Aqronomluq fakültəsi

Zaur Hümbətov

Professor

Biologiya elmləri doktoru, professor

Mob.tel: 050 318 94 16

İş tel: 256 97 08

e-mail: zaurgumbatov@yandex.ru

 

Doğum tarixi:

 

02.10.1954

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 

1977-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Aqronomluq fakültəsini bitirib.

1989 – Rusiya Elmlər Akademiyasının Baş Nəbatət Bağında (Moskva şəhəri) «Zaqafqaziyada qaraçöhrənin (Taxus baccata L.) ekoloji və morfo-anatomik analizi və qorunması» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək «Biologiya» ixtisası üzrə biologiya elmlər namizədi adını almışdır.

2004-cü ildə Rusiya Elmlər Akademiyasının Baş Nəbatət Bağında (Moskva şəhəri) «Azərbaycanın iynəyarpaq növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və mühafizəsi» mövzusunda biologiya elmləri doktoru üzrə dissertasiyasını müdafiə etmişdir .

 

Əmək fəaliyyəti

1977-1985 - Botanika kafedrasının b/laborantı

1985-1992 - Botanika kafedrasının assistenti

1992-1998 - Botanika kafedrasının dosenti

1998 - hal-hazıradək Biologiya kafedrasının müdiri

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda – «Botanika»

Magistraturada – «Ümumi anatomiya», «Xüsusi anatomiya», «Ekoloji anatomiya», «Ali anatomiya»

 

Elmi yeniliyi

Qaraçöhrənin Talışda 1 növünü (Talış qaraçöhrəsi) kəşf etmişdir. Çılpaqtoxumluların ağızcıqüstü dəliyin xüsusiyyətləri və əhəmiyyəti.

İynəyarpaqlılarda anatomik qanunauyğunluqların əsasları. İynəyarpaqlıların tozcuğunun inkişaf mərhələləri və xüsusiyyətləri. İynəyarpaqlalıran toxum və çiliklə çoxaldılma metodikası

 

Mükafatları

 

2010 – Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı

 

Tədqiqat sahəsi

İynəyarpaqlıların  anatomik xüsusiyətlərinin öyrənilməsi. Anatomik qanunauyğunluqların sistematikada istifadəsi.

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

 

1984 – Anatomların Beynəlxalq Konqressi, S.Peterburq

1988 –Ümumittifaq botanik cəmiyyətinin VIII qurultayı, Alma-Ata şəh.

2000 – Beynəlxalq simpozium, Qırğızstan

2001 – II Balkan ölkələri üzrə Botanika konqresi, İstanbul, Türkiyə

2002 – Bitkilərin morfologiya və anatomiyası üzrə II Beynəlxalq konfrans, S.Peterburq

2002 – Beynəlxalq Asiya Simpoziumu, Van, Türkiyə

2004 – III Beynəlxalq konqress, Portuqaliya

2004 – XVII Beynəlxalq bioloji konqress, Adana, Türkiyə

2005 – Beynəlxalq konqress, Moskva

 

Dərslik

 

Hümbətov Z., Bitki anatomiyası və morfologiyası, 2002, 2016.

Hümbətov Z., Əliyev B., «Botanika fənnindən çöl-tədris təcrübəsinin aparılmasına dair metodika, işçi dəftəri və mühüm bitkilərin siyahısı», ADAU, Gəncə, 2011, 54 s.

Hümbətov Z., Əliyev B., Əliyeva İ. «Botanika fənnindən tədris və tədqiqat metodları», Bakı, «Apostroff», 2015, 158 s.

2017- Akvakultura

2015- Balkan Botanical Congre Slokeniya Rieka

2018- The 4 th  International Mediterranlan sumposium on Medical and Aromatic Plants Turkey, Antalia

2019- Balkan Botanikal Congress Serbiya, Novo Sadi

2019- Fifth İnternational Mediterramean Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering Hungary, Budapest

 

Məqalələr

 

 

 1.  

Азярбайъанын буьдайыотларынын (Аеэилопс Л.) еко-биоложи анализи

АМЕА хябярляри, Биолоэийа елмляри, ъилд 66, №3, Бакы, Елм, 2011

8 с.

 1.  

Азярбайъанын буьдайыотларынын (Аеэилопс Л.) вя онларын цмуми хцсусиййятляри

АМЕА-нын Ботаника Институтунун елми ясярляри, Бакы, 2011

8 с.

 1.  

Азярбайъанын байтарлыг тябабяти тарихинин етнобиоложи аспектляри

АМЕА-нын Ботаника Институту, Файдалы биткилярдян истифадянин актуал проблемляри мювзусунда бейнялхалг конфрансын материаллары, 26-28 октйабр, Бакы, 2011

5 с.

 1.  

Чялтик биткисинин биоеколожи хцсусиййятляринин тядгиги

АДАУ-нун елми ясярляри, Эянъя, №2, 2012

4 с.

 1.  

Taxonomic analysis conifer species of  Azerbaycan

The 8th Plant Life of South West Asia conference, UK Edenburgh.1- 5 July 2013.

1 p.

 1.  

Кянаф

АДАУ, ТЕЪ, Докторант вя диссертантларын елми-практик конфрасынын материаллары, 05-19 нойабр, 2013, Эянъя

1 с.

 1.  

Структурные особенности семян и шишек хвойных (Pinophuta) Азербайджана

БДУ, «Експериментал биолоэийанын инкишаф перспективляри» мювзусунда Республика Елми конфрансын материаллары, 19-20 декабр, Бакы, 2014

4 с.

 1.  

Эюркямли ботаник

АМЕА-нын хябярляри, Биологийя вя тибб елмляри, ъилд 69, №2, Бакы, 2014

3 с.

 1.  

Дямир аьаъынын биоложи хцсусиййятляри

АДАУ, Елми ясярляр, Эянъя, 2014

2 с.

 1.  

Эцлчичяклиляр фясилясинин габыг елементляринин структур анализи

Мцасир биолоэийа вя кимйанын актуал проблемляри мовз.елми-практик конфранс, 5-6 май, Эянъя, 2015

4 с.

 1.  

Conifer species of Azerbaijan

6 th Balkan Botanical congress, Croatia, September 14-18, 2015

1 s.

12

Conifer species of Azerbaijan and their phylogenetic analysis

SEAB 2015, Sympozium an Euroasian biodiversity, 01-05 june, Baku, 2015

1 s.