Aqronomluq fakültəsi

Mənzər Məmmədova

Dosent

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteinin Bağçılıq kafedrasının  dosenti

Mob.tel.:

İş tel.:      022 256 94 98

e-mail: menzar .mamedova@mail.ru

 

Doğum tarixi

 

10. aprel 1956-cı il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 

1979 - Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun  (indiki ADAU) Meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük fakültəsini "Lenin" təqaüdü ilə bitirərək “Meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük” ixtisasına yiyələnmişdir 

1992 - "Azərbaycan Respublikasmın Qərb bölgəsi şəraitində razyananın sort və aqrotexniki xüsusiyyətləri" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafıə edərək,  “Tərəvəzçilik” ixtisası üzrəkənd təsərrüfatı elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

2001-ci ildən dosentdir.

 

Əmək fəaliyyəti

 

1973-1974-cü illər Şəmkir rayonu, Yeni-həyat kəndi, H.Aslanov adına sovxozda fəhlə

1979-1996- cı illər AzKTİ-nın Tərəvəzcilik kafedrasında assistent.

1996-2000- cı illər  AKTA-nm Tərəvəzçilik kafedrasında baş mü­əl­lim

2000-2001- cı illər AKTA-nın Meyvəçilik, tərəvəzçilik və subtropik bitkilər kafedrasında dosent əvəzi.

2001-2012-ci illər Meyvəçilik, tərəvəzçilik və sııbtropik bitkilər ka­fe­d­rasında dosent

2012-ci ildən Bağçılıq kafedrasında dosent

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ  ADLARI

 

Ali təhsilli

1992-"Azərbaycan Respublikasmın Qərb bölgəsi şəraitində raz­yananın sort və aqrotexniki xüsusiyyətləri" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafıə etmiş, kənd təsərrüfatı elmləri namizədidir.

2001-ci ildən dosentdir.

 

Apardığı dərslər

 

Bakalavrda – “Tərəvəzçilik”, “Tətbiqi bitkiçilik”

Magistraturada – “Tərəvəzçilik”, “Tərəvəz toxumçuluğu”

 

 

 

Elmi yeniliyi

 

Azərbaycan Respublikasmın Qərb bölgəsi şəraitində ilk dəfə olaraq razyana bitkisinin dünya kolleksiya sort nümunələrinin xüsusiyyətlərini və becəmə texnologiyasını öyrənmişdir.

Ш.А.Алиев, Г.Ю.Кулиев. Способ приготовления зубочистки. Гос­комизобретений СССР, свидетельство №1553106 от. 27.06.1988 г.(46) 30.03.90  бюл.№12

Ш.А.Алиев, Г.Ю.Кулиев,Р.Ф.Висали  Способ консервирования фенхеля.Госкомизобретений СССР, свидетельство №1784172 от. 14.01.1991 г.(46) 30.12.92, Бюл.№48.

Ş.A.Əliyev  Razyana –“Ağcabədi sortu” Müəl. şəh.№ 00029, ərizə № 910463 ilkinlik tarixi: 31.X.89, DR-də qeyd tarixi 07.III.95, Bakı, 1995

 

Tədqiqat sahəsi

 

Müxtəliff tərəvəz bitkilərinin becərmə texnologiyası, tərəvəz bitkilərinin çeşidinin genişləndirməsi.

 

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

 

2011-ci il, Междунар. научно-прак. конф.: “Научное обес­пе­че­ние развития АПК в условиях реформирования”, Санкт-­Петербург

 

Seçilmiş əsəsrləri

 

Dərsliklər:

 

Həsənov Z.M., Əliyev C.M. və b. Meyvə və tərəvəz bitkiləri. Bakı: “Agah”, 2000, 224 s.

 

Dərs və metodik vəsaitlər:

 

Ş.A.Əliyev və b., Tərəvəzçilik üzrə praktikum.Gəncə, AKTİ, 1993, 108 səh.

Ş.A.Əliyev.Qulançar.“Əsgəroğlu”  nəşriyyatı və poliqrafiya  MMC, Gəncə, 2011, 97 səh.

Ş.A.Əliyev və b. Tərəvəzçilikdən laboratoriya məş­ğələ­lə­ri. Gəncə, ”Əsgəroğlu”  nəşriyyatı,  2012, 132 səh

S.A.Əliyev, V.S.Novruzovvə b.Gəncəbasarın yabanı tərəvəz bitki­ləri.“Elm” nəşriyyatı, Gəncə 2007, 204 səh.

Ş.A.Əliyev.Razyana bitkisinin becərilməsi.Kirovabad Sahələrarası Ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təb­liğat  Mərkəzi, 1982, 6 s.

Ş.A.Əliyev. Azərbaycan SSR-də razyananın yetişdirilməsinə dair tövsiyyələr. Bakı, 1988, 22 səh.

Ş.A.Əliyev. Azərbaycanda razyana bitkisi.Qısa məzmunlu prospekt ( az., rus, ingilis dillərində), Gəncə, AKTA, 1993.

  • (050702- Aqronomluq ixtisasnın “Aqronomluq” və ”Meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük” ixtisaslaşması üzrə ali təhsilin bakalavr səviyyəsi üçün ) .Bakı, 2015, 13 səh.

İbrahimov İ.A. Bostançiliq fənni üzrə proqram ( AT 050702 – Aqro­nomluq ixtisasının «Meyvə-tərəvəzçflik və üzümçülük» ixtisas­laşması üzrə ali təhsilin bakalavr səviyyəsi üçün). Bakı, 2015, 9 səh.

İbrahimov İ.A. Tərəvəzçilik fənni üzrə proqram (050702 –Aqro­nomluq, 050701- Torpaqşünaslıq və aqrokimya, 050702- Bitkilərin mühafızəsi ixtisasları üzrə ali təhsilin bakalavr səviəsi üçün) proqram.  Bakı, 2015, 16 səh.

İbrahimov İ.A. Tərəvəzçilik fənni üzrə (AT 050702 - Aqronomluq ixtisasının «Meyvə-tərəvəzçflik və üzümçülük» ixtisaslaşması üzrə ali təhsilin bakalavr səviyyəsi üçün) proqram .Bakı, 2015, 17səh.

İbrahimov İ.A. Örtülü torpaq tərəvəzçiliyi (050702- Aqronomluq ixtisasnın “Aqronomluq” və ”Meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük” ixtisaslaşması üzrə ali təhsilin bakalavr səviyyəsi üçün ) proqram. Bakı, 2015, 9 səh.

 

Məqalələr

 

Çoxillik tərəvəz bitkiləri plantasiyasının istismarı sisteminin öyrənilməsi // Azərbaycan aqrar elmi, j.№ 5-6, Bakı, 1997, səh.88

Yeni razyana sortları  // Azərbaycan aqrar elmi, № 5-6, Bakı 1997,

səh.87

Çoxillik tərəvəz bitkiləri plantasiyasının istismarı sisteminin öyrənilməsi // ADKTA-70,Elmi əsərlər toplusu, Gəncə, 1999, səh. 18-20.

Razyana plantasiyasının istismar sistemin öyrənilməsi // ADKTA­-70, 198-210.Elmi əsərlər toplusu, Gəncə,  2000, səh 86-88.

Razyana plantasiyasının istismar sisteminin öyrənilməsi //“Azər­­baycan aqrar elmi”, № 3-4, Bakı, 2001, s. 66-67

 

 

Yeni çoxillik tərəvəz bitkilərinin istismar sistemi // Aqronomluq və texnolo giya fakültəsinin  elmi əsərlər toplusu Bakı-2003 səh. 116-118

Çoxillik tərəvəz bitkiləri plantsiyasının istismar sisteminin öyrənilməsi // Respublika regionlarının sosial iqtisadi inkişafına yönəlmiş elmi-texniki informasiya materialları toplusu,  №2, Bakı, 2004, səh. 35-36.

Yeni çoxillik tərəvəz bitkiləri plantasiyasının istismar sistemi. / Əli-

 qulu Səməd oğlu Nərimanovun 95 illiyinə həsr olunmuş elmi kon- fransın materialları ( Elmi məcmuə) Gəncə 2006, səh 103-106.

Topayarpaq qulancarın bəzi bioekoloji və bioloji- təsərrüfat xüsusiyyətləri  // AKTA-nın elmi əsərləri, 2008, I buraxılış s.3-4

Əliyev Ş.A. Bəzi qulançar sort nümunələrinin bioloji-təsərrüfat xüsusiyyətləri // ADAU-nun elmi əsərləri,Gəncə, ADAU nəş., 2009, №3, səh.12-15.

Əliyev Ş.A. Tərəvəzçilikdə zülal problemi // ADAU-nun elmi əsər­ləri, 2010, №2, səh.30-33

Алиев Ш.А.. Хозяйственно-биологического особенности и перс­­пективность некоторых сортообразцов  спаржи в услови-

ях Аз.-ской республики / Междунар. научно-прак. конф : “Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования” Санкт-Петербург, 2011, ст,6-8.

Əliyev Ş.A. Первые  сортоoбразцы новых овощных культур Aзербайджана // ADAU-nun Elmi əsərləri. Gəncə 2012, №1, 12-15 səh.

Əliyev Ş.A.Yeni sortnümunələr və intensiv texnologiya tətbiqi ilə qulançar becərilməsi // ADAU-nun Elmi əsərləri. 2012, №2, 10-12

Məmmədova N.Q. Gəncə-Qazax bolgəsi şəraitində bir vegetasiyada yüksək razyana məhsulu alma üsüllari / ADAU TEC, doktorant və dissertantların elmi-praktik konfransının materialları (05...19 noyabr 2013-cü il), Gəncə-2013, s. 28-29

Hacıyeva N.M. Sıx əkin və polietilen örtüklərin qulançarın böyü­mə vaxtına və məhsuldarlığına təsiri // ADAU-nun elmi əsərləri (Əlavə 2-Gənc alimlərin tribunası) Gəncə-2014, səh. 17-18

Hacıyeva N.M.Açıq sahədə əkin sxemləri və qida sahəsinin qulançarın məhsuldarlığına təsiri / Magistrantların XIV Respublika elmi konfrasının materialları I hissə. Sumqayıt-2014, səh.365-366

Bəzi tərəvəz bitkilərinin müxtəlif məqsədlər üçün becərilməsi / Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları (05...07 may 2013-cü il), Gəncə, ADAU, 2015, s. 136-140