Aqronomluq fakültəsi

Elxan Allahverdiyev

Kafedranın dosenti

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik,

genetika və seleksiya kafedrasının dosenti

Mobil telefon: 0506687678;  0554441965

 Iş tel: 022 266 28 03

e-mail: elxan_recebli@mail ru

Doğum tarixi:

13 fevral 1965-ci il

Təhsili. elmi dərəcəsi, elmi adı

1991-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin) aqronomluq fakültəsini (fərqlənmə diplomu) bitirib. 13  dekabr 2002-ci ildə  “Qarabağ bölgəsinin aşağı hissəsində qarğıdalı ilə soyanın birgə səpinindən yüksək keyfiyyətli silos kütləsi əldə etmək üçün gübrə normalarının optimallaşdırılması” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək “Aqrokimya” ixtisası üzrə aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır. 2011-ci ildən dosentdir

2011-ci ildən hal-hazıra- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının dosentidir

2009-2011-ci illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasında dosent əvəzi

2007-2009-cu illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Meliorasiya, hidravlika və su təchizatı kafedrasında baş müəllim

1999-2007-ci illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Meliorasiya, hidravlika və su təchizatı kafedrasında assistent

1995-1996-cı illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası Texniki bitkilər” kafedrasında  assistent,

1991-1994-cü illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası “Texniki bitkilər” kafedrasında aspirant (əyani)

01 may 1991-ci ildən  31 dekabr 1991-ci ilədək Ağcabədi rayonun C.Cabbarlı adına kolxozda sahə aqronomu

1986-1991-ci illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Aqronomluq fakültəsində tələbə

1985-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun hazırlıq şöbəsində dinləyici

1983-1985-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.

Apardığı dərslər

Bakalavrda-Bitkiçilik məhsullarının istehsalı texnologiyası; Meliorativ və suvarma əkinçiliyi         

Magistraturada- Bioloji əkinçilik; Meliorativ və suvarma əkinçiliyi         

Elmi yeniliyi.

İlk dəfə olaraq qarğıdalı ilə soyanın birgə əkinlərində optimal gübrə normaları müəyyən edilmiş, yüksək və keyfiyyətli silos kütləsi alınmış, gübrə normaları balans elementləri əsasında hesablanmışdır.

Tədqiqat sahəsi

Üzvi və mineral gübrələr tətbiq etməklə qarışıq əkinlərin məhsuldarlığını, onun keyfiyyətini artırmaqla yanaşı, torpaq münbitliyini qorumaqdır.

Beynəlxalq treyninqlər, simpozium və konfranslar

2004-cü il “Meliorasiya olunmuş torpaqların aqrokimyəvi xarakteristikası”  AKTA – 75 Beynəlxalq elmi simpozium. Gəncə.

2010-cu il “Azərbaycanda soya əkinini genişləndirməyin vacibliyi” ADAU  Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Gəncə 

2011-ci il “Dərin şumun ekoloji və aqrotexniki əhəmiyyəti” Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Gəncə

2012-ci il “Torpaq münbitliyinin qorunmasında paxlalı bitkilərin rolu” Beynəlxalq Elmi konfrans. Bakı

2013-cü il «Влияние различных норм минеральных удобрений и числа поливов на рост и урожайность зеленой массы пожнивных смешанных посевов” . XIII международная заочная научно-практическая конференция. Инновации в современном мире. Москва.

2014-cü il “İmpacts of irrigation and fertilizer norms on the change of soil nutrient regime according to the development stages of mixed sowing plants” International scientific conference “ Applied Sciences and Europe: common challenges and scientific findings

2014-cü il “Qarışıq əkinlərin əhəmiyyəti” Müasir aqrar elm: Qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf prespektivləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Gəncə

2015-ci il “Aralıq əkinlərin torpaq münbitliyinə təsiri” Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Gəncə.

Seçilmiş əsərləri

Dərs və metodik vəsaitlər

Ə.R. Əliyev,E.R.Allahverdiyev. Ekoloi tarazlıq və insan sağıamlığı. Dərs vəsaiti. Bakı, 2002. 189s

E.R.Allahverdiyev. Qarışıq səpinlərin gübrəlnməsi. Monoqrafiya. Gəncə 2004 112 səh

M.M.Mirsalahov,T.M.Məlikov, E.R.Allahverdiyev. Mühəndis hidrologiyası və axımın nizamlanması. Metodik göstəriş. Gəncə 2006 12 səh

E.R.Allahverdiyev, T.İ. İsmayılov. Azərbaycanın su ehtiyyatları və onun mühafizəsi. Dərs vəsaiti. Gəncə 2008. 70 səh

E.R.Allahverdiyev, S.Ə. Mahmudov. Meliorasiya terminlərinin Azərbaycanca –ingiliscə - rusca lüğəti. Lüğət. Gəncə 2009, 70 səh.

C.Ə.Hacıyev, E.R.Allahverdiyev, A.Q.İbrahimov. Suvarma əkinçiliyi. Dərs vəsaiti. Bakı 2012. 224səh

C.Ə.Hacıyev, M.M.Hüseyinov, E.R.Allahverdiyev, A.O. Həsənova. Əkinçilik. Metodik göstəriş. Gəncə 2013, 10 səh

İxtira və patentlər

H.Y. Quliyev və b. Torpaq becərmənin iş orqanı. İxtira. Bakı, 2002 a.  2002 01.54

H.Y. Quliyev, F.H.Axundov, E.R.Allahverdiyev. Qarışıq yem bitkilərinin becəriləsi üsulu. İxtira. Bakı 204 01.94

Məqalələr

Qarışıq səpinlərdə qida balansı. AMEA-nın Gəncə regional elmi mərkəzi " Xəbərlər məcmuəsi" № 2001 səh 58-60

Mineral və üzvi gübrə normalarının qarğıdalı ilə soyanın birgə səpinində verilməsinin bitkinin yerüstü kütləsində inkişaf mərhələləri üzrə qida elementlərinin miqdarına və yemin keyfiyyətinə təsiri .Azərbaycan aqrar elmi № 1 – 6  Bakı, 2002 səh. 224 – 225

Torpaqların təkrar şorlanması və ona qarşı mübarizə tədbirləri. AKTA – nın elmi əsərlər toplusu Gəncə 2004, səh. 26 – 27

Qarışıq əkinlərdə yem bitkilərinin yeni səpin texnologiyası. Respublika regionallarının sosial iqtisadi inkişafına yönəldilmiş elmi texniki informasiya materialları.    Bakı 2004 səh. 44 - 45 

Удобрение смешанных посевов питательного. Аграрная наука, журнал Москва 2004  стр. 16-17 

Meliorasiya olunmuş torpaqlarda münbitliyinin  artırılması yolları. Azərbaycanın torpaq ehtiyyatları və qorunması. Azərbaycan torpaqşünaslar cəmiyyətinin əsərləri X cild səh 112-115 Bakı 2005

Gübrə normalarının qarışıq səpinlərin məhsuldarlığına, kök kütləsinə və torpaq münbitliyinə təsiri. İran İslam Respublikası 2004. səh 119-120

Suvarılan ərazilərdə torpaq səthinin hamarlanmasında istifadə edilən lazer avadanlığın əhəmiyyəti və iş prinsipi. AMEA-ı Gəncə bölməsi. Xəbərlər məcmuəsi 2014. N 58.səh 83-87