Aqronomluq fakültəsi

İzabella Qasımova

Dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ekologiya və meşəçilik kafedrasının dosenti

Mobil- 055-203-75-15

İş tel : (022) 266-81-49

E.mail- izabella.qasimova @ mail-ru

Doğum tarixi

1959-cu ildə Qazax rayonu Düzqışlaq kəndində  anadan olub.

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı.

Ali təhsillidir

1999-cu ildən “Uzaq çarpazlaşmış Festulolium hibridlərindən yüksək yem keyfiyyətli başlanğıc materialın qiymətləndirilməsi və ekoloji sınağı” mövzusunda dissertasiya işi müdafiəyə hazırdır.

Bakı Azərbaycan Dövlət Universiteti 1985-ci ildə  Biologiya fakultəsini bitirib

 Əmək fəaliyyəti

1979-1985-ci illərdə Azərbaycan dövlət universitetinin biologiya fakultəsində oxumuşdur.

1991-ci ildən AKTA-da çalışır.

1976-1978-ci illərdə Qazax rayonu “Sovet Azərabycanı” sovxozunun Dəmirçilər çöbəsində fəhlə

1978-1980-ci illərdə Bakı radio zavodunda qaynaqçı

1980-1988-ci illərdə Az. QYÇ və otlaqlar institutunda laborant, baş laborant və kiçik elmi işçi işləmişdir.

1988-1991-ci illərdə V.R.Vilyams adına  ETYİJ institutunda məqsədli aspiranturada oxumuşdur.

1991-1994-cü illərdə AKTA-da aspirant, baç aqronom vəzifələrində çalışmışdır.

1994-2001-ci illərdə AAEİ- da baş laborant , assistent və baş müəllim vəzifələrində çalışıb

2007-ci ildən hal hazıradək AKTA – da Ekologiya və meşəçilik kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır

Hal-hazırda ADAU-dnun Ekologiya və meşəçilik kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər 

Elmi yeniliyi

Mükafatları

Tədqiqat sahəsi

 

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

1991-ci il Moskva , 2001-ci il Bakıda gənc alimlərin Elmi konfransında iştirak edib.

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

Dərs və metodik vəsaitlər:

2017 -“Kənd təsərrüfatı ekologiyasından praktikum” Dərs  vəsaiti

Məqalələr:

1. 1991-Выделение перспективного исходного материала для селекции сортов различного типа использования у райграсоовсяницевых гибридов.

2.1991-Возможности отбором форм с повышенным качеством кормовой массы у райграсо-овсяницевых гибридов.

3.1992-Оценка и выделение исходного маериала с повышенным качеством корма у отдаленных гибридов Festulolium

4.1996-Определение кормовой и энергетической ценности гибридов Festulolium

5.1996-Экологическое испытание отдаленных гибридов Festulolium в условиях Азербайджана

6.2001-Результаты селекции гибридов Festulolium на устойчивость в разных эколого –климатических условиях

7.2001-Значение внедрения отдаленных гибридов Festulolium  для улучшения агроэкосистем

8.2002-Respublikanın qərb zonasında ekoloji amillərin  Festulolium hibridlərinin boyatma  dinamikasına  və məhsuldarlığına təsiri

9. 2009-Вычисление экономической эффективности возделывания гибридов Festulolium

10. 2009 -Изучение экологической пластичности гибридов Festulolium в условиях Заподной зоны Азербайджанской республики.

11. 2009- Модель экологической пластичности  гибридов Festulolium  в Заподной зоне  Азербайджана.

12. 2010- Azərbaycanın Qərb bölgəsində Festulolium hibridlərinin  tətbiqinin ekolji və iqtisadi effektliyi

13. 2010-Aqroekologiya fənninin tədrisində elmi təcrübənin təhsilə inteqrasiyası və beynəlxalq əməkdaşlıq metodu

14. 2010-Оценка гибридов Festulolium   по биологическим особенностям и морфологическим признакам

15. 2012- Использование гибридов Festulolium для создания культурных пастбищ и сенокосов-статья.

16. 2017-Azərbaycanda biomüxtəlifliyin zənginləşdirilməsində introduksiya olunmuş bitkilərin tətbiqinin əhəmiyyəti

17. 2018- Çoxillik taxıl otlarında Neotyphodium endofit göbələyinin bioekoloji əhəmiyyəti

18. 2018- Azərbaycanın yay və qış otlaqlarının yaxşılaşdırılmasında Festulolium bitkilərinin tətbiqinin ekoloji əsasları. 

Proqram

17. 2010- Kənd təsərrüfatı ekologiyası 

17. 2017-Sənaye (aqrar sahədə) ekologiyasının əsasları   

18. 2017- Təbiəti mühafizənin əsasları

19. 2017- Təbii mühitvə təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin sosial əhəmiyyəti

20. 2017-Təbiətin interpretasiyası

21. 2017-Azərbaycanın su  mənbələrinin texnogen çirklənmədən mühafizəsi

22.2018- Ali Təhsilin Magistratura səviyyəsi üzrə