Aqronomluq fakültəsi

Dünya İsayeva

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının assistenti

Mob.tel: 

 Iş tel: 022 266 28 03

e-mail: dunya.isayeva@mail.ru

Doğum tarixi

25 mart 1987-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2009-cu ildə  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Aqronomluq fakültəsinin bakalavr pilləsini bitirib. 2011-ci ildə həmin universitetin Aqronomluq ixitsası üzrə magistratura pilləsini (fərqlənnmə diplomu) bitirib.2012 ci ildən hal hazıra qədər Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının doktorantıdır. “Gəncə-Qazax bölgəsində səpin üsulları zəminində gübrə normalarının payızlıq arpa bitkisi altında səmərəliliyi” adlı elmi iş aparır.

Əmək fəaliyyəti

2013- hal-hazıradək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının assistenti

Apardığı dərslər

Bakalavrda- “Genetika və təkamül təlimi (modul 1)”, “genetika,  seleksiya və toxumçuluq”, “əkinçilik”, “kənd təsərrüafatı məhsullarının istehsal texnologiyası”

Tədqiqat sahəsi

Gəncə-Qazax bölgəsində səpin üsulları zəminində gübrə normalarının payızlıq arpa bitkisi altında səmərəliliyi

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2013-cü ildə Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika Elmi Konfransı, Bakı

2015-ci ildə Aqrar Elmin və Təhsilin İnnovativ  İnkişafı:

Dünya  Təcrübəsi və Müasir Prioritetlər Beynəlxalq Elmi – Praktiki Konfrans, Gəncə

Məqalələr

Yeni mütərəqqi səpin üsulunda aqrotexniki tədbirlər kompleksinin arpa bitkisinin məhsuldarlığına və keyfiyyətinə təsiri // Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika Elmi Konfransıın materialları- Bakı,2013, I cild səh.72-74

Arpa qiymətli yem bitkisidir //ADAU-nun elmi əsərləri-Gəncə,2013, №2 səh.60-63

Səpin üsullarının və gübrə normalarının payızlıq arpa bitkisi altında səmərəliliyi //ADAU-nun elmi əsərləri-Gəncə,2014, №3, səh.25-27

Gübrələrin payızlıq arpa altında tətbiqinin bitkinin yerüstü kütləsində ümumi azot, fosfor və kaliumun toplanmasına təsiri //Azərbaycan Aqrar Elmi. Elmi -nəzəri jurnal-Bakı, №4, 2014, səh.159-163

Suvarılan boz qəhvəyi torpaqlarda gübrələrin payızlıq arpanın struktur göstəricilərinə təsiri //Xəbərlər məcmuəsi, AMEA-nın Gəncə bölməsi, 2015, səh.79-83

Gübrələmə sistemindən asili olaraq adi cərgəli və tirə səpin üsullarinda payizliq arpa bitkisinin məhsuldarliğinin müqayisəsi // Aqrar Elmin və Təhsilin İnnovativ  İnkişafı:

Dünya  Təcrübəsi və Müasir Prioritetlər Beynəlxalq Elmi – Praktiki Konfrans, Gəncə,2015, III cild,səh.67-71