Aqronomluq fakültəsi

Məhbubə Həsənova

Dosent

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin bağçılıq kafedrasının dosenti

İş tel  256-94-98

e-mail: mehbube.hes@gmail.ru

Doğum tarixi

20 noyabr 1973-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1995-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasını (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) aqronomluq fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2013 –ci ildə Gəncə-Qazax bölgəsində suvarma sayının və gübrə normalarının kartof bitkisi altında səmərəliliyi mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiyə edərək       “Aqrokimya”  ixtisası üzrə aqrar elmlər namizədi adını almışdır.

Əmək fəaliyyəti

2015 - hazırda- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti “Bağçılıq” kafedrasınında baş müəllim

2014-cü ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat İpəkcilik İnstitutunda aparıçı elmi işçi,  Torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasında assistent

2012-2013 cü illər Azərbaycan Elmi Tədqiqat İpəkcilik İnstitutu “Arıçılıq” laboratoriyasında böyük elmi işçi

2012-ci ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat İpəkcilik İnstitutunda muzey müdiri

2011-2012 –ci illər Azərbaycan Elmi Tədqiqat İpəkcilik İnstitutu elmi katib

2008-2010-ci il analıq məzuniyyəti

2004-2007- ci il analıq məzuniyyəti

2000-2003-cü illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti  “Aqrokimya “ kafedrasında aspirant (əyani)

1998-1999 –cu illər Azərbaycan Aqrar-Ekologiya İnstitutunda laborant

1995-1997 ci illər “ Azdövyerqurlahiyə” institutu Gəncə filialınında mühəndis

1990-1995 ci illər – Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası, tələbə

 

Apardığı dərslər

 

Bakalavr- “Tərəvəzçilik”, “Bostançılıq” , “Örtülü torpaq tərəvəzçiliyi”

Magistratura-  “Tərəvəzçilik”

Elmi yeniliyi

İlk dəfə olaraq Gəncə-Qazax bölgəsinin Tovuz rayonu şə­rai­tin­də su­va­rılan boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlarında kar­tof bitkisi altında su­varma sayı, peyin zəminində mine­ral gübrələrin səmərəli norma­ları müəyyən edilmiş, qida maddələrinin balansı he­sab­­lan­mış, məh­sul­darlıq və onun keyfiyyət göstə­ri­ci­ləri yük­səlmiş, torpaq mün­bitliyi, bitki­nin torpaqdan və gübrə­lərdən istifadə əm­­­salı art­mışdır.

  Tədqiqat sahəsi

Müxtəlif tərəfəz bitkilərinin becərmə texnoloqiyası və tərəvəz çeşidinin qenişləndirilməsi

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2014-ci il Beynəlxalq elmi-praktik konfrans ,Ryazan

2015-ci il Технология оазисной сельскохозяйственной деятельности и водо-экономичной ирригации в рамках азиатско-европейских стран. Cin Xalq Respublikası

2015- ci il Arıçılıgın inkişafına dair Azərbaycan-Türkiyə Elmi-Tədqiqat əməkdaşlığı” toplantısı-II və Azərbaycan Respublikası Kənd Təssərüfatı Nazirliyi Aqrar Elm Mərkəzinin Gənc Alimlər Şurasının II    Beynalxalq Konfransı

Seçilmiş əsərləri

Məqalələr

Kartof qiymətli ərzaq bitkisidir // ADAU-nun Elmi əsərləri, Gəncə: ADAU nəşriyyatı, 2012, №2, s.23-24

 Suvarma sayı və peyin zəminində mineral güb­rə normalarının kartof bitkisində qida maddələrinin toplan­ma­sına təsiri // ADAU-nun Elmi əsərləri, Gəncə: ADAU nəşriyyatı, 2012, №3, s.87-91

 Gəncə-Qazax bölgəsinin tor­paq-iqlim şəraiti və təcrübə sahə­sinin torpaqlarının aqrokimyəvi səciyyəsi // Gəncə Regional Elmi Mər­kə­zin Xəbərlər məcmuəsi, Gən­­cə: Elm, 2012, №50, s.100-105 (A.Ə.Abbasovla birgə)

Suvarma sayı və peyin zəminində mineral güb­rə nor­ma­la­rı­nın kartof bitkisi altında tətbiqinin tor­pağın qida re­jiminin dəyiş­məsinə təsiri // Azərbaycan Aqrar elmi, Bakı, 2012, №4, s.108-111

Suvarma sayının və gübrələrin kartof bitkisi altında tətbi­qi­nin qida maddələrinin istifadə əmsalına təsiri // Azər­bay­­can Respub­likası Təhsil Nazirliyi Doktorantların və gənc tədqi­qat­çıların XVII respublika elmi konfransının materialları (18-19 noyabr 2012), Bakı, 2013, s.61-62

Влияние число поливов и удобрений на урожайность и ка­чество картофеля // Картофель и овощи, М., 2013, №7, c.27

Suvarma sayı və peyin zəminində mineral gübrə normalarının kartof bitkisinin boyuna və vege­tativ kütlənin inkişafına təsiri // Azərbaycan Aqrar elmi, Bakı, 2012, №1, s.40-43 (H.Ə.Aslanovla birgə)

Suvarma sayı və peyin zəminində mineral güb­rə normalarının kartof yumruları və bəlimlə tor­paq­dan qida mad­dələrin aparılmasına təsiri // Gəncə Regional Elmi Mərkə­zin Xəbər­lər məcmuəsi. Gən­cə: Elm,  2012, №51, s.123-129

Suvarma sayının və gübrələrin kartof bitki­sinin kök və gövdə qalıqları ilə torpaga daxil olan qida maddələrinin tərkibinə və miqdarına təsiri // AMEA Torpaqşünaslıq və Aqro­­­­kimya İnsti­­tutu (C.M.Hü­­seynovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans 28-29 iyun 2013-cü il), Bakı: Elm, 2013, Cild 21, №3, s.240-246

Влияние число поливов и удобрений на баланс  питательных   веществ  в почв  под картофель // Инновационные технологии производства, хранения и переработки продукции растениеводства, Рязань, 2014 , с.84-87

Пути распространения болезней пчел // Azərbaycan Elmi Tədqiqat İpəkcilik İnstitutunun Elmi Xəbərləri  XXI cild, Müəllim nəşriyyatı ,Bakı -2014, s.24-27

Arıçılığın  yem bazası // Azərbaycan Elmi Tədqiqat İpəkcilik İnstitutunun Elmi Xəbərləri  XXI cild, Müəllim nəşriyyatı ,Bakı -2014, s.32-36

Bal və çiçək tozu verən xaşa bitkisi // “Arıçılıgın inkişafına dair Azərbaycan-Türkiyə Elmi-Tədqiqat əməkdaşlığı” toplantısı-II və Azərbaycan Respublikası Kənd Təssərüfatı Nazirliyi Aqrar Elm Mərkəzinin Gənc Alimlər Şurasının II    Beynalxalq Konfransının materialları (09-11iyun 2015), Müəllim nəşriyyatı, Bakı-2015, s.123-125

Экологическая оценка и эрозия почв Азербайджанской Республики(в пределах Дашкесанского района ) и методы ее решения // Научный журнал Апробация, Российская Федерация - 2015, с.16-19

Həsənova M.M.,  Vəliyeva A.M., Əsgərova A.L., Əliyeva  S.F – Şəmkir payonu şəraitində mineral gübrələrin verilməsinin payızlıq buğda bitkisi altında azot balansına təsiri. ADAU- nun Elmi Əsərləri. Gəncə 2016  № 1, 33-35

Həsənova M.M. Gəncə-Qazax bölgəsində yayılan yabanı tərəvəz bitkiləri. ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə 2017 №1, 70-72

Гасанова М.М., Мамедова М.М. Биологические особенности и введение в культуру бутена Кавказского. (Сhaerofphyllum caucasicum (hoffm.) (schischik.) в условиях Гянджа-Казахской зоны“.ISSN 2524-0986, iScience. Актуальные научные исследование в современном мире, сборник научных трудов.  Выпуск 6 (26) Часть 5, г.Переяслав -Хмельницкий, 2017  с.121-124

Həsənova M.M., J.R.Zeynallı.  İstixana şəraitində xiyar hibridlərinin becərilməsi və fenologiyası. AMEA-nın Gəncə bölməsi  “Xəbərlər məcmuəsi” Gəncə 2019 № 1(75), “Elm” nəşriyyatı, s.152-158

Həsənova M.M., Vəliyeva A.M., Zeynalova A.N., Əliyeva  S.F., Əsgərova A.L. - Azərbaycanın qərb regionu torpaqlarında münbitlik göstəricilərinin öyrənilməsi. ADAU-nun Elmi Əsərləri №3, Gəncə 2019, s. 10-14

Həsənova M.M., N.Z.Məhərrəmov - Gəncə-Qazax bölqəsi şəraitində becərilən yeni kartof sort və hibridlərinin məhsuldarlığı. AMEA-nın Gəncə bölməsi  “Xəbərlər məcmuəsi” Gəncə 2019 № 4(78),“Elm” nəşriyyatı,  s.136-141