüfat-texnoloji xüsusiyyətlərinin qiymətləndiriilməsi” mövzusunda aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün tədqiqat işi aparmışdır. 2014-cü ildə dissertasiya mövzusunu müdafiə etmiş, aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün sənədləri AAK-na təqdim etmişdir.

2009-cu ildən etibarən  ADAU-nun “Bağçılıq” kafedrasında baş müəllimdir.

 

Əmək fəaliyyəti

1997-2002-ci illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Həmkarlar İttifaqı komitəsində baş təlimatçı;

2000-2002-ci illər AKTA-nın Üzümçülük, şərabçılıq və kənd təsərrüfatı məsullarının saxlanması və emalı kafedrasında baş laborant;

2002-2004-cü illər assistent;

Avropa İttifaqının Azərbaycan üçün TASİS Proqramı Azərbaycanda regional İqtisadi İnkişafa dəstək layihəsinin Aran regional şöbəsində təlimçi;

2009-cu ildən etibarən baş müəllim;

2009-cu ildən kafedranın TEC-nin rəhbəri ;

2014-cü ildən  Aqronomluq fakültəsinin Azad Həmkarlar Təşkilatının sədri;

Hal-hazırda  ADAU-nun “Bağçılıq” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda-

Üzümçülük

Bitki mənşəli məhsulların istehsal texnologiyası

Magistr-

Üzümçülük

Ampeloqrafiya

Üzümün ilkin emalı

Üzümün seleksiyası

 

Elmi yeniliyi

- Respublikada ilk dəfə olaraq süfrə üzümçülüyünün diferensial aqrotexnikasıişlənmişdir.

- 2013-ci ildə fərdi klon seleksiyası yolu ilə “Kəhrəba” forması seçilmiş, onun aqro­bi­o­loji və təsərrüfat-texnoloji xüsusiyyətləri tədqiq olunaraq perspektivli yeni sort kimi Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi Üzrə Dövlət Ko­mis­siyasına təqdim olunmuş və sınağa qəbul edilmişdir.

 

 

Mükafatları

2010-cu il Universitetin fəxri fərmanı

2015-ci il Universitetin fəxri fərmanı

 

Tədqiqat sahəsi

Respublikada əhalinin təzə süfrə üzümünə olan tələbinin ödənilməsi məqsədilə, süfrə üzümçülüyünün diferensial aqrotexnikasının işlənib hazırlanması

 

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

 

2003-cü ildə Özbəkistan respublikasının Daşkənd şəhərində kənd təsərrüfatının  nailiyyətləri üzrə  beynəlxalq simpoziumu

2006- Meyvəçi-alim Ə.S.Nərimanovun 95 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans

2007-ci ildə  AMEA-nın  Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda keçirilən elmi praktik konfrans

2010- ADAU-80: Aqrar təhsil sistemində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans

2011-ci ildə  Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemlər Beynəlxalq elmi-praktik konfrasın

2012-ci ildə  Rusiyada Sankt Peterburq Aqrar Universitetində təşkil olunmuş elmi-praktik konfrans

2013- Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş ümumrespublika elmi-praktik konfrans

2013- ADAU TEC, doktorant və dissertantların elmi-praktik konfran­sı

2014- ADAU-da ümumilli liderH.Ə.Əliyevin 91 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans

2015 – Azərbaycanda aqrar sektorun yeni infrastrukturu: aqroparklar onlarin yaradilmasının zəruriliyi və innovasiyalı inkişafda rolu ümumrespublika elmi - praktik konfransı

 

Dərs və metodik vəsaitlər

2001- Cavan tənək zoğlarının duza qoyulmasına dair tövsiyə

2001- Təzə üzümün şəkər tozunda saxlanmasına dair tövsiyə

2005- Yetişmişüzümmeyvələrininduzaqoyulmasınadair tövsiyə

2008- Üzümçülükdə əməyin normalaşdırılması - broşura

2008- İsgəndəriyyəmuskatıüzümsortundaçiçəkvəgilələrinseyrəldilməsi- buklet

2008 - İtaliya üzüm sortu tənəkləri üçün müvafiq formalar, buklet

2008- Azərbaycanınqədimvəyeniüzümçülükrayonları– plakat

2008- İkitərəflişpaler (Gyo) formasınınənənəviüsullaalınması– plakat

2008- Çoxqolluyelpikformasınınsürətliüsullaalınması– plakat

2008- Dolunun 3-cü dərəcəli zədəsinin təsirindən ştambdan yuxarı hissəsinin sürətli üsulla bərpa edilməsi– plakat

2008-Qış şaxtalarının təsirindən yerüstü hissəsi tamamilə məhv olmuş tənəklərin sürətli üsulla bərpa edilməsi– plakat

2012- Aqronomluq ixtisaslaşması üzrə “Üzümçülük” fənnindən proqram

2012- Meyvə-tərəvəz və üzümçülüyün  əsasları”fənnindən proqram

2012- Üzümçülük fənnindən tədris və istehsalat təcrübələri üçün proqram

2015- Ali təhsilin bakalavr hazırlığı üzrə «Bitkiçilik məhsullarının istehsal texnologiyası» fənnindən (050 401- Dünya iqtisadiyyatı; 050 402- Mühasibat uçotu və audit; 050 403 - Menecment; 050 404-İqtisadiyyat;050 408-Marketinq;050 409-Maliyə və biznesin idarə edilməsi ixtisasları üzrə) proqram

2015- Üzümçülük ixtisaslaşması üçün proqram (magistr)

 

Elmi əsərlərin siyahısı:

  1. Cavan tənək zoğlarının duza qoyulmasına dair tövsiyə- AKTA,Elm və texnika mərkəzi,2001, №40,R65.53.29
  2. Təzə üzümün şəkər tozunda saxlanmasına dair tövsiyə- AKTA,Elm və texnika

mərkəzi,2001, №39,R68.29.23

3. Виноградный сорт Италия в Азербайджане / Аграрная Наука: Достижения и перспективы, Ташкент, 2002, с.282-283

4. İtaliya üzüm sortu haqqında / AKTA-nın Aqronom­luq və texnologiya fakültəsinin AKTA-nın 75 illiyinə həsr olun­muş elmi əsərlər toplusunun xüsusi buraxılışı, Bakı, 2004, s.52

5. Qaraburnu üzüm sortundan keyfiyyətli məhsul almaq olarmı / AKTA-nın Aqronomluq və texnologiya fakültəsinin elmi əsərlər toplusu, Bakı, 2003, s.73-74

6.  Cavan  zoğlardan konservləşmədə istifadə edilməsiAKTA-nınelmiəsərləritoplusu,  buraxılış, Gəncə -2004, səh.40-41

7. Üzüm gilələrinin şəkər tozunda saxlanması-AKTA-nınelmiəsərləritoplusu, buraxılış,  Gəncə -2004, səh. 39-40

8. Üzümlükdə tətbiq edilən aqrotexnikanın bəzi məsələlərinə yeni münasibətAKTA-nın 75 illiyinə həsr olunmuş elmiəsərləritoplusu, I buraxılış,  Gəncə -2004, səh. 464-466

9.Yetişmişüzümmeyvələrininduzaqoyulması- AKTA, Gəncə -2005

10.Üzümlükdə tətbiq edilən aqro­tex­ni­ka­nın bəzi məsələlərinə yeni münasibət // AKTA-nın 75 illiyinə həsr olunmuş elmi əsərlər toplusu, I cild, Gəncə, 2004, s.464-466

11. İtaliya üzüm sortunun diferensial aqrotexnikası / Görkəmli alim-entomoloq S.R.Məmmədovanın 80 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiyanın materialları. Bakı:Hüquq, 2006, s.271

12. İtaliya üzüm sortunda yükün nizamlanması  // AKTA-nın elmi əsərlər toplusu, I buraxılış, Gəncə, 2006,  s.18

13. İtaliya üzüm sortunun məhsuldarlıq göstəricilərinə dair / Görkəmli pedoqoq, meyvəçi-alim Ə.S.Nərimanovun 95 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Gəncə, AKTA, 2006, s.87-88.

 14. Süfrə üzümçülüyünün xarakterik xüsu­siy­yət­ləri //AKTA-nın elmi əsərlər toplusu, III buraxılış, Gəncə, 2006, s.24-25

15. İtaliya üzüm sortunda tənəyə verilən formaların kolun gücünə və məhsuldarlığına təsiri // Azərbaycan Aqrar Elmi, Bakı, 2007, № 5-6, s.85-87

16. Üzümçülükdə torpaq fondundan səmərəli istifadə haqqında //AMEA, Torpaqşünaslıq və aqrokimya İnstitutunun əsərlər toplusu, XVII cild, Bakı: Elm, 2007, s.425

17. Üzümçülükdə sortöyrənmənin metodikasına dair // AKTA-nın elmi əsərlər toplusu, I buraxılış, Gəncə, AKTA, 2008, s.17-18

18. İtaliya üzüm sortu tənəkləri üçün müvafiq formalar, buklet/Azərbaycanda regional iqtisadi inkişafa dəstək, Mingəçevir, GDSİ, 2008, 4s.

19. Üzümçülükdə əməyin normalaşdırılması / Azərbaycandа regional iqtisadi inkişafa dəstək, Mingəçevir, 2008, 48 s.

20.Azərbaycanın qədim və yeni üzümçülük rayonları. / Azərbaycandа regional iqtisadi inkişafa dəstək, Mingəçevir, 2008, 48 s.

21.İkitərəfli şpaler (Gyo) formasının ənənəvi üsulla alınması/ Azərbaycandа regional iqtisadi inkişafa dəstək, Mingəçevir, 2008, 48 s.

22. Çoxqollu yelpik formasının sürətli üsulla alınması/ Azərbaycandа regional iqtisadi inkişafa dəstək, Mingəçevir, 2008, 48 s.

23. Dolunun 3-cü dərəcəli zədəsinin təsirindən ştambdan yuxarı hissəsinin sürətli üsulla bərpa edilməsi / Azərbaycandа regional iqtisadi inkişafa dəstək, Mingəçevir, 2008, 48 s.

24.Qış şaxtalarının təsirindən yerüstü hissəsi tamamilə məhv olmuş tənəklərin sürətli üsulla bərpa edilməsi/ Azərbaycandа regional iqtisadi inkişafa dəstək, Mingəçevir, 2008, 48 s.

25. Имеют ли жирующие побеги потенциальный урожай? // Аграрная Наука, Москва, 2009,№7, с.19

26. Üzümçülükdə calaq ting istehsalı / ADAU-80: Aqrar təhsil sistemində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın  materialları, Gəncə, 2010, s.132

27. Tənəyə verilən formaların yarpaq səthinə təsiri // ADAU-nun Elmi Əsərləri, Gəncə, 2010, № 2, s.10-12     

28. Об изучении и создании гено­фон­да редких и исчезающих сортов винограда / Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования. Санкт-Петербург, 2011, с.55-57

29. Tənəyə verilən formaların səciyyəsi // ADAU-nun Elmi Əsərləri, Gəncə, 2010, № 3, s. 24-25           

30. Üzümçülükdə son yeniliklər / Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri. Beynəlxalq Elmi-praktik konfransın tezisləri. Gəncə, 2011, s. 41-42

31. İtaliya üzüm sortunda gilələrin noxudlanmasının azaldılması yolları // ADAU – nun Elmi Əsərləri, Gəncə, 2012, №2, s.25-26

32. Aqronomluq ixtisaslaşması üzrə “Üzümçülük” fənnindən proqram-ADAU nəşriyyatı, Gəncə-2012

33.Meyvə-tərəvəz və üzümçülüyün  əsasları”fənnindən  proqram- ADAU nəşriyyatı, Gəncə- 2012

34. Üzümçülük fənnindən tədris və istehsalat təcrübələri - ADAU nəşriyyatı, Gəncə- 2012

35. Üzümçülükdə innovativ becərmə texnologiyaları //ADAU-nun Elmi Əsərləri, Gəncə, 2013, №3, s.72-75

36. Azərbaycan üzümçülüyü ilə Fransa üzümçülüyü arasında əlaqə / Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş ümumrespublika elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə, ADAU, 2013, s.27-29.

37. İtaliya muskatı üzüm sortunun becərilməsində əl əməyinin azaldılması yollarının tədqiqi // Azərbaycan Aqrar Elmi, Bakı, 2013, №2, s.109-112

38. Sultani sortu Azərbaycanda  / ADAU TEC, doktorant və dissertantların elmi-praktik konfran­sının materialları, Gəncə, 2013, s.19

39. Kollara sürətli üsulla forma verilməsi / ADAU TEC, doktorant və dissertantların elmi-praktik kon­fran­sının materialları, Gəncə, 2013, s.33-34

40. Исследование механического состава некоторых интроду­цированных сто­ловых сортов винограда// Виноделие и виногра­дар­ст­во, Москва, 2014, №2,36-37

41. Tənəklərdə optimal bar yükünün müəyyənləşdirilməsinin elmi əsasları

42. Ali təhsilin bakalavr hazırlığı üzrə «Bitkiçilik məhsullarının istehsal texnologiyası» fənnindən proqram, Gəncə - 2014

43. Üzümçülükdə diferensial aqrotexnikanın elmi, nəzəri və praktiki əsasları- Azərbaycanda aqrar sektorun yeni infrastrukturu: aqroparklar onlarin yaradilmasinin zəruriliyi və innovasiyali inkişafda rolu ümumrespublika elmi - praktik konfransin materialları. Gəncə 06-07 may 2015

44. Üzümçülük ixtisaslaşması üçün proqram. Gəncə, ADAU-2015