Aqronomluq fakültəsi

Könül Babayeva

Assistent

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının assistenti

Mobil telefon:

Iş tel: 022 266 28 03

e-mail: konulbabayeva11@box.az

 

Doğum tarixi:

 

11 oktyabr 1988-ci il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2009-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin) aqronomluq fakültəsini bakalavr (fərqlənmə diplomu), 2011-ci ildə isə magistr pilləsini (fərqlənmə diplomu) bitirib.

2013-cü ildən hal-hazıra Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının dissertantı

Əmək fəaliyyəti

2013 –cü ildən hal-hazıradək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasında assistent

2011 -ci ildən 2013 – cü ilədək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının “Taxıl və paxlalı bitkilər” sahəvi laboratoriyasında elmi işçi.

Apardığı dərslər

Genetika; ETƏ, Seleksiya və toxumçuluq, Ekololi genetika; Sitologiya və histologiya, Biomüxtəliflik

Tədqiqat sahəsi

Növarası buğda hibridlərinin bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

Beynəlxalq treyninqlər, simpozium və konfranslar

2015 – ci il Beynəlxalq elmi – praktik konfransın materiallları, I cild, 23-24 oktyabr  Gəncə, Azərbaycan

2017 – ci il Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransı, 26-27 oktyabr, Gəncə

 

Seçilmiş əsərləri

 

Dərsliklər

 

Məqalələr

“Mutagenlərin bitki həyatında rolu”, Aspirantların, magistrantların və bakalavrların məqalələr toplusu. Gəncə 2008

“Bitki sıxlığının pambıq sortlarının struktur göstəricilərinə təsiri”, ADAU-nun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Gənc alimlərin “Aqrar elmin inkişaf istiqamətləri və onun ekoloji aspektləri” mövzusunda Elmi – praktiki konfransının materialları. Gəncə 2010

“Bitki sıxlığının pambıq sortlarının struktur göstəricilərinə təsiri”, Fundamental, humanitar və tətbiqi elmlərin innovasiyaları bakalavriat və magistrantların ümumşəhər elmi – praktiki konfransının materialları. Gəncə 2010.

“Qarğıdalı toxumçuluğu və onun aprobasiyasına dair metodik göstərişlər”, Qarğıdalının aqrobioloji xüsusiyyətləri, onun becərilməsinə və toxumçuluğuna dair tövsiyyələr. Gəncə 2012.

“Taxıl və paxlalı bitkilərin müxtəlif ekoloji şəraitlərdə toxumçuluğunun təşkili”, ADAU – nun elmi əsərləri, Gəncə 2012, № 3

“Buğda və qarğıdalının yeni formalarının öyrənilməsi  və

onların seleksiyada istifadəsi” Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş ümumrespublika elmi-praktik konfransın materialları Gəncə 2013

“Qarğıdalının növmüxtəlifliyinin təyini” ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə 2013, № 2

“Transgen bitkilər” ADAU TEC, doktorant və dissertantların elmi-praktik konfransının materialları (05...19 noyabr 2013 –cü il)

“Növlərarası hibridləşmənin seleksiyada əhəmiyyəti” ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə 2014, № 1

“Növarası buğda hibridlərinin alınmasında başlanğıc materialın seçilməsi və  çarpazlaşma üsulu”, ADAU-nun elmi əsərləri

Gəncə 2014, № 2

“Növarası hibridləşdirmə üsulu ilə əldə olunmuş F1 buğda hibridlərinin bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətləri” , Beynəlxalq elmi – praktik konfransın materiallları, I cild, 23-24 oktyabr 2015 Gəncə, Azərbaycan

“Növlərarası hibridləşdirmə yolu ilə əldə edilən F1 və F2 hibridlərin təsərrüfat xüsusiyyətləri”, Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransı, 26-27 oktyabr 2017, Gəncə

“Межвидовая гибридизация пшеницы и её роль в селекции”,  "WEBOFSCHOLAR" журнал, 2017 Ukraina.

Növlərarası buğda hibridlərinin (bərk x yumşaq) dənində zülal miqdarinin dəyişkənliyi, AMEA, Xəbərlər məcmuəsi, № 2 (72), Gəncə 2018.

Buğda bitkisində növlərarası hibridləşdirmədə birinci yığım sortların kombinasiya qabiliyyəti, ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə 2018, № 1.

Heterosis in interspecific cross hybrids and its rate of occurrence, WORLD JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES, Volume 7, Issue 7, 1228-1233, DOI: 10.20959/wjpps20187-11916, 01.07.2018.