Aqronomluq fakültəsi

Elnarə Aslanova

Baş müəllim

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrasının

Mobil- 055-282-37-32

İş tel : (022) 266-81-49

E.mail- elnara.aslanova86@ mail-ru

Doğum tarixi

1986-

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı.

Ali təhsillidir

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

Bakalavr -2008 GDU ekologiya

Magistratura -2013 ADAU ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası  

 Əmək fəaliyyəti

2013-ci ildən hal hazıradək  Ekologiya və meşəçilik kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır

Apardığı dərslər 

 Bakalavr -  Ekologiya , biosferin ekoloji xüsusiyyətləri və mühafizəsi, qlobal ekoloji problemlər  

Magistratura – Elmin tarixi və metodoloji əsasları                             

Elmi yeniliyi

2013 -Mil düzü pambıq altı torpaqlarda üzvi və mineral gübrələrin effektivliyinin ekoloji əsasları

Mükafatları

Tədqiqat sahəsi

 Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

Dərs və metodik vəsaitlər:

Məqalələr:

1. Pambıq strateji əhəmiyyətli bitkidir.

2. Üzvi və mineral gübrələr torpaq münbitiyinin və bitki məhsuldarlığının artırılmasında əsas amildir.

3.Mil-düzünün torpaq iqlim şəraiti və təcrübə sahəsinin torpaqlarının kimyəvi xüsusiyyətləri

4. Mil düzü şəraitində gübrələrin pambıq bitkisi altında torpaqda qida rejiminin dəyişməsinə təsiri

5.Üzvi və mineral gübrələrin pambıq bitkisinin yerüstü kütləsində ümumi azaot, fosfor və  kaliumun dəyişməsinə təsiri

6. Üzvi və mineral gübrələrin xam pambıq məhsulunun lift çıxımına və lif məhsuluna tsiri.

7.Boz çəmən torpaqlarda gübrələrin pambıq lifinin keyfiyyət göstəricilərinə təsiri.

8.Boz çəmən torpaqlarda üzvi və mineral gübrələrin pambıq bitkisinin boy və inkişafına təsiri

9. Mil düzü şəraitində pambıq altıa torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi

10. Peyin  zəminində mineral gübrələrin, pambıq bitkisinin təcərrüfat gıstəricilərinə təsiri.

11. Gübrələrin bambıq bitkisi altında səmərəliliyi.

12. Эффективность удобрений при вращивание хлопчатника в Мильской  зоне Азербайджане.