Aqronomluq fakültəsi

Zakir İbrahimov

Kafedra müdiri, Professor

Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və Meşəçilik kafedrasının professoru 

Mob.tel.: (+994 50) 615 32 54

İş tel (+994 22) 266-81-49

E-mailza.ibrahim-ecoforest.az@rambler.ru 

Doğum tarixi

09 fevral 1954-cü il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1977-ci ildə Moskva Meşə Texniki  İnstitutunun (indiki Moskva Dövlət Meşə Universiteti) meşə təsərrüfati fakültəsini bitirib

1985-ci ildə (Moskva ş.)“Azərbaycan SSR-də sənaye əhəmiyyətli qoz bağlarının yaradılması üsullarının və məhsuldarlığının artırılmasının əsaslandırılması” («Обоснование способов создания и повышения урожайности промышленных плантаций ореха грецкого в Азербайджанской ССР») mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək kənd təsərrüfatı elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır

1998-ci ildə dossen elmi adı almışdır

2011-ci ildə “Azərbaycanda qozun (Juglans regia L.) bioloji müxtəlifliyi və genofondunun mühafizəsi” mövzusunda “3103.08-Meyvəçilik və üzümçülük” və “2409.01-Genetika” ixtisaslarında dissertasiya müdafiə edərək aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır (2012).

Əmək fəaliyyəti

2013 - ADAU-nun ekologiya və meşəçilk kafedrasının professoru

1996 - ADAU-nun ekologiya və meşəçilk kafedrasının dosenti

1993 - ADAU-nun ekologiya və meşəçilk kafedrasının asistenti

1987 - ADAU-da elmi işçi, meşəçi-aqronom, şöbə müdiri

1983- Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Meşəşilik İnstitutunda elmi işçi (Puşkino ş., Moskva vilayəti)

1980 - Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Meşəşilik İnstitutunda əyani aspirant (Puşkino ş., Moskva vilayəti)

1979 - Gədəbəy meşə təsərrüfatında  (MMBM) baş meşəbəyi

1977 - Azərbaycan El­mi-Tədqiqat Meşə Tə­sər­rüfatı və Aqromeşəmeliorasiya İnstitutu, elmi işçi, elmi katib

1972-1977 - Moskva Dövlət Meşə Universitetinin əyani tələbəsi

Apardığı dərslər

Bakalavrda- “Meşə əkinləri”, “Meşə taksasiyası”, “Meşə  quruluşu

Magistraturada- “Meşə əkinləri”, “Meşə quruluşu layihəsi”, “Müasir taksasiya və meşə quruluşu metodları”

Elmi yeniliyi

Molekulyar-genetik tədqiqatlar (PCR və SSR analizlər) nəticəsində cəvizin genetik polimorfizmi, populyasiyaların gohumluq əlaqəsi qiymətləndirilmiş; klasterizasiya metodu cəvizin filogenezini izləmək imkanı yaradaraq yalnız Talışda deyil, bütöv Cənubi Qafqazda təbii yayılmasını birmənalı təsdiqləmişdir

Tədqiqat sahəsi

Bioloji müxtəliflik; Azərbaycanin genetik ehtiyatlarının tətqiqi, konservasiyası və davamlı istifadəsi; meşələrin təbii və süni bərpasının təmin olunması və inkişaf etdirilməsi; meşəçilik-təsərrüfat tədbirlərinin layihələndirilməsində və meşə quruluşunda CİS texnologiyalarının tətbiqi.

Beynəlxalq stajartırma və tədqiqatçı mübadiləsi

1.UC Davis, CA, USA (2007). FULBRIGHT Scholar Program. Grant  N 68430631. Duration 9 month, 2007.

2.UNI Gottingen, Germany. 2006. “TEMPUS ” Individual Mobility Grant Azb 3002-2005 (2006).

3. UNI  BOKU, Wien (2004). European Union Directorate  for Education and Culture. “TEMPUS” Project,  TACIS- 2002  N23193 (2004-2005).

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

 1. Translation Seed Biology: From Model Systems to Crop Improvement. İnternational Plant Sciences Symposium. September17-20, 2007. University of California, Davis.
 2. Biodiversity and Plant Introduction. International Scientific Conference, devoted to the 75 anniversary of the Central Botanical Garden of Azerbaijan NAS. Baku, September 23-24, 2009.
 3. International Conference “Diversity, characterization and utilization of plant genetic recources for enhanced resilience to climate chance”. Oktober 3-4, 2011. Baku, Azerbaijan.
 4. The role Botanical Gardens in Conservation of plant Diversity. International Scientific Practical Conference devoted to 100th  anniversary of Batumi Botanical Garden. Batumi, Georgia, 8-10 May, 2013.
 5. International Caucasian Forestry Symposium. 24-26- October 2013, Artvin, Turkey.
 6. II International symposium on wild relatives of subtropical and temperate fruit and nut crops. 07-12th April 2014. Baku/Azerbaijan
 7. International Scientific Forum “Rehabilitation&Restoration of Degraded Forests”. 8-12 June 2015, Astana/Kazakstan.
 8. IUFRO 10th Beech Conference. September 1-6, 2015. Kastamonu / TURKEY.
 9. “Education and research in landscape ecology and forestry”. Munich, Eberswalde and Greifswald, Germany;

23 – 30/11/2014.

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

 1. Meşə əkinləri. Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2015, 400 s.

2. Meşə taksasiyasi. Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2015, 432 s. (nəşriyyatda)

3. Meşə quruluşu. Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2015, 320 s. (nəşriyyatda)

Dərs və metodik vəsaitlər:

 1. Meşə taksasiyası (dərs vəsaiti). Çinar-Cap, B., 2005, 135 s.

2. Meşə quruluşu (dərs vəsaiti). Çinar-Cap, B., 2006, 144

3. Meşə taksasiyası fənnindən laboratoriya və buraxılış işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş. (TN 31 may 2011-ci il tarixli 923 saylı əmri ilə qrif verilmişdir). ADAU, Gəncə, 2013, 28 s.

4. Meşəçilik fənnindən kurs və buraxılış işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş [Səmədov V.S.]. (TN 31 may 2011-ci il tarixli 923 saylı əmri ilə qrif verilmişdir). ADAU, Gəncə, 2013, 16 s.

5. Meşə quruluşu fənni üzrə metodik göstəriş. (TN 31 may 2011-ci il tarixli 923 saylı əmri ilə qrif verilmişdir). ADAU, Gəncə, 2013, 28 s.

Monoqrafiyalar:

1. Azərbaycanın təbii sərvətləri və onlardan səmərəli istifadə. [Cəfərov M. İ., Babayev A. H.]. Bakı,Qapp-Poliqraf, 2005, 248 s.

2. Qoz (Juglans regia L.): biologiyası,ekologiyası, yayılması və becərilməsi. Bakı, Çinar-Çap, 2007, 86 s.

3. Биологическое разнообразие и технология выращивания ореха (Juglans regia). Баку, Издательский Дом “Şərq-Qərb”, 2015, 408 с.

İxtira və patentlər:

1. Способ окулировки ореха грецкого. Изоб­ре­тение. Авт­ор­ское свидетельство № 1349720. М., 1987.

2. Способ оценки урожайности ореха грецкого. Изоб­ре­те­ние. Авторское свидетельство № 1417834. М., 1988.

Elmi məqalələr:

 1. Qoz əkinlərinin sıxlığı və məhsuldarlığı //Kənd təsərrüfatı el­mi xəbərləri. Bakı, 1983, № 3 – s. 95-97.
 2. Qozçuluğun inkişaf etdirilməsinin elmi əsasları (Quliyev V. Ş.) // Kür vadisinin ekoloji problemləri. Elmi əsərlər, II buraxılış, Bakı, 1996 – s. 9.
 3. Azərbaycanın qərb zonasında qozun yayılması və məh­suldarlığı.)// Kür vadisinin ekoloji problemləri. Elmi əsərlər, II buraxılış, Bakı, 1996 – s. 72.
 4. Qozun çiçəklənməsi xüsusiyyətləri //AKTA. Aqronomluq fa­kültəsinin elmi əsərləri. Bakı, 1997 – s. 33-35
 5. Qozun çiçəklənməsi və meyvə verməsi xüsusiyyətləri //Azər­­­­­bay­can aqrar elmi. Bakı, 1997, № 3-4  – s. 21.
 6. Qozun polimorfizmi//Aqronomluq fakültəsinin elmi əsərlər to­pulusu. ADAKTA-70. Bakı, 1999 – s. 89-91.
 7. Qozun genofondu və ondan səmərəli istifadənin elmi əsas­la­­rı (Həsənov E. E.)//ADKTA-nin elmi əsərləri (ADKTA-70). Gəncə, 2000 -  s. 113-118.
 8. Qoz ağaclarında məhsulun formalaşması dinamikası// Aq­ro­­­nomluq fakültəsinin elmi əsərlər topulusu. AKTA, Bakı, 2000 – s. 80-81.
 9. Qozun məhsulunun modelləşdirilməsi// Aqro­nomluq fakül­tə­­­sinin elmi əsərlər topulusu. AKTA, Bakı, 2000 – s. 82-83.
 10.  Qozun Kiçik Qafqazada yayilması və mühafizəsi// AKTA-nin elmi əsərləri topulusu. Gəncə, 2002 -  s. 14-16.
 11. Qozun meyvələrinin əmtəə və keyfiyyət göstəriciləri//Aq­ro­­nomluq və texnologiya fakül­tə­­sinin elmi əsərləri. AKTA, Bakı, 2003 –  s. 119-121.
 12. Azərbaycanda qozun morfoloji müxtəlifliyi //Akademiyanin elmi əsərlər topulusu. AKTA. Gəncə, 2004 – s. 7-8.
 13. Azərbaycanda qoz istehsalının artırılması yolları//Aqro­no­m­­­luq və texnologiya fakültəsinin AKTA-nın 75-illiyinə həsr olunmuş Elmi əsərlər topulisunun xüsusi buraxılışı. Bakı, 2004 – s. 116-118.
 14. Azərbaycanda qozçuluğun inkişaf etdirilməsinin elmi əsas­ları//Ə. S. Nərimanovun 95 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları. Gəncə, 2006 – s. 59-64.
 15. Qozun vegetativ şoxaldılması// ADAU –nun elmi əsərləri № 3. Gəncə, 2009 – s. 8-11.
 16.  Azərbaycanda qozşuluğun inkişaf etdirilməsi (tövsiyə). ADAU. Gəncə, 2010 – 60s.
 17. Meşə biosferdə sabitliyin və bioloji müxtəlifliyin təminat­çısıdır// AMEA, Gəncə Regional Elm Mərkəzi. Xəbərlər məcmuəsi 43. Gəncə, 2011, - s.43-48.
 18. Qoz bitkisinin (Juglans regia L.) növdaxili müxtəlifliyi./ Ə.C.Rəcəbli adına Azərbaycan ETB və SBİ-nun 85illik yubileyinə həsr olunmuş “Aqrar elmin innovasion  tədqiqatlarının mövcud vəziyyəti və  perspektivləri” mövzusunda Elmi-praktik konfransın materialları. Quba, 26-27 dekabr 2011. Bakı, 2011- s. 53-58.
 19. Qoz bitkisinin (Juglans regia L.) xpDNT analizləri və genetik müxtəlifliyi.// AMEA, Gəncə Regional Elmı Mərkəz. Xəbərlər məcmuəsi 48. Gəncə, 2012 - s.57-63.
 20. Meşəsizləşdirmə: ekoloji fəsadlar və qarşısının alınması yolları. B.: "Elm və həyat", № 1, 2013, s. 52-54.
 21. Azərbaycanda dendroflora üçün aqressiv və biomüxtəlifliyə təhlükə yaradan invaziv növlər [Əşrəfov S.Ə.]. ADAU-nun elmi əsərləri,  № 1, Cəncə, 2014, s. 90-92.
 22. Qərzəkli cinslərin yabanı əcdadları: mühafizəsi və genofondundan səmərəli istifadənin təmin olunması [Əşrəfov S.Ə., Əlizadə R.Ə.]. AMEA Gəncə Bölməsi. Xəbərlər Məcmuəsi. № 56,  2014, s. 24-29.
 23. Dağ-mədən sənayesinin ətraf mühitə təsirinin qiymətlən­dirilməsi [Cabbarov N.S.]. Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans “Müasir aqrar elm: qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri”. 22-24 sentyabr 2014, Gəncə / Azərbaycan. I cild. Gəncə, 2014, s. 235-236.
 24. Eldar şamının (Pinus eldarica Medw.) meşə əkinlərində məhsuldarlığı [Musaeya E.A.]. Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans “Müasir aqrar elm: qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri”. 22-24 sentyabr 2014, Gəncə/ Azərbaycan. I cild. Gəncə, 2014, s. 246-248.
 25. Hacıkənd meşələrində şərq fıstığının (Fagus orientalis Lipsky.) təbii bərpasının təmin olunması [Nəbiyev V.R.]. Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans “Müasir aqrar elm: qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri”.22-24 sentyabr 2014, Gəncə/ Azərbaycan. I cild. Gəncə, 2014, s. 305-306.

 

 1. Грецкий орех на различных почвах// ЦБНТИ-лесхоз, Л-Х деп. № 153, М., 1982 – 4 с.
 2. Влияние различных систем содержания междурядий на влажность почвы в плантациях грецкого ореха// ЦБНТИ-лесхоз, Л-Х деп. № 253, М., 1983 – 6 с.
 3. О создании плантаций ореха грецкого в Азербайд­жан­ской ССР // Лесное хозяйство, М., 1984, № 3 – с. 68.
 4. Методические рекомендации по технологии создания про­мышленных плантаций ореха грецкого в Шеки-Закатальской зоне. Гослесхоз СССР, ВНИИЛМ. М., 1984 – 10 с.
 5. Экономическая эффективность создания плантаций грец­­кого ореха// ЦБНТИ-лесхоз, Л-Х деп. № 332, М., 1984 – 6 с.
 6. Создание и повышение продуктивности плантаций оре­­­ха грецкого в Азербайджане// «Проблемы лесовосстановления в гор­­­­ных лесах». Сб. научных трудов ВНИИЛМ. М.,  1984 - с.132-138.
 7. Анализ особенностей цветения и плодоношения грец­кого ореха// ЦБНТИ-лесхоз, Л-Х деп. № 432, М., 1985 – 6 с.
 8. Обоснование способов создания и повышения уро­жай­ности плантаций ореха грецкого в Азербайджанской ССР//Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. сельхоз. наук. М., 1985 – 18 с.
 9. Рекомендации по промышленному разведению ореха гре­­ц­кого в Азербайджане (Кулиев А. И., Гусейнов Э. С., Самедов В. С.) Гослесхоз СССР. ВНИИЛМ. М., 1986 – 36 с.
 10. Оптимальные сроки окулировки ореха грец­ко­го //Лес­ное хозяйство и лесная промышленность. Киев, 1990, № 4 – с. 20-21.
 11. Состояние и перспективы промышленного ореховод­ства на востоке Украины//Сб. «Актуальные проблемы защитного лесо­раз­­ведения». УкрНИИНТИ. Киев, 1990 – с. 32-35.
 12. Плодоношение ореха грецкого: сравнительная и прог­ноз­ная оценка //Лесное хозяйство. М., 1992, № 2-3 – с. 31-32.
 13. Проблемы и перспективы биологического сельского хозяйства и биологического разнообразия в Азербайджане// Известия аграрной науки. Тбилиси, 2005, том 3, № 4 – с. 93-96.
 14. Биологическое разнообразие ореха грецкого в Азер­байд­жане// Лесное хозяйство. М., 2009, № 5 – с. 23-25.
 15. Генофонд ореха грецкого в Азер­байд­жане// Аграрная  наука. М., 2009, № 7 – с. 12-13.
 16. Плодоношение ореха грецкого в лесных биоценозах //НАН Азербайджана, Гянджинский РНЦ. Гянджа, 2009, сборник извес­тий № 36 – с. 81-86.
 17. Биоразнообразие и генетическое родство популяций оре­ха грецкого//НАН Азербайджана, Гянджинский РНЦ. Гянджа, 2009, сборник извес­тий № 37 – с. 15-19.
 18. Популяционная изменчивость ореха грецкого //Аг­рар­ная наука Азербайджана. Баку, 2009, № 3-4 – с. 55-56.
 19. Филогенез ореха грецкого – Juglans regia L.// Аграрная на­ука Азербайджана. Баку, 2009, № 5 – с. 60-62.
 20. Биологическое разнообразие и генплазма консервация оре­­ха грецкого// Биоразнообразие и интродукция растений. Материалы Меж­­­дународной научной конференции, посвященной 75-летию Цен­траль­­­ного Ботанического Сада НАН Азербайджана, Баку, 23-24 сен­тября 2009 г., I часть – с. 92-97.
 21. Полиморфизм и популяционная изменчивость ореха грецкого/ Азербайджанский Государственный Аграрный Университет. Труды АГАУ №2, Гянджа, 2009, – с. 30-35.
 22. Экономическая эффективность выращивания гре­ц­кого ореха //НАН Азербайджана, Гянджинский РНЦ. Сборник извес­тий № 39. Гянджа, 2010, – с. 79-83.
 23. Базовая питательная среда и культура тканей грецкого ореха  in vitro // Аграрная  наука. М., 2010, № 3 – с. 17-18.
 24. Культура тканей Juglans regia in vitro//Аграрная наука, Баку, 2010, № 1-2, с. 57-58
 25.  Распространение, биологическое разнообразие и генплазма ореха грецкого в Азербайджане/ Сб. Трудов Азер­байд­жан­ского Общества Почвоведов, Баку, “Элм”, 2010 – с. 554-564.
 26.  Мониторинг генофонда ореха грецкого в Нахчывани/ Нахчыванское отделение НАНА. Известия. Серия естественных и технических наук, № 2, Нахчыван, 2010 –с. 129-133.
 27.  Генетические центры происхождения Juglans regia  и мировое производство орехов // Аграрная наука, М., 2010, № 7, - 3 с.
 28.  Полиморфизм, генетическое разнообразие и попул­я­ци­он­ная изменчивость ореха грецкого// Лесное хозяйство, М., 2010, № 6, - 3 с.
 29.  Полиморфизм, генетическое разнообразие и попул­я­ци­он­ная изменчивость ореха грецкого// Лесное хозяйство, М., 2010, № 6, - 3 с.
 30.  Молекулярно-генетические исследования биологи­чес­кого разно­образия  Juglans regia. в Азербайджане// Садоводство, М., 2010,  № 5, - 3 с.
 31. Полиморфизм микросателлитных локусов   Jug­lans regia в Азербайджане //Сб. научных трудов «Научное обеспе­чение развития АПК в условиях реформирования» Санкт – Петер­бур­г­ского Госагроуниверситета. С-П., 2011,- с. 30-32.
 32. Генетика высших растений.// Труды АГАУ, № 1, Гянджа,  2012 –с. 40-43.
 33. Биотехнология и молекулярно-генетические исследо­вания Juglans regia: состояние и перспективы. II Международная конференция  «Инженерная биология в современном мире». МГТУ, Майкоп, 2013, с.47-65.

 

 1.  Persian walnut improvement in Azerbaijan  [McGranahan G. H., Leslie C.A., Aradhiya M.K.]// Annals of agrarian science. Tbilisi, Georgia, 2007. Vol. 5. № 4. P. 18-21.
 2. Genetic diversity in walnut (Juglans regia) from the Caucasus nation of Azerbaijan (Gale McGranahan, Charles Leslie, Malli Aradhya)// Poster. Melbourne, Australia, 2009.
 3. Ibrahimov Z.A. Persian walnut germplasm collecting in Azerbaijan // Annals of agrarian science. Tbilisi, Georgia,  2010, Vol. 8, № 1, p. 34-38.
 4.  Genetic Diversity in Walnut (Juglans regia) from the Caucasus Nation of Azerbaijan G.H. McGranahan, C.A. Leslie and M.K. Aradhya]/ Procсedings 6th International Walnut Symposium. Ed.: D.L. McNeil, Acta Hort. 861, ISHS 2010- p.163-170.
 5. Persian walnut biodiversity and germplasm preserved in Azerbaijan [Aradhya M.K.]// Proceedings of conferences, 14-16 May 2011, Quba-Azerbaijan. Baku, 2011, - p. 37-44.
 6. Wild relatives of nut grops: biodiversity and germplasm preserved in Azerbaijan. The role of botanical gerdenes in conservation of planr diversity. Proceedihgs of the international scientific practical conference dedicated of 100 th anniversary of Batumi Botanical Garden. Batumi, Georgia, 8-10 May, 2013. Part 2, p.76-78.
 7. Walnut Footprints in Azerbaijan [Akparov Z.I.,Talibov T.H., Bayramova D.B., Mammadov A.T.]. Following Walnut Footprints. SHS. Scripta. Horticulture, Number 17, 2014. Belgium, p. 61-73.
 8. Persian walnut in Azerbaijan: spreading, biodiversity and sustainable uses of its genofund. II International symposium on wild relati-ves of subtropical and temperate fruit and nut crops.  07-12th April 2014, Baku/ Azerbaijan. Book of Abstracts (2 p.).
 9. Persian walnut (Juglans regia) biodiversity in Azerbaijan [Aradhya M.K.]. International scientific-practical conference “Modern agricultural science: current problems and prospects of the century in conditions of globalization”. 22-24 September, 2014 Ganja /Azerbaijan. Part 1. Ganja, 2014, p. 154-157.