Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Fazilə Əliyeva

müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ictimai elmlər və Multikulturalizm kafedrasının müəllimi

Mob:

İş telefonu:   (022)  569440

e-mail: fazilka@inbox.ru

Doğum tarixi

31 mart 1984 –cü il

TƏHSİLİ,   ELMİ  DƏRƏCƏSİ,  ELMİ ADI:

2006 – ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tarix fakültəsini bitirib.                                       

2009 – ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Qədim dünya tarixi“ ixtisası üzrə magistratura səviyyəsini bitirib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2011 - ci ilin sentyabrın 15 – dən etibarən Azərbaycan Dövlət Aqrar  Universitetinin Azərbaycan tarixi, fəlsəfə və hüquq kafedrasında   müəllim  işləyir.

APARDIĞI DƏRSLƏR:

Bakalavrda:  Azərbaycan tarixi, fəlsəfə, AR Konstitusiyası və hüququn  əsasları və multikulturalizm (rus bölməsi)

Magistraturada-

ELMI YENILIYI    

Mükafatları

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

Beynəlxalq  treninqlər,  simpozium və konfranslar

ADAU-da Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər. Beynəlxalq elmi – praktik konfrans. 23- 24 oktyabr 2015

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

Dərs və metodik vəsaitlər

Azərbaycan tarixi, fəlsəfə və AR Konstitusiyası və hüququn əsasları  fənnlərindən proqramlar.

 

 

 

                                                        Məqalələr

 

 

  1. «Начало Карабахского конфликта». ADAU-nun elmiu əsərləri, Gəncə-2012, № 1
  2. «Глобальные проблемы современности». GDU, elmi xəbərlər, Gəncə 2012, № 1
  3. “Qarabağ müharibəsinin qəhraman mübarizəsindən bir səhifə - İbad Hüseynov” ADAU-nun elmi əsərləri, Gəncə-2012, № 3
  4. «Ходжалы горечь азербайджанского народа». GDU, elmi xəbərlər, Gəncə 2012, № 3
  5. «Огузо – Тюркская генеалогическая легенда в этноисторической памяти народа». GDU, elmi xəbərlər, Gəncə 2014, № 2
  6. «Этимология названия города Баку». Телавиский Государственный Университет им. Якова Гогебашвили, Сборник научных трудов, Тбилиси 2014, № 1(27)
  7. «15 iyun azərbaycan gəncliyinin gözü ilə». GDU, elmi xəbərlər, Gəncə 2014, № 3
  8. «Характер аграрного строя северного Азербайджана накануне российских завоеваний». ADAU – nun elmi əsərləri, Gəncə - 2014, № 3
  9. «Великий Шёлковый путь» в средневековье и Азербайджан. Tarix və onun problemləri, Bakı – 2015, № 2
  10.  “Azərbaycanda aqrar sahədə istehsal strukturun modernləşməsinə elmi yanaşma”. Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər. Beynəlxalq elmi – praktik konfransın materialları. III cild, 23- 24 oktyabr 2015, Gəncə, Azərbaycan