Aqronomluq fakültəsi

Hüseyn İdrisov

Kafedra müdiri

Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin dosenti, Bağçılıq kafedrasının müdiri

Mob.tel 0505279786

İş tel.0222569498

e-mail: huseyn.idrisov@ mail.ru

Doğum tarixi

 01 aprel 1960-cı il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1982- ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitunun ( indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin) Meyvə- tərəvəzçilik və üzümçülük fakultəsini bitirib.

1999 – cu ildə “Azərbaycanın şimali-qərb bölgəsində gavalının sort öyrənilməsi və öz kökü üzərində ting becərmə texnologiyasının bəzi məsələlərinin tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək kənd təsərrüfatı elmləri namizədi adını almışdır.

2007- ci ildən dosentdir.

 

Əmək fəaliyyəti

 

2013 – hazırda-Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bağçılıq kafedrasının müdiri

2012-2013 ADAU  Bağçılıq kafedrasında dosent

2008-2012  Şəki –Zaqatala bölgəsində Norveç Humanitar Müəssisəsinin Kənd Təsərrüfatının İnkişafı Layihəsinin rəhbəri

2007-2008 Meyvəçilik və subtropik bitkilər kafedrasında dosent

2000-2007 Meyvəçilik və subtropik bitkilər kafedrasında baş müəllim

1991-2007 Meyvəçilik və subtropik bitkilər kafedrasında assistent

1988 – 1991 Meyvəçilik və üzümçülük kafedrasında Spirtsiz içkilər laboratoriyasının müdirı

1987 -1988 ci illərdə Meyvəçilik və subtropik bitkilər kafedrasında Stajor-tədqiqatçı

 

Apardığı dərslər

 

Bakalavrda – meyvəçilik və subtropik bitkilər

Magistraturada- Meyvəçilik, subtropik bitkilər, xüsusi meyvəçilik

 

Elmi yenilik

Azərbaycanın şimali – qərb bölgəsində yerli və gətirilmə gavalı sort və formalarının ilk dəfə olaraq öz kökü üzərində ting becərmə texnologiyası öyrənilmişdir.

 

Tədqiqat sahəsi

Virussuz əkin materialının əldə olunması üçün in vitro mikroklonal çoxaltmanın elmi əsaslarının işlənməsi.

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2001-ci il, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatının İnkişafı və Kreditləşməsi layihəsi, Gəncə

2007-ci il, ATƏT və Norveç Humanitar Müəssisəsi təşkil etdiyi “Biznesini başla və yaxşılaşdır” treninqi, Gəncə

2007-ci il, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının keçirdiyi “Start and Improve Your Business” treninqi, Gəncə

2008-ci il, Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin təşkil etdiyi “Bitkilərin mühafizəsi” seminarı, Gəncə

2010-cu il, ATƏT və Norveç Humanitar Müəssisəsi təşkil etdiyi “Liderlik” kursu, Şəki

2014-cü il Asiya İnkişaf Bangının dəstəyi ilə Beynəlxalq Konfrans,Daşkənd- 2014.

 

Seçilmiş əsərləri

 

Dərsliklər

 

Həsənov Z.M., Qasımov V.Q. və d. Meyvə və tərəvəz bitkiləri. Bakı, 2000

 

Dərs və metodik vəsaitlər

 

1.Payız mövsümündə meyvə bitkilərinə tətbiq  olunan bəzi aqrotexniki tədbirlər. Gəncə Biznes Qrup. Gəncə, 2001. İnformasiya vərəqi

2.Moruğun becərilməsi. Gəncə Biznes Qrup. Gəncə, 2002. İnformasiya vərəqi

3.Qozun calaq edilməsi. Gəncə Biznes Qrup. Gəncə, 2002. İnformasiya vərəqi

4.Çiyələyin becərilməsi. Gəncə Biznes Qrup. Gəncə, 2002. İnformasiya vərəqi

5.Meyvə tingi üçün əkin dövriyyəsi. Gəncə Biznes Qrup. Gəncə, 2005. İnformasiya vərəqi

6.Meyvə bağının təşkili. Gəncə Biznes Qrup. Gəncə, 2006. Buklet

7.Meyvə ağaclarının budanılması qaydası Gəncə Biznes Qrup. Gəncə, 2006. Buklet

8.Meyvəçilik. Proqram. Bakı, 2007

9.Meyvəçilik fənni üzrə tədris – təcrübə məşğələlərinə dair proqram. Bakı, 2007

 

Məqalələr

 

1.Gavalı sortlarında fotosintezin məhsuldarlığı // Bakı,Aqrar Elmi jurnal,1997 (3-4), s. 34.

2.Gavalının gətirilmə sort və hibrid formalarının tədqiqi // Bakı,Aqrar Elmi jurnal 1997 (5-6) s.92

3.Gavalınını kök sisteminin arxitektonikası // Bakı,Aqrar Elmi jurnal 1997(5-6), s.101

Gətirilmə gavalı sortları üçün tozlayıcıların seçilməsi // Bakı,Aqrar Elmi jurnal, 1998 (3-4), s. 53

4.Биологические особенности местных и интродуцированных сортов сливы в Азербайджане // Садоводство и виноградство,Москва,1998(5), s.21-22

5.Gavalı məhsuluna ehtiyacın müəyyənləşdirilməsi // Aqrar elmi jurnalı, Bakı, 2000 (1-2), s. 46-47

6.Tinglikdə qida sahəsindən asılı olaraq şabalıq yarpaqlarının fotosintez fəaliyyətinə dair // AMEA,Gəncə Regional Elmi Mərkəzi, s. 24-26

7.Новые сорта сливы для интенсивных насаждений Азербайджана // Научные основы развития сельские хозяства,Тошкент,2001, s. 208-209.

8.Дифференциация цветковых почек различных сортов сливы в северо-западной зоне Азербайджана // Улучщение сортимента косточковых плодовых культур  для высокопродуктивных садов (К 70 летию со дня рождения академика РАСХН Г.В.Еремина), Крымск, 2002, s. 40

9.Рост и плодонощение  сортов сливы в северо-западной зоне Азербайджана // Садоводство и виноградство, Москва №5, 2002, c. 3

10.Gavalı və alça sortlarının məhsuldarlıq göstəriciləri // Azərbaycan MEA, Gəncə Regional Elm Mərkəzi, Gəncə, 2006 № 26, s. 6-7

11.Химико-технологическая  характеристика плодов сливы для использования в свежем и переработонном виде// Международный конференции в Узбекистане Ташкент – 2014.

12.Azərbaycanda meyvəçiliyin müasir vəziyyəti,imkanlar,perspektivlər (ADAU-nun elmi əsərlər toplusu,Gəncə 2014,I cild