Aqronomluq fakültəsi

Elnurə Mustafayeva

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bitkiçilik və bitki mühafizəsi kafedrasının baş müəllimi

mob.tel

iş tel: 256 80 49

e-mail: elnurafm@mail.ru

Doğum tarixi

13 aprel 1979-cu il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 

1997- 2001-ci illər  Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası

"Aqronomluq və Texnoloqiya" fakültəsinin Aqronomluq ixtisasını bitirib 2001-2003-cü illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Aqrogeobotanika ixtisaslaşması üzrə magistrant

2012-ci ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin "Bitkiçilik və bitki mühafizəsi" kafedrasında "Entomologiya" ixtisası üzrə doktorant 2013-cü ildən assistentdir

 

Əmək fəaliyyəti

 

2013-hazırda - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin "Bitkiçilik və bitki mühafizəsi" kafedrasında assistent   

2011-2013-cü illər  Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filialında "Təbiət  və İçtimai fənlər" kafedrasında  metodist                

2004-2011-ci illər Azərbaycan Elmi-Tədqiqat İpəkçilik İnstitutu "Tutun seleksiyası və aqrotexnikası" laboratoriyasında böyük elmi işçi

                            

Apardığı dərslər.

 

Bakalavrlarda - Entomologiya,Fitopatologiya,Mikologiya,Bitkilərin kimyəvi mühafizəsi.

                          

Elmi yeniliyi

 

Mükafatlar

 

Tədqiqat sahəsi

 

Azərbaycan Qərb bölgəsinin  meyvə bağlarında meyvəyeyənlərin növ tərkibi, onlara qarşı inteqrir mübarizə sxemlərinin işlənilməsi.

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2003 – Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası Bakalavr və magistrlərin akademik Həsən Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans Gəncə (Azərbaycan)

2009 - Heyvanlar, quşlar, balıqlar və onların

məhsullarından insana keçən təhlükəli yoluxucu xəstəliklərlə mübarizəyə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans,Gənə  (Azərbaycan).

2014 - Müasir biologiya və kimyanın aktual problemlərinə həsr olunmuş elmi konfrans. Konfrans Ümümmilli liderin Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunub, Gəncə. (Azərbaycan). 

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

Dərs və metodik vəsaitlər:

Ekologiya, torpaq və bitki örtüyünün çirklənmədən mühafizəsinin metodoloji məsələləri. Gəncə, AKTA - nəşriyyatı, 2003, s.

Məqalələr:

"Bərəkət"kəndli fermer təsərrüfatının qış-otlaq sahələrinin tədqiqi. AKTA –nın, elmi əsərlər toplusu, Gəncə, 2002, səh. 2.

Ceyrançöl qış- otlağı kserofit paxlalı yem bitkilərinin bioekoloji və təsərrüfat xüsiyyətləri.AKTA-nəşri,Gəncə, 2003, səh. 4

Qışlaq təbii yem sahəsində rast gəlinən müxtəlif otların bioekoloji və təsərrüf xüsusiyyətləri. AKTA-nəşri,Gəncə, 2003, səh. 2

Ekoloji böhranların kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalına neqativ təsiri. AKTA-nəşri, Gəncə, 2009, s. 27

Yeni yaradılmış tut sortlarına qlobal ekoloji böhranların və kataklizmaların genetik təsiri.Gəncə,2009, səh. 230-236

Azərbaycan Qərb bölgəsinin tumlu meyvə bağlarına zərər verən meyvəyeyənlər. GDU-nəşri,Gəncə, 2014, səh.106-108.

Şərq meyvəyeyəni bioekoloji xüsusiyyətləri. Azərbaycan zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri,cild 7,№1Bakı-2015,s 19-23.

Şərq meyvəyeyəni və ona qarşı mübarizə tədbirləri. Azərbaycan zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri.cild 7,№2, Bakı -2015,s 27-31.