Aqronomluq fakültəsi

Vidadi Səmədov

Dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya i və meşəçilik kafedrasının dosenti 

Doğum tarixi

05.05.1957

Mob:051 532 -78-90

İş: 022-266-81-49

E.mail. samedovvs@yahoo.com

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı.

Ali,kənd təsərrüfatı elmləri namizədi

Əmək fəaliyyəti

1978-1979-Azərbaycan Elmi –Tədqiqat Meşəçilik və Meşə Meliorasiyası İnstitutunun Bitki Mühafizəsi şöbəsində kiçik elmi işçi.

1981-1983-Ümumittifaq Elmi Tədqiqat Meşəçilik və Meşə Təsərrüfatının Mexaikləşdirilməsi İnstitunun aspirantı

1983-1992- Azərbaycan Elmi –Tədqiqat Meşəçilik və Meşə Meliorasiyası İnstitutunun Bitki Mühafizəsi şöbəsində baş elmi işçi və sonralar şöbə müdiri

1992-2007-Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekoloji Mühəndislik və Meşəçilik kafedrasında laboratoriya müdiri

2007-2015- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekoloji Mühəndislik və Meşəçilik kafedrasında asissent müəllim, baş müəllim və Dosent əvəzi vəzifələri                                 

Apardığı dərslər

Oduncaqşünaslıq və meşə əmtəəşünaslığı, Meşəçiliyin tədqiqat üsulları                                   

Elmi yeniliyi

1 ədəd ixtira həmmüəllifi

Mükafatları

2015-ci ildə xarici elmi jurnallarda dərc olunmuş məqalələrə görə Uiversitet rektorunun əmri ilə 200man pul ilə mükafatladırılmışdır

Tədqiqat sahəsi

riyazi biologiya

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

Fulbright proqramı (ABŞ-2008-2009),   1)Meşə ekosistemlərində əks əlaqə və onun    funksiyalarinin qida və  növarasi mübarizə    misalinda riyazi modelləşdirilməsi/ Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın tezisləri, Gəncə,2010,s.

144-145;

2) Qloballaşma prosesində təhsilin və elmi tədqiqatların keyfiyyətinin artırılması ilə əlaqədar internet resurslardan istifadə imkanlarının araşırılması/ Qloballşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri. (Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın tezisləri.) , Gəncə, 03-05oktyabr 2011 ).

3) Əks əlaqə və onun meşə ekosistemlərində yırtıcı-şikar münasibətlərinin formalaşmasında rolu/ Qloballşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri.

(Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın tezisləri.) , Gəncə, 03-05oktyabr  2011 .

4) Bioloji növün müxtəlif kəsilməz populyasiya modellərinin araşdırılması vənəticələrin ekoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi/“Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi “ üzrə “Sənaye ili” –nə həsr olunmuş 8-ci ənənəvi Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, Sumqayıt 2014, s.315-318

5) Populyasiya dinamikası və ona aid bəzi riyazi modellər/ Kreativ Sənaye Texnologiyala-rının Tədrisi və Tətbiqinə aid Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransın materialları, Gəncə 2015, s.66-67

6) Study of deforestation and degraded forests as a main sources of biodiversity loss and global warming/ International Scientific Forum(Rehabilitation and Restoration of Degraded Forests), Astana, 2015, p.81

7) Nazakat N.Ismayilzade,Vidadi S.Samedov, Brad Kard, Carol L.Jones, Sunflower Seed Damage and Economic Injury Level of the European Sunflower Moth (Lepidoptera:Pyralidae) in the Republic of Azerbaijan/ Journal of Entomological Science, Volume 50, Number 2, 2015, 138-146

Seçilmiş əsərləri

1)Əks əlaqə və onun meşə ekosistemlərində yırtıcı-şikar münasibətlərinin formalaşmasında rolu/ Qloballşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri. (Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın tezisləri.) , Gəncə, 03-05oktyabr  2011 ).

2)  Bioloji növün müxtəlif kəsilməz populyasiya modellərinin araşdırılması vənəticələrin ekoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi/“Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi “ üzrə “Sənaye ili” –nə həsr olunmuş 8-ci ənənəvi Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, Sumqayıt 2014, s.315-318

3) Populyasiya dinamikası və ona aid bəzi riyazi modellər/ Kreativ Sənaye Texnologiyala-rının Tədrisi və Tətbiqinə aid Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransın materialları, Gəncə 2015, s.66-67

4) Study of deforestation and degraded forests as a main sources of biodiversity loss and global warming/ International Scientific Forum(Rehabilitation and Restoration of Degraded Forests), Astana, 2015, p.81

5) Sunflower Seed Damage and Economic Injury Level of the European Sunflower Moth (Lepidoptera:Pyralidae) in the Republic of Azerbaijan/ Journal of Entomological Science, s.138-146

Dərsliklər:

Dərs və metodik vəsaitlər:

1. Oduncaqşünaslıq və əmtəəşünaslıq dərs vəsaiti

1) Oduncaqşünasliq və meşə əmtəəşünasliği/ Magistr Proqramı, Gəncə, 2011

Qrif:923(31.05.2011),13s

2) Meşə əkinləri/ Magistr Proqramı, Gəncə, 2011Qrif:923(31.05.2011), 11s

3) Meşə istismarı/ Magistr Proqramı,  Gəncə, 2011 Qrif:923(31.05.2011),12s

4) Meşəçilik/ Metodik göstəriş, Gəncə,2011Qrif:923(31.05.2011),15s

Məqalələr:

1) Самедов В.С. Особенности развития яблонной плодожорки в ореховых садах  Азербайджана/Депонированная Рукопись,Сб. Молодые ученые ВНИИЛМ к юбилею института.ВНИИЛМ, Пушкино, 1983,263-Д   84, 1с

  2) Самедов В.С. Oпасный вредитель ореха грецкого в Азербайджане/Вестник сельскохозяйственной науки. Баку, 1984,N.1, c91-93

3) Гусейнов Э.С , Самедов В.С. О способе определения числа роколений яблонной плодожорки на грецком орехе/Вестник сельскохозяйственной науки. Баку,1986,N.3, c.58-61

4) Ибрагимов З.А., Кулиев А.И., Гусейнов Э.С.,Самедов В.С., Рекомендации по промышленному разведению ореха грецкого в Азербайджане, Москва,1986, 33с

5)Səmədov V.S., Meşə ekosistemlərinin müvazinətini tədqiq etmək məqsədilə riyazi modellərin tərtib olunması/ Xəbərlər məcmuəsi,N25,Gəncə, 2006, s. 24-27

6)Səmədov V.S.,   Meşə ekosistemlərində əks əlaqə və onun    funksiyalarinin qida və  növarasi mübarizə    misalinda riyazi modelləşdirilməsi/ Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın tezisləri, Gəncə,2010,144-145s

7) Sultanov R.L, N.N.İsmayılzadə N.N, Səmədov V.S., Azərbaycanda Homoesoma nebulella zərərvericisinin (Lepidoptera, Pyralidae) günəbaxan bitkisinin toxum məhsuldarlığına təsirinin tədqiqi/ Xəbərlər məcmuəsi,45, Gəncə,2011,s.64-68

8) SəmədovV.S.,İsmayılzadə N.N., Məmmədova A.S., Qloballaşma prosesində təhsilin və elmi tədqiqatların keyfiyyətinin artırılması ilə əlaqədar internet resurslardan istifadə imkanlarının araşırılması/ Qloballşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri. (Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın tezisləri.) , Gəncə, 03-05oktyabr 2011, s. 96-97

9)SəmədovV.S., İsmayılzadə N.N.,Məmmədova A.S., Əks əlaqə və onun meşə ekosistemlərində yırtıcı-şikar münasibətlərinin formalaşmasında rolu/ Qloballşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri,(Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın tezisləri.) , Gəncə, 03-05oktyabr  2011

10) Şükürov V.K., SəmədovV.S., Qöy-göl rayonu ərazisində ağ akasiyadan təşkil olunmuş ağaclıqda tədrici qırıntıların aparılması, ADAU-nun elmi əsərləri,  Gəncə, 2012, 1, 2s

11) Səmədov V.S., Bioloji növün müxtəlif kəsilməz populyasiya modellərinin araşdırılması vənəticələrin ekoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi/“Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi “ üzrə “Sənaye ili” –nə həsr olunmuş 8-ci ənənəvi Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, Sumqayıt 2014, s.315-318

12)Səmədov V.S., Populyasiya dinamikası və ona aid bəzi riyazi modellər/ Kreativ Sənaye Texnologiyala-rının Tədrisi və Tətbiqinə aid Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransın materialları, Gəncə 2015, s.66-67

13)Samedov V.S., Isgandarova T.H Study of deforestation and degraded forests as a main sources of biodiversity loss and global warming/ International Scientific Forum(Rehabilitation and Restoration of Degraded Forests), Astana, 2015, p.81

14) Nazakat N.Ismayilzade,Vidadi S.Samedov, Brad Kard, Carol L.Jones, Sunflower Seed Damage and Economic Injury Level of the European Sunflower Moth (Lepidoptera:Pyralidae) in the Republic of Azerbaijan/ Journal of Entomological Science, Volume 50, Number 2, 2015, 138-146