Aqronomluq fakültəsi

Dilarə Sərdarova

a.e.f.d., baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bağçılıq kafedrasının a.e.f.d., baş müəllimi

2018-ci ildən ADAU Bağçılıq kafedrası müəllimi

Mob.tel. 

İş tel. (022) 256 94 98

e-mail: Aslan2003box.az

  

Doğum tarixi

 

18 iyun 1975-ci il

 

Təhsili

1995-1999 – AKTA Meyvə-tərəvəz və üzümçülük fakültəsinin Meyvə-tərəvəz və üzümçülük ixtisası üzrə bakalavriat səviyyəsi

Əmək fəaliyyəti

2003-hazırda Azərbaycan Dövlət  Aqrar

Universitetinin Bağçılıq kafedrasının baş laborantı

 

İştirak etdiyi kurslar, seminarlar və digər zəruri informasiyalar

1. “Firəng üzümünün əhəmiyyəti, bioloji xüsusiyyətləri və becərilməsi” Azərbaycan kənd təsərrüfatı akademiyasının elmi əsərləri, III buraxılış, 2007, s. 42-43.

2.  “İntroduksiya olunmuş firəng üzümü sortlarının biomorfoloji və təsərrüfat göstəriciləri”, Biomüxtəliflik və bitkilərin introduksiyası, AMEA mərkəzi Nəbatat bağının 75 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, 23-24 sentyabr, 2009, Bakı, II hissə,  s. 180-182.

3. “Azərbaycan üçün yeni və qeyri-ənənəvi giləmeyvə bitkiləri”, Elmi-praktik konfransın materialları, Quba 26-27 dekabr, 2011, s. 74-76.

4. “Azərbaycan şəraiti üçün yeni giləmeyvə bitkiləri – cır mərsin, qaragilə, mərcangilə”, Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş ümumrespublika elmi-praktik konfransın materialları. 25-26 aprel, 2013-cü il, s. 17-19.

5. “Mot-Motu (Firəng üzümü Gr.reclinata) bitkisinin Azərbaycanın qərb bölgəsində yabanı formaları”,  Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: Dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər

Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, 23-24 oktyabr 2015, III cild, s. 41-43.

1. Д.И.Сардарова - «Дикорастущие формы и культивируемые сорта крыжовника в предгорьях Малого Кавказа» Материалы международной научно-практической конференции, приуроченной к 85-летию со дня основания института, 1-3 июня, 2016, Мичуринск-Кварта, с.70-73.

2. Д.И.Сардарова, З.М.Гасанов - «Перспективы использования нетрадиционных и малораспространенных ягодных растений в Азербайджане» Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня образования ФГБНУ ДСОСВиО 7-9 июня 2016, Дербент. с.193-196

3. Д.И.Сардарова, Ибрагимов З.,Садыгов Е.,Ализаде Р.  Дикорастущие сородичи орехоплодных культур на Малом Кавказе в пределах Азербайджана Современное садоводство.Электронный журнал №1, 2016 с.36-51

4. D.İ.Sərdarova, Z.M.Həsənov, Z.A.İbrahimov - Kol tipli yabanı giləmeyvə bitkiləri və onlardan səmərəli istifadə yolları Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbəəsi, Gəncə 2016

5. D.İ.Sərdarova Yeni və qeyri - ənənəvi giləmeyvə bitkilərinin becərmə şəraitində iqtisadi göstəriciləri ADAU-nun Elmi Əsərləri, Gəncə 2017, №1

6. D.İ.Sərdarova, Z.M.Həsənov -  Becərilmə  şəraitində  yeni və qeyri-ənənəvi giləmeyvə   bitkilərinin məhsula  düşməsi, biometriyası, məhsuldarlıq  göstəriciləri və fotosintezin təmiz məhsuldarlığı AMEA Xəbərlər Məcmuəsi, Gəncə 2017, №1

7. D.İ.Sərdarova, Z.M.Həsənov,  Z.A.İbrahimov  - Kiçik Qafqaz ərazisində bəzi giləmeyvə bitkilərinin təbii şəraitdə yayılması qanunauyğunluğu, morfoloji və həyat fəaliyyəti göstəriciləri ADAU-nun Elmi Əsərləri, Gəncə 2017, №1

8. D.İ.Sərdarova - Yeni və qeyri-ənənəvi giləmeyvə bitkilərinin  becərilmə şəraitındə  tumurcuq oyanması, zöğ  əmələgətırmə qabılıyyətı və zoğların boy dınamıkası Azərbaycanın Aqrar Elmi , Bakı 2017, №1.

9. Д.И.Сардарова, З.М.Гасанов - Физиологические основы продуктивности куста новых и нетрадиционных ягодных культур в Азербайджане Субтропическое и декоративное садоводство Сочи 2017

10. Д.И.Сардарова, З.М.Гасанов - Научные и экономические аспекты интродукции новых и нетрадиционных ягодных культур в Азербайджане Садоводство и виноградарство 2017 №3

11. D.İ.Sərdarova -  Giləmeyvə bitkilərinin səmərəli istifadəsi və təbii ehtiyatlarının qorunması üçün elmi əsaslandırılmış tövsiyyələr ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə 2018, №4

12. Гасанов З.М. Сардарова Д.И Экономическая эффективность возделывания кустовидных ягодных растений в Азербайджане RS Global Sp.z.O.O. Warsaw, Poland 2019