Aqronomluq fakültəsi

Məhsəti Ələkbərova

Dosent

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin bağçılıq kafedrasının dosenti

Mob. tel: 

Iş tel: 256-94-98

e-mail: alekberova_1979@ mail.ru

Doğum tarixi

11 avqust 1979-cu il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2000-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) meyvə-tərəvəz və üzümçülük fakültəsinin bakalavr pilləsini, 2002-ci ildə üzümçülük ixtisası üzrə magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2015-ci ildə “Göygöl rayonu şəraitində Fransa üzüm sortlarının aqrobioloji və təsərrüfat-texnoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, “Meyvəçilik və üzümçülük” ixtisası üzrə aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.  

Əmək fəaliyyəti haqqında

2012- hazırkı- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin bağçılıq kafedrasının baş müəllim

2004-2006-cı illər “Üzüm Tredinq LTD” –də aqranom

2006-2012-ci illər “Üzümçülük, şərabçılıq, k/t məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası” kafedrasında laborant

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda – “Üzümçülük”, “Ampeloqrafiya”

Magistraturada – “Üzümçülük”, “Ampeloqrafiya”, “Tinglik”

 

Elmi yeniliyi

1 Göygöl rayonu şəraitində bəzi fransız üzüm sortlarının  Azərbaycanda ilk olaraq ampeloqrafik təsvir sxemini vermişdir.

2.  Dövlət Reystrindən keçmiş Süfrə Bayanşirə üzüm sortunun müəlliflərindən biridir.

 

Mükafatları

 

2014-2015-ci tədris  ilində Aqronomluq fakültəsinin fəal gənc müəllimi adına layiq görülüb

 

Tədqiqat sahəsi

 

İntroduksiya olunmuş süfrə üzüm sortlarının Gəncə-Qazax zonasında tədqiqi

 

Beynəlxalq tredinqlər, simpozium və konfranslar

 

  2010 –cu il “Aqrar təhsil sistemində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları” Beynəlxalq elmi-praktik konfrans,Gəncə

  2011-ci il Красноярский государственный аграрный университет, Материалы международной заочной научной конференции

2013 – cü il «Наука и молодежь: новые идеи и решения», международной заочной научной конференции г. Волгоград

2015- ci il Технология оазисной сельскохозяйственной деятельности и водо экономичной ирригации в рамках азиатско-европейских стран. Semnar, Çin Xalq Respublikası

2015- CTR və CRDF birgə layihəsi Worshop on Development of the Funding Proposal Concept. Semnar, Gəncə

Dərs və metodik vəsaitlər

Şərifov F.H., Abduləliyeva S.Ş. Iki tərəfli şpaler (Gyo) formasının ənənəvi üsulla      alınması –     plakat- Aİ., GDSİ , 2008

Haluk Ustun, Qarayev N. Ələkbərova M.M. Üzüm bitkisinin becərilməsi- tövsiyə. – Gəncə, SİB, 2014, 38 s.

 

Məqalələr

 Bitki məhsullarının əsəb gərginliyinin müalicəsində rolu// AKTA-nın elmi əsərləri, № 1, Gəncə, 2007, s.76-77.

 Fransız mənşəli üzüm sortlarının Azərbaycanda öyrənilməsi // ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə, 2009, № 1,  s.41-42.

 Mədrəsə üzüm sortunun təsərrüfat-texnoloji xüsusiyyətləri // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Gəncə Regional Elmi Mərkəz, Xəbərlər Məcmuəsi, Gəncə, 2009, №36, с.61-64.

 Üzüm yarpaqlarının konservantsız-sadə üsulla emalı // ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə, 2009, № 2, s.41-42.

 Şardone üzüm sortunun təsərrüfat-texnoloji xüsusiyyətləri // Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, “Müasir dövrdə aqrar islahatlar: Reallıqlar və problemlər” mövzusuna həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Gəncə, 2009, s. 28-29.

Göy-göl rayonu şəraitində Şardone, Petit Verdo və Pino Fran üzüm sortlarının aqro-bioloji və təsərrüfat-texnoloji xüsusiyyətləri // Azərbaycan Aqrar Elmi, Bakı, 2010, № 1, s.116-117.

 İntroduksiya olunmuş sortların rayonlaşdırılması / Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, “Aqrar elmin inkişaf istiqamətləri və onun ekoloji aspektləri” mövzusuna həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Gəncə, 2010 (8-10 dekabr), № 2,  s. 10-11

 Fransız mənşəli üzüm sortlarının gözcüklə yüklənmə imkanları // ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə, 2010, № 2, s.19-20

 Хозяйственно-технологические особен-ности сорта винограда Пино Фран в Гейгелском районе // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Gəncə Regional Elmi Mərkəz, Xəbərlər Məcmuəsi, Gəncə, 2011, №45, с.34-36.

 Göygöl rayonu şəraitində bəzi fransız üzüm sortlarında fenoloji müşahidələrin yekunları // ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə, 2012, № 2, s.12-13

Fransa üzüm sortlarının Göygöl rayonu şəraitində öyrənilməsi və səmərəli istifadəsi // ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə, 2012, № 3, s.92-93

  Şardone, Pino Fran və Petit Verdo sortlarına tətbiq edilən yaşıl əməliyyat / “Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ümumrespublika elmi-praktik konfransınnın materialları”, Gəncə, 25-26 aprel, 2013, s.37-38

 Göygöl rayonu şəraitində introduksiya olunmuş fransız üzüm sortlarının məhsuldarlığı// Azərbaycan Aqrar Elmi, № 2, Bakı, 2014, s.143-145.

Изучение особенностей французских технических сортов винограда  // Аграрная наука, №8,14, 2014, М., с.13-14.

Bəzi fransız üzüm sortlarının salxım və gilələrinin quruluş xüsusiyyətləri və mexaniki tərkibi- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, “Azərbaycanda aqrar sektorun yeni infrastyrukturu: aqroparklar,onların yaradılmasının zəruriliyi və innovasiyalı inkişafda rolu” mövzusuna həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Gəncə, 06-07 may2015, s. 154-157.

Fransız üzüm sortlarının çiçəklərinin tökülmə və salxımlarında gilələrin noxudlaşma xüsusiyyətləri.- ADAU-nun elmi əsərləri, № 1, Gəncə, 2015, s.25-27

Göygöl rayonu şəraitində bəzi fransız üzüm sortlarının ampeloqrafik təsviri- Azərbaycan Aqrar Elmi, № 1, Bakı, 2015, s.121-127.