Aqronomluq fakültəsi

Məhərrəm İsmayılov

Dosent

Kənd təsərrüfatı elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin aqronomluq fakültəsinin dekanı, bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının  dosenti.

Mob.tel: (050) 324 77 15

İş tel: +(994) 22 256 81 15

e.mail: İsmayilov.maharram@gmail.com

Doğum tarixi

15 iyul 1962-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları

1984-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetini) aqronomluq fakültəsini bitirib,

2000-ci ildə “Kiçik Qafqazın Şimal –Düzən hissəsi şəraitində tritikalenin və buğdanın yetişdirilməsi üsullarının optimallaşdırılması” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək “Bitkiçilik” ixtisası üzrə kənd təsərrüfatı elmləri namizədi adını almışdır.

Əmək fəaliyyəti

2009-2015 –ci illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti aqronomluq fakültəsinin dekanı, Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının dosenti

2009-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası -nın (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Təcrübə və işədüzəltmə şöbəsinin müdiri, Bitkiçilik, seleksiya və genetika kafedrasının dosenti

2006-2009 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası -nın (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Tədris şöbəsinin müdir müavini vəzifəsində,

2005-2006 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) - Bitkiçilik, seleksiya və genetika kafedrasının dosenti

1996-2005 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası -nın (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti)  Qiyabi təhsil şöbəsi müdirinin müavini vəzifəsində

1998-2005- Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası dekan müavini

2002 (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti)  “Bitkiçilk” kafedrasında dosent

1992-2002-ci illər “Bitkiçilk” kafedrasında baş müəllim

1988-1992-ci illər  “Bitkiçilk” kafedrasında assistent

1987-1988-ci illər “Bitkiçilk” kafedrasında laborant

1986-1988-ci illər Hərbi xidmət (zabit).

1984-1986-cı illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Komsomol komitə katibi

Apardığı dərslər

bakalavrda - Bitkiçilik, Bitkiçilik məhsullarının istehsal texnologiyası

magistraturada - Bitkiçiliyin əsasları və tətbiqi bitkiçilik, tarla bitkilərinin bioloji əsaslarla becərilməsi

Elmi yeniliklər

Tədqiqat işində elmi yenilik ondan ibarətdir ki, ilk dəfə biz, Kiçik Qafqazın Şimal-düzən hissəsi şəraitində payızlıq buğdanın Şiraslan 23, tritakelinin Ləyaqətlin 2/17, Qismət sortlarından nisbətən az məsariflə yüksək və keyfiyyətli məhsul alınmasını təmin edən bəzi aqrotexniki tədbirlərin (səpin norması, müddəti və mineral gübrələrin verilmə dozalarının) optimal variantlarını müəyyən etmişik. Tədqiqat nəticəsində müəyyən etdiyimiz bəzi aqrotexniki tədbirlərin optimal variantlarını istifadə edilməsi respublikamızda əhalinin taxıl məhsullarına, heyvandarlığın isə zülalla zəngin olan yemlərlə təminatını yaxşılaşdırmağa imkan verir. Ona görə də tədqiqat nəticələrinin fermer təsərrüfatlarında tətbiq edilməsi tövsiyə edilmişdir.

Mükafatlar

23 fevral 1988-ci il, “SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 70 ili” yubiley medalı, 18 may 2010-cu il “Tərəqqi medalı”

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycanın suvarılan əsas taxılçılıq bölgələrində payızlıq buğda və tritikalenin məhsuldarlığının yüksəldilməsində və ekoloji təmiz məhsul istehsalının təmin edilməsində aqrotexnikanın öyrənilməsi

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

Cənubi Qafqazda Biomüxtəlifliyin Davamlı İdarə Olunması

Münxen,Almaniya 03.06.2013 –cü il Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ)

Seçilmiş əsərlər

Dərsliklər:

Bitkiçilik, Bakı, “Şərq-Qərb” nəşriyatı, 2012, 356 s.

Dərs və metodik vəsaitlər:

Tritikale becərilməsi, Gəncə, 1994, 36 s

Tritikale , Gəncə, 2005, 36 s.

 

Məqalələr

 

1..Buğda bitkisinin məhsuldarlığının yüksəldilməsində bəzi aqrotexniki tədbirlər, ADAU-nun elmi əsərləri (əlavə 3-gənc alimlərin tribunası), Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci il dönümünə və ADAU-nun 85 illik yubileyinə həsr olunur, Gəncə, 2014, səh. 31-33

2.«Удобрение сорта озимой пшеницы при возделывании по интенсивной технологии», Статья принята к публикации в номер «9» (27) 2014 года журнала «Проблемы современной науки и образования / Problems of modern science and education». идетельство регистрации СМИ ПИ № ФС 77 - 47745 от 09.12.2011 г. ISSN 2304-2338.

3.Влияние NPK на урожай твердой пшеницы при оптимальных нормах и сроках высева . Научный поиск в ХХI веке:

 Материалы I международной научной конференции по евразийскому научному сотрудничеству . М. Глобальное партнерство по развитию научного сотрудничества, 2014, ISBN 978-5-9906103-0-9

4. Биологический способ управления численностью сорной растительности Актуальные вопросы и перспективы развития современных гуманитарных и общественных наук. Материалы Международного электронного Симпозиума. Махачкала, 17.01.2015 ISBN-978-5-9905919-4

5 .Qismət tritikale sortunun bioloji və təsərrüfat xüsusiyyətləri, Gəncə, 23-24 oktyabr 2015, I cild, səh. 43-45