Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Azad Bayramov

Kafedranın müdiri

Fəlsəfə elmləri namizədi, dosent 

İctimai elmlər və multikulturalizm kafedrasının müdiri

Mob: (0503840555 )

İş telefonu:   256 94 40

e-mail: azadbayramov65@mail.ru

Doğum tarixi

06 may 1963 –cü il

TƏHSİLİ,  ELMİ DƏRƏCƏSİ,  ELMİ  ADI

1985- ci ildə  S. M.  Kirov  adına Bakı Dövlət Universitetinin tarix  fakültəsini  fərqlənmə diplomu ilə  bitirmişdir. 1994-ci ildə  Tələbə gənclərdə yeni təfəkkürün formalaşması problemləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək fəlsəfə elmləri namizədi adını  almışdır. 2006-cü ildən Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin dosentidir.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

1986 -1989cu illərdə Kəlbəcər rayonu Sınıqkilsə kənd orta məktəbində  müəllim

1989-cu ildə AKTA-nın Fəlsəfə və Politologiya kafedrasında laborant 

1990- cı ildə müəllim 1992-ci ildən baş müəllim.

1990- 1994- cü illərdə  Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə  və Hüquq  İnstitutunda  dissertant 

2006- cı ildə  “Fəlsəfə və tarix” kafedrasında dosent 

2013- cü ildən “Azərbaycan tarixi, fəlsəfə və hüquq” kafedrasının müdiridir.

APARDIĞI DƏRSLƏR:

Bakalavrda  - Fəlsəfə

Magistraturada- İqtisadiyyat fəlsəfəsi, Azərbaycan multikultilarizmi

ELMI YENILIYI    

Qloballaşma dövründə tələbə gənclərdə yeni təfəkkürün formalaşmasına təsir edən amillər  və onların təhlili

Mükafatları     

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

Tələbə gənclərdə yeni təfəkkürün formalaşması problemləri.

Beynəlxalq  treninqlər,  simpozium və konfranslar

2015-   21-22   aprel. Sumqayıt    Dövlət Universitetində Beynəlxalq     elmi konfrans 

2015,  15-16  oktyabr GDU- da  “Qafqaz  tarixinin aktual problemləri “ Beynəlxalq     konfrans,    Gəncə

2015, 23- 24 oktyabr ADAU  -da “Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi  və müasir  prioritetlər  Beynəlxalq  konfrans.  

Seçilmiş əsərləri - Dərsliklər          

Fəlsəfənin əsasları”    dos. A.M.Bayramov

 “Xocalı   soyqırımı” Bakı – 2015, müəl.S.F. Abdullayeva müəl.Z.N.Qəhrəmanova,  

Dərs və metodik vəsaitlər

Gənclərin müasir problemləri Gəncə 2002. 27. 69 səh

Tələbə gənclərin dünyagörüşünün  təşəkkülü Bakı 2003..

Gənclərin spesifik xüsusiyyətləri və problemləri ( sosial-fəlsəfi    təhlil)   Bakı  2014. 33 səh

Fəlsəfə -proqram  Dos.M.Z.Qocayev, dos.A.M.Bayramov, müəllim  P.F.Axundov

İqtisadiyyat fəlsəfəsi-proqram:, dos.A.M.Bayramov,  dos.M.Z.Qocayev müəllim P.F.Axundov,  müəllim E.M.Aslanov                        

Fəlsəfə (rus)proqram–доц.А.М.Байрамов, преподаватель П.Ф.Ахундов, преподаватель Ф.Б.Алиева,преподаватель С.Ф.Абдуллаева

История Aзербайджана    программа доц. А.М.Байрамов, доц.   Н.А.Ализаде Cт.пр. А.Я.Ахундов, преподаватель  С.Ф.Абдуллаева, преподавательС.А.Гасымова,преподаватель Ф Б.Алиева.

Ali məktəb pedaqogikası- proqram dos.A.M.Bayramov, dos.əv. V.A.Qurbanov,  müəllim E.M.Aslanov

Ali məktəb psixologiyası- proqram dos.A.M.Bayramov, dos.əv. V.A.Qurbanov,  müəllim E.M.Aslanov

Məqalələr

Təbiət elmlərinin tələbə- gənclərdə elmi dünyagörüşünün formalaşmasında   rolu. Elmi əsərlər toplusu AKTA-70,Gəncə 2000-ci il

Təbiət  elmlərini  öyrənməklə. Azərbaycan təbiəti jurnalı, №1,Bakı 2001-ci

Milli  təhsil və  şəxsiyyət problemi. Dialoq qəzeti №16 (78),30.09.2001-ci il   Bakı.

Gənclərin  müasir problemləri. Gəncə, 2002-ci il Tələbə gənclərin dünyagörüşünün  təşəkkülü. Gəncə , 2003-cü il

Seçki qapısını döyməyən xalq gələcəkdə  öz  başına döyəcək.  

Dialoq    qəzeti.   X.Bakı,2003-cü il

Milli təhsil və şəxsiyyət problemi. Kainat jurnalı №11, Bakı, 2003-cü il

Gənclərin elmi dünyagörüşündə  yaradıcılıq  məqamları.   

Mədəniyyət Elmi   məqalələr məcmuəsi 38-ci  buraxılış.Bakı, 2004-cü il

II  Dünya  müharibəsindən sonra Gəncənin  sosial-iqtisadi və siyasi vəziyyəti  (1946-1969-cu illərdə) Bakı, Nurlan nəşriyyatı, 2004-cü il

Gənclərin mənəvi  tərbiyyəsinin  formalaşmasına ictimai-siyasi proseslərin    təsiri.                   AKTA-nın  Elmi  əsərlər toplusu.Gəncə 2004-cü il

Yeni insan: ideal , gerçəklik və problemlər. AKTA-nın Elmi əsərlər  toplusu.II buraxılış, Gəncə, 2005-ci il

Тендетции развития философского  аспекта гуманитарных   наук.Вектор  Науки, Тольяттинского Государственного Университета 2013№  4 \15/ , 3 səh.

Философский аспект  гуманитарных наук  тенденций  

Развития. Самарский научный  вестник.  2013, № 2 (3), 4 səh..                           

Gənclərin sosial və peşə mobilliyi . GDU Elmi xəbərlər 2014 № 3  4 səh   

Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması . ADAU-nun. Elmi əsərləri,  2014,  3 səh.