Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Əbdürəhman Kazımov

Dosent

Azərbaycan   Dövlət Aqrar Universiteti  Ictimai elmlər və Multikulturalizm kafedrasının dosenti

Mob: (050 344 2525 )

İş telefonu:   256 94 40

Doğum tarixi

25 iyul 1946 –cı il

TƏHSİLİ,  ELMİ DƏRƏCƏSİ,  ELMİ  ADI:

1977- ci ildə Tomsk Dövlət  Universitetinin  Hüquq fakültəsini bitirib.

1991- ci ildə Moskva şəhərində“Kənd təsərrüfatı müəssisələrində texniki xidmət münasibətlərinin hüquqi  tənzimlənməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası  müdafiə edərək hüquq elmləri namizədi adını almışdır.

2015-ci ilin oktyabr  ayından dosentdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

1966- 1969 Sovet Ordusu sıralarında həqiqi hərbi xidmət,

1969- cu  il 1971- ci illərdə Gəncə şəhərində  yerləşən 36 978 saylı   hərbi  hissədə  aviasiya mühərriklərinin  sınaqçısı

1971-1977 – ci illər  Tomsk Vilayəti Daxili İşlər idarəsində əməliyyat  müvəkkili.

1977- 1979- cu illər Gənc ə Toxuculuq Kombinatı Baş Hüquq Məsləhətçisi 

1979- 1992- ci illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin İdarəetmə və hüquq  kafedrasının baş müəllimi

1992- 2005- ci il  Gəncə Hərbi Prokurorunun  müavini, Baş müstəntiq ,  Prokuror  köməkçisi

2005- 2010 – cu illər Milli Aviasiya Akademiyasının “Hüquqşünaslıq” kafedrasının baş müəllimi

2010-2012- ci illər Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət  İdarəçilik Akademiyasında “Dövlət idarəçiliyinin hüquqi təminatı” kafedrasının baş müəllimi

2012- ci ildə Azərbaycan tarixi, fəlsəfə və hüquq kafedrasının baş müəllimi   

2014- cü ildə  dosent əvəzi

2015- ci ildən Azərbaycan tarixi, fəlsəfə və hüquq dosentdir

APARDIĞI DƏRSLƏR:

Bakalavrda Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları, İqtisadi hüquq, Beynəlxalq hüquq, Aqrar hüququ, Təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları

Magistraturada - İqtisadi hüquq və Beynəlxalq hüquq

ELMI YENILIYI  -   

Mükafatları     

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

İnkişaf etmiş ölkələrdə  aqrar sahədə istehsal strukturunun  moderinləşdirilməsində  qanunvericilik: tarixi və xüsusiyyətləri  

Beynəlxalq  treninqlər,  simpozium və konfranslar

“Dövlət mülkiyyətinin  özəlləşdirilməsi hüquqi əsasları” Ümummilli lider Heydər Əliyev 90 illik yubleyinə həsr olunmuş ümumrespublika  elmi -praktik konfransın materialları ADAU elmi əsərləri 25-  26 aprel 2013

“Aqrar sahibkarlıq fəaliyyətində rəqabət və inhisarçılığın qarşısının alınmasının    hüquqi təminatı” . Davamlı inkişaf və texnoloji innovasiyalar . Beynəlxalq elmi - praktik  konfrans Gəncə 2014 ATU 

« Аграрное  законодательство Азербаджанской Республики.»

«Сборник   статей по материалом ХХ II Международной заочной научно- практической конференции». Международный центр науки и образования.  г. Москва , 2014,  4 с

Seçilmiş əsərləri -

Dərsliklər: 

Dərs və metodik vəsaitlər

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası  və hüququn əsasları Metodik  vəsait) Gəncə 2015

İqtisadi hüquq – proqram       dos. Ə.Ə.Kazımov Gəncə,2014

Beynəlxalq hüquq-- proqram   dos. Ə.Ə.Kazımov Gəncə ,2014

Təbiətdən istifadənin hüquqi  əsasları – proqram  dos. Ə.Ə.Kazımov Gəncə 2014

Məqalələr

Müasir mərhələdə  suların mühafizəsinin  hüquqi problemləri. “Audit” jurnalı 2012 № 4  Bakı

Mənəvi zərərə görə  mülki  hüquq məsuliyyəti. Hüquqi dövlət və qanun  jurnalı 2012, № 9 4 səh

Azərbaycan Respublikasında aqrar islahatların hüquqi aspektləri Hüquqi dövlət və qanun  jurnalı  2012 , №12 4 səh.

Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin  hüquqi əsasları ADAU- nun elmi əsərləri 2012    № 3  3 səh.

Mənəvi   zərərə görə konpensasiya hüququnun anlayışı  ADAU- nun elmi əsərləri 2013 № 1 3 səh.

Aqrar sahibkarlıq fəaliyyətində rəqabət və inhisarçılığın qarşısının alınmasının  hüquqi təminatı ADAU- elmi əsərlər 2013  № 3 2 səh. Azərbaycan Respublikasında  Aqrar islahatların hüquqi əsasları “Azərbaycan

Hava yolları” qapalı səhmdar cəmiyyəti. Milli Avyasiya Akademiyası – elmi  məcmuələr  cild 16, № 1  2014 Bakı 4 səh

« Аграрное  законодательство Азербаджанской Республики.» «Сборник статей по материалом ХХ II Международной  заочной  научно-практической конференции». Международный  центр науки и образования.  г. Москва , 2014, 4 с

“Ətraf mühitin mühafizəsinin  konstitusion və hüquqi əsasları”, “Dövlət idarəçiliyi nəzəriyyə və təcrübə  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında “Dövlət İdarəçilik akademiyasının"  jurnalı № 3 Bakı 2014 4 səh

Azərbaycanda ətraf mühitin mühafizəsinin  hüquqi problemləri ADAU  Elmi əsərləri 2014 № 3,  2 səh  “Aqrar sahibkarlıq fəaliyyətində reklamın əhəmiyyəti   və hüquqi tənzimlənməsi “ Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyinin  Məhkəmə ekspertizası mərkəzi. Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika  və kriminologiyanın aktual məsələləri. Elmi əsərlər məcmuəsi   № 62 , Bakı 2015,  3 səh.