Aqronomluq fakültəsi

Aynur Həsənova

Kafedra müdiri

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının müdiri, dosent

Mobil telefon:050 398 90 93                                          

Iş tel:022 266 28 03

e-mail:hasanovaaynur77@mail ru

Doğum tarixi:

22 yanvar 1977-ci il

Təhsili. elmi dərəcəsi, elmi adı

1999-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsini bitirib.

04 aprel 2013 –cü ildə “Gəncə Qazax bölgəsində pomidor bitkisi altında gübrə normalarının optimallaşdırılması” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.

2013- ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya” kafedrasının dosent əvəzidir

2016-cı ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya” kafedrasının dosentidir

Əmək fəaliyyəti

2017-ci ildən hal-hazıradək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya” kafedrasının müdiri

2016-cı ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya” kafedrasının dosentidir

2013-2015 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasının dosent əvəzi.

2008-2013 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya” kafedrasında baş müəllim.

2004-2008 Azərbaycan Texnologiya Universitetində “Biokimya” kafedrasında Baş müəllim

1999-2003 Azərbaycan Texnologiya Universitetində “Biokimya” kafedrasında asistent

Apardığı dərslər

Bakalavrda-Aqrar istehsalın texnologiyası. Aqrotexnologiya- nın əsasları.

Magistraturada- Ümumi genetika

Elmi yeniliyi.

Gəncə-Qazax bölgəsində peyin zəminində mineral gübrələrin səmərəli normaları müəyyən edilmiş, nəticədə məhsuldarlıq və məhsulun keyfiyyəti yüksəlməş, ekoloji təhlükəsiz tərəvəz məhsulu alınmışdır.

Tədqiqat sahəsi

Gəncə-Qazax zonası torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi

Beynəlxalq treyninqlər, simpozium və konfranslar

2011 –ci il Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV Respublika konfransı Bakı

2014 –cü il İnternational scientific conference “Applied Sciences and Technologies in the United States and Europe: common challenges and scien tific findings” New York february 12..

2015 – ci il Kreativ sənaye texnologiyalarının tədrisi və tədbiqi Beynəlxalq Elmi Praktik Konfransın materialları, Gəncə

2017-ci il Proceedings of the  III International Scientific and Practical Conference "The Top Actual Researches in Modern Science"(July 31, 2017, Ajman, UAE)

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər

M.M.Hüseynov, A.Q.İbrahimov, Aqronomiyanın əsasları, Bakı Araz nəşriyyatı, 2015. 396 s

Dərslik və metodik vəsaitlər

C.Ə. Hacıyev, E.R. Allahverdiyev. Əkinçilik fənnindən istehsalat təcrübəsinə dair metodiki göstəriş. ADAU, 2013. 13 s.

M.M. Hüseynov.Bioloji əkinçilik.Proqram.2014. 32 s.

A.Q.İbrahimov, M.M. Hüseynov. Aqronomiyanin əsasları. Dərslik.Bakı “Araz” nəşriyyatı. 394 s.

A.Q.İbrahimov, M.M. Hüseynov.Aqronomiyanin əsasları. Proqram. 2015 – ci il. 24 s.

A.Q.İbrahimov, M.M.Hüseynov. Ekoloji əkinçilk.Proqram.Gəncə ş, ADAU nəşriyyatı, 2017 23 səh

A.Q.İbrahimov, M.M.Hüseynov. Alternativ əkinçilk.Proqram. Gəncə ş, ADAU nəşriyyatı, 2017, 20 səh

Məqalələr

Влияние удобрений на урожайность томатов.Аграрная наука. Москва 2012 № 5. 2

Gübrələrin pomidor bitkisinin kök və gövdə qalıqları ilə torpağa daxil olan qida elementlərinin tərkibinə və miqdarına təsiri. AMEA-nın Torpaqşünaslıq və aqrokimya əsərlər toplusu, cild 21, №3, Bakı “Elm” 2013. 4 s.

Gübrələrin pomidor bitkisinin kök və gövdə qalıqları ilə torpağa daxil olan qida elementlərinin tərkibinə və miqdarına təsiri. AMEA-nın Torpaqşünaslıq və aqrokimya əsərlər toplusu, cild 21, №3, Bakı “Elm” 2013. 4 s.

F.T.Cəfərov,  E.R. Allahverdiyev.İmpacts of irriqation and fertilizer norms  on the change of soil nutrient regime accordinq to the development stages of mixed sowing plants.İnternational scientific conference “Applied Sciences and Technologies in the United States and Europe: common challenges and scien tific findings” New York february 12. 2014.4s

M.M. Hüseynov. Qısa rotasiyalı kartof növbəli əkinlərinin səmərəli sxemlərinin işlənməsi. Xəbərlər məcmuəsi №6 AMEA –nın Gəncə 2014. 3 s.

Azərbaycanın qərb regionu torpaqlarının ekoloji durumu və münbitlik göstəricilərinin qiymətləndirilməsi. ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə 2014, № 3. 3 s.

R.F.Qəhrəmanova, Azərbaycanın qərb regionunda torpaqların münbitlik göstəricilərinin öyrənilməsi və optimal parametrlər daxilində idarə edilməsi. Elmi məqalə. ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə 2016, № 2,3 səh

M.M.Hüseynov, R.F.Qəhrəmanova. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin aqroekoloji şəraitə tələbatının qiymətləndirilməsi. Elmi məqalə. GDU-nun elmi əsərləri. Gəncə 2017, № 2, 5 səh

D.Ə.İsayeva, R.F.Qəhrəmanova,Охрана окружающей среды в аграрный зоне Азербайджана. Elmi məqalə. İnternational Academy journal Web Scholar 9 (18)? December 2017). 3 səh

E.R.Allahverdiyev, S.F.Əliyeva, Torpaqdan səmərəli istifadə olunmasında kövşənlik əkinlərin rolu, Elmi məqalə, Lənkəran Dövlət Universiteti, Elmi konfrans 21.23 dekabr 2017, 2 səh

R.F.Qəhrəmanova,Evaluation of the ecological soil of Azerbaijan West Region territories and their fertility indicators, Proceedings of the  III International Scientific and Practical Conference "The Top Actual Researches in Modern Science"(July 31, 2017, Ajman, UAE), 5 səh