Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Ceyhun Hüseynov

Dosent

Siyasi  elmlər namizədi, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Ictimai elmlər və Multikulturalizm kafedrasının dosenti

Mob:

( 055 790 53 40)

İş telefonu: 

2569440

E-mail:

ceyhun-patriot @mail.ru

Doğum tarixi

6 oktyabr 1978 –ci il

TƏHSİLİ,  ELMİ DƏRƏCƏSİ,  ELMİ

1999- cu ildə GDU- nun tarix fakültəsini bitirib.

2001- ci ildə magistraturanı bitirib. 

2008- ci ildə “Azərbaycanda demokratikləşmə prosesində şəxsiyyətin fərdi və milli hüquqlarının inkişafı” mövzusunda namizədlik  dissertasiyası   müdafiə etmişdir, siyasi elmlər namizədidir. 2013- cü ildən dosentdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

2002-ci ildən ADAU –nun Azərbaycan tarixi, fəlsəfə və hüquq kafedrasında işləyir

APARDIĞI DƏRSLƏR:

Bakalavrda -         Politologiya

Magistraturada    

ELMI YENILIYI  -   

Mükafatları     - Gənclər və İdman Nazirliyinin fəxri diplomu

TƏDQİQAT SAHƏSİ: Demokratiya və insan hüquqları .

Beynəlxalq  treninqlər,  simpozium və konfranslar

2 Beynəlxalq  konfransda iştirak edib.

Seçilmiş əsərləri 

“Malazgirt savaşı və onun tarixi əhəmiyyəti”. Gəncə 2001; 

Bilik və hikmət xəzinəsi. Gəncə 2011 .

İnsan hüquqları : demokratiyanın  təməl prinsipi. Bakı  2012

Uğura və zirvəyə aparan yol.        Bakı 2014,

Nobelin  sülh həsrəti ,    sülhün  Nobel nisgili.    Bakı 2015.

Dərsliklər:

Dərs və metodik vəsaitlər

“Politologiya məntiqi sxemlerdə”(Dərs vəsaiti 2011)Gəncə;

Politologiya (Metodik vəsait) Gəncə 2013. 

Politologiya  -proqram  Gəncə 2011

AR. Konstitusiyası  və hüququn əsasları siyasi elmlər namizədi,   dos.əv. Hüsеynоv C.N., baş müəllim  Rzayeva T.H., bаş müəllim Хəlilоv R.M., baş müəllim Məmmədov M.A. və baş  müəllim Qəhrəmanzadə Ə.Q. Gəncə 2012

Məqalələr

Ermənilərin uydurma genosid iddiası. Elmi məqalə AKTA,Elmi  əsərlər toplusu,II buraxılış,Gəncə,2003, 2 səh.

İslam və insan hüquqları. Elmi məqalə, Gəncə Regional   Elmi  mərkəzi,Xəbərlər məcmuəsi №8,Gəncə, 2003, 3 səh

Vicdan azadlığı Azərbaycanda demokratik cəmiyyət quruculugunun təməl prinsip  kimi Elmi məqalə Gəncə  Regional Elmi mərkəzi, Xəbərlər   məcmuəsi №10, Gəncə,2003, 4 səh

Azadlıq və onun təbiətindən doğan şərtlər. 

Elmi məqalə AKTA,Elmi   əsərlər toplusu,III buraxılış, Gəncə,2004,  4səh.  

Seçkilər Azərbaycanda demokratik cəmiyyət quruculuğunun təməl prinsipi kimi Elmi məqalə AMEA,Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Sosial-siyasi problemlər, X   buraxılış, Bakı,2004, 5 səh.

Dağlıq Qarabağ problemi Azərbaycanda yaşamaq hüququnun reallaşmasında başlıca maneə kimi .Elmi məqalə AMEA, Fəlsəfə və Siyasi- Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Sosial-siyasi problemlər, XI b.    

Yeni Azərbaycan Partiyası və şəffaf demokratik seçkilər. Gəncə Regional  Elmi Mərkəzi, Xəbərlər məcmusu №39,

Gəncə 2010, 6 səh.. İnsan hüquqlarının nəzəri əsaslarının inkişafında Azərbaycan mütəfəkkirlərinin rolu. Gəncə Regional Elmi Mərkəzi, Xəbərlər məcmuəsi №40, Gəncə , 2010, 5 səh.

Qloballaşma və milli özünəməxsusluq . AMEA, Fəlsəfə və Siyasi–Hüquqi     Tədqiqatlar İnstitutu, Elmi əsərlər №29, Bakı, 2010, 6 səh.

Etnik münaqişələrin yaranmasına təsir göstərən amillər. Azərbaycan Dillər Universiteti  Elmi xəbərlər. Bakı .2011

Etnik münaqişələrin yaranmasına təsir göstərən amillər və onun fəlsəfi təhlili.               

ADAU-nun Elmi  əsərləri. Gəncə 2013 №1