Aqronomluq fakültəsi

Hümbət Hümbətov

Dosent, ADAU-nun professoru

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru,  ADAU-nun professoru

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının dosenti

Mob. tel: (050) 630-79-49.

İş tel:  (022 ) 56-81-15.

e-mail: humb@inbox.ru

Doğum tarixi

01 avqust 1965-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları

1990-cı ildə S. Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Aqronomluq fakültəsinin Seleksiya və Toxumçuluq ixtisasını  fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1999-cu ildə “Azərbaycanın Gəncə - Qazax və Şirvan bölgələrində həna və basma bitkilərinin    becərilməsinin  aqrotexniki xüsusiyyətləri” mövzusunda namizədlik  dissertasiyası müdafiə edərək “Bitkiçilik” ixtisası üzrə kənd təsərrüfatı elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

2001- 2004-cü illərdə Bitkiçilik, Seleksiya və Genetika kafedrasının doktorantı olmuşdur.

2014 - cü ildən Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının dosentidir.

Əmək  fəaliyyəti

2014 - cü ildən hal-hazıra kimi Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasında dosent

2010-cu  ildən -2014 -cü ilə qədər Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasında baş müəllim

1994 - cü ildən - 2010 - cu ilə qədər AKTA-nın Bitkiçilik, Seleksiya və Genetika kafedrasında laboratoriya müdiri

1991-1993- cü illərdə AKTA-nın Botanika  kafedrasında aspirant

1990-1991- ci illərdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq institutunda elmi işçi

1985- 1990 - cı  illərdə S. Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Aqronomluq fakültəsində tələbə

1982-1985-ci illərdə Fizuli rayonu Engels adına üzümçülük sovxozunda fəhlə

Apardığı dərslər

Bakalavrda – “bitkiçilik”, “tarla bitkilərinin becərilmə texnologiyası”, “bitkiçilik məhsullarının istehsal texnologiyası”

Magistraturada – “tarla bitkilərinin bioloji əsaslarla becərilməsi”,  “bitkiçiliyin əsasları və tətbiqi birkiçilik”, “tarla və çəmən yem istehsalı”

Elmi yeniliyi

Həna və  basma kimi qiymətli texniki  bitkilərin respublikamızın Gəncə - Qazax və Şirvan bölgələrində də becərilərək keyfiyyətli quru yarpaq və toxum məhsulu əldə   edilməsinin mümkünlüyü və yollarının öyrənilməsi

Mükafatları

Tədqiqat  sahəsi

Bitkiçiliyin aktual problemləri: Texniki bitkilərin tədrisinin müasir problemləri

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2010 - cu il “Aqrar təhsil sistemində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları” beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Gəncə, 21-22 may

2011- ci il “Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri” beynəlxalq elmi-praktik konfrans Gəncə, 03-05 Oktyabr

2014- cü il “Qloballaşma şəraitində  əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri” Beynəl­xalq elmi-praktiki konfrans. Gəncə Azərbaycan. 22-24 sentyabr

2015-ci il “Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: Dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər” 2015-ci ilin Azərbaycan respublikasında “Kənd təsərrüfatı ili” elan edilməsinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Gəncə, Azərbaycan. 23-24 oktyabr

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

Hümbətov  H. S., Xəlilov X. Q. Texniki bitkilər. Bakı, “Aytac”, 2010, 415 s.

Dərs və metodiki vəsaitlər:

 1. Hümbətov H. S. Həna (Lawsonia) (Monoqrafiya). Gəncə, ADAU-nun nəşriyyatı, 2011, 145 s.
 2. Hümbətov H. S., Xəlilov X. Q. Pambıq lifinin texnologiyası (Dərs vəsaiti). Bakı, “Nurlan”, 2012, 230 s.
 3. Hümbətov H. S. Basma (İndigofera) (Monoqrafiya). Bakı, “Elm və təhsil”, 2012, 82 s.
 4. Hümbətov H. S., Hüseynov A. R. Yem otları (Dərs vəsaiti). Bakı, “Elm və təhsil”,  2013, 184 s.
 5. Hümbətov H. S., Şabanov M. C., Verdiyeva R. C. Şirəli yem bitkiləri (Dərs vəsaiti).  Bakı, “Nurlan”, 2013. 152 s.
 6. Hümbətov H. S., Məmmədov V. Ə., Qəbilov M. Y. Şəkərli və nişastalı bitkilər (Dərs vəsaiti).  Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 328 s.
 7. Hümbətov H. S. Lifli bitkilər (Dərs vəsaiti).  Bakı: “Elm və təhsil”,  2015, 216  s.

Məqalələr:

 1. Рекомендации по выращиванию и использованию басмы в Азербай­джане. Анно­тиро­ванный перечень законченных научно исследова­тель­ских работ, рекомендованных к внедрению в с/х-ное производство, Гян­д­жа, 1993, с. 36-37. (Соавторы: Кулиев В. Ш. Мир­залиев Д. Д.).
 2. Azərbaycanda basma bitkisinin becərilməsi və ondan istifadə edilməsinə dair tövsiyələr. Gəncə, 1994, 24s.(Həmmüəlliflər: Quliyev V.Ş. Mirzəliyev C. D.).
 3. Həna və basma bitkilərinin toxum məhsuldarlığı. Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı  № 3- 4. Bakı, 1998. s. 45- 46.
 4. Həna toxumlarının aqrobioloji xüsusiyyətləri. AKTA-nın  Aqronomluq fakül. .- nin elmi əsərlər toplusu. Bakı, 2000, s.110-111.
 5. İndiqofera faydalı bitkidir. AKTA-nın  Aqronomluq fakültəsinin elmi əsərlər toplusu. Bakı, 2000, s. 112-113.
 6. Basma bitkisinin bioloji xüsusiyyətləri. ADKTA-nın 70 illiyinə həsr olunmuş  elmi əsərlər toplusu. Gəncə, 2000, s. 216-217.
 7. Həna bitkisinin böyümə və inkişafına qida sahəsinin təsiri. AKTA-nın  Aq­ro­nomluq fakültəsinin elmi əsərlər toplusu. Bakı, 2001, s. 81- 82.
 8. Meşə bizim sərvətimizdir, onu qoruyaq. Sərvət jurnalı  № 70. Bakı, AİM  2010, s. 9, (Həmmüəllif: S. Adıgözəlova).
 9. Meşələr vətənimizin təbii sərvətidir. Sərvət jurnalı  № 53, s. 5, Bakı, AİM  2008.
 10. Səpin üsulu və müddətinin pambıq, qarğıdalı, günəbaxan cücərtilərinin alınmasına təsiri. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Aqrar təhsil sistemində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik kon­fransın tezisləri. Gəncə, 21-22 may,  2010, səh. 120-121.
 11. Səpin üsulu və müddətinin pambıq, qarğıdalı və günəbaxan bitkilərinin çiçəkləməsi və yetişməsinə təsiri. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Aqrar təhsil sistemində innovasiya texnologiya­larının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın tezisləri. Gəncə, 21-22 may,  2010, səh. 123. (Həmmüəllif: Magistrant. E. M. Xankişiyeva).
 12. Tirə texnologiyası ilə becərdikdə səpin dərinliyinin günəbaxan  bitkisinin məhsuldarlığına təsiri. ADAU - nun elmi əsərləri (əlavə 1- Gənc alimlərin tribunası) Gəncə, 2013, s. 23-24. (Həmmüəllif: Bağırova X. Z.)
 13. Səpin  müddəti  və  üsulunun  günəbaxan məhsulunun struktur element­lərinə təsiri. ADAU - nun elmi əsərləri Gəncə, 2013, № 2, səh. 31-33. (Həmmüəllif: Xəlilov X. Q.).
 14. Araxisin əhəmiyyəti, morfoloji quruluşu və  bioloji xüsusiyyətləri.ADAU TEC. Doktorant və dissertantların elmi-praktiki konfransının materialları (05...19 noyabr 2013-cü il) s. 11. (Həmmüəllif: Baxşəliyeva  A. R).
 15. Səpin müddətlərinin  Zaqafqaziya xaşasının (Onobrychis transcaucasica A. Grossh.) yaş kütlə və quru ot məhsuldarlığına təsiri ADAU TEC. Doktorant və dissertantların elmi-praktiki konfransının materialları (05...19 noyabr 2013-cü il) s. 18. (Həmmüəllif: Əliyeva B. K.).
 16. Küncüt bitkisinin əhəmiyyəti, tarixi, yayılması və becərilmə texnologiyası. ADAU TEC. Doktorant və dissertantların elmi-praktiki konfransının materialları (05...19 noyabr 2013-cü il) s. 39. (Həmmüəllif:  Vəliyeva X. R.).
 17. Səpin  müddəti  və  üsulunun  günəbaxan bitkisinin toxum məhsuluna  təsiri. Müasir aqrar elm: Qloballaşma şəraitində  əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransının materialları I cild. s. 59-61. 22-24 sentyabr 2014. Gəncə Azərbaycan. (Həmmüəllif: Xəlilov X. Q.).
 18. Gübrələrin təsirindən  yonca bitkisinin qönçələməsi və çiçəkləməsi. ADAU - nun elmi əsərləri, Gəncə, 2015, № 1, s. 40 - 41. (Həmmüəllif: Muradova K. M.)

 Sustainable corn agriculture. Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: Dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər. 2015-ci ilin Azərbaycan respublikasında “Kənd təsərrüfatı ili” elan edilmə­sinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktiki konfransının materialları 23-24 oktyabr 2015-ci il. I cild. s. 325-327. Gəncə Azərbaycan. (Həmmüəllif: B. N. Verdiyeva)