Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Təranə Bağırova

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının baş müəllimi

Mob.tel:

İş tel: 257 37 76

e-mail:

Doğum tarixi

14 dekabr  1972-ci il

Təhsili,emli dərəcəsi,elmi adı

1994-cü ildə S. Ağamalıoğlu adına ”Şərəf Nişanı” ordenli Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitunun (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) ASK sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi fakültəsinin iqtisadçı təşkilatçı ixtisasını bitirib, 2012-ci ildən dissertantam.

Əmək fəaliyyəti

2012-cı ildən- hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti “Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə” kafedrasında  baş müəllim

Apardığı dərslər

Bakalavrda: “Mikroiqtisadiyyat”,”Makroiqtisadiyyat”,İqtisada giriş”,” İqtisadi fikir tarixi”, “İqtisadiyyat”

Tədqiqat sahəsi

Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafının maliyyə təminatı.

Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşdirilməsinin maliyyə təminatı

 

Seçilmiş əsərləri

 

Dərs və metodiki vəsaitlər:

Hüseynov M.C.,Əlifov Y.F,Əhmədov H.M.,Bağırova T.A.Dünya iqtisadiyyatı tarixi.Gəncə 2014, 109 səh.

HüseynovM.C.,Əlifov Y.F,ƏhmədovH.M.,Bağırova T.A, Nəbiyeva Ş.N. Mikroiqtisadiyyat fənnindən kurs işlərini yerinə yetirilməsinə dair metodiki göstəriş.Gəncə 2012,31 səh.

HüseynovM.C.,ƏlifovY.F,Əhmədov H.M.,Bağırova T.A, Nəbiyeva Ş.N. Makroiqtisadiyyat fənnindən kurs işlərini yerinə yetirilməsinə dair metodiki göstəriş.Gəncə 2012,42 səh.

Məqalələr

Mərkəzləşdirilmiş maliyyənin aqrar bölmənin maliyyə təminatında roluna nəzəri baxışlar.ADAU-nun elmi-praktiki konfransın materialları Gəncə 2014,səh 66-68.

Aqrar sahədə biznes fəsliyyətinin gücləndirilməsində dövlət dəstəyinin prioritetliyi.Xəbərlər məcmuəsi iqtisadiyyat seriyası.Gəncə 2013,səh.28-31.

Müasir mərhələdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ən prioritet məsələdir.Xəbərlər məcmuəsi iqtisadiyyat seriyası. Gəncə 2011,səh 39-41.

Aqrar sahənin inkişafının prioritet istiqamətləri.Xəbərlər məcmuəsi №42 seriyası. Gəncə 2010,səh 78-81.

Əmanət  sığorta sisteminin məqsədi bank sabitliyinin təminatıdır. ADAU-nun elmi əsərləri  Gəncə-2014 N1, səh151-153.

Aqrobiznes fəaliyyətinin xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi.”Azərittifaq” Azərbaycan Kooperasiya Universiteti N3(34) -2014 səh 27-30