Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Ruhiyyə Hacıyeva

Assistent

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin  “Maiyyə  və  iqtisadi  nəzəriyyə” kafedrasının  assistenti  Hacıyeva  Ruhiyyə  Cəfər qızı

Mob tel

İş tel:  256-94-53

Doğum  tarixi : 4 sentyabr  1976-cı il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı.

1999-cu ildə Azərbaycan Texnologiya İnstitutuna  “Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə “ fakultəsinə qəbul olunmuşam.

2004-cü ildə Azərbaycan Texnologiya Universitetinin “İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə ediməsi “ ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirib, magistratura pilləsinə daxil olmuşam .

2007-ci ildə magistratura pilləsini “İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisasını bitirmişəm.

2011-ci ildə ADAU-nin “Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyat” kafedrasının  fəlsəfə doktoru proqram  üzrə  5312.01 – Sahə  iqtisadiyyatı

Əmək fəaliyyəti

2000-ci ildə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun “Menecment” kafedrasında laborant

13.10.2011-ci illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə “ kafedrasında müəllimə

Apardıgı dərslər

Bakalavr – İqtisada giriş, Mikroiqtisadiyyat, Makroiqtisadiyyat fənnlərini tədris edirəm.

Elmi yeniliyi

Mükafatları

Tədqiqat sahəsi

“Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin aktual problemləri. Mövzusunda fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

Seçilmiş əsərlər

Dərsliklər

Dərs və metodik vəsaitlər

Məqalələr

1.Pestisid sərfini avtomatik tənzimləyən tərtibatın iqtisadi səmərəliliyinin hesabatı. Azərbaycan Aqrar Elmi 2004-ci il 4-6, səh. 155-157

2.Kimyəvi prepartların tətbiqi üçün texnologiya və qurğunun işlənib hazırlanması və iqtisadi əsaslandırılması. Xəbərlər məcmuəsi №25 Gəncə 2006, səh.  83-87 

3.İqtisadi təhlukəsizlik və onun qiymətləndiriməsi metodikası. Xəbərlər məcmuəsi  Xəbərlər məcmuəsi “İqtisadiyyat”№1 Gəncə-2011, səh.  98-101

4.İqtisadi təhlükəsizliyin  makroiqtisadi  göstəricilərinin  təsnifləşdirilməsi.  Xəbərlər  məcmuəsi  “İqtisadiyyat”№2  Gəncə -2012,  стр. 99-103

5.Место и значение инвестиции в системе экономической  бесопасности. Materıaly  IX Mezınarodni  vedecko –praktıcka  konference “EFEKTIVNI  Nastorje  Modernich ved -2013, “ səh .7-12

6.İqtisadi  təhlükəsizliklə  dövlət tənzimlənməsinin  qarşılıqlı  əlaqəsi. Elmi əsərlər №1 AMEA İqtisadyyat  institutu  Bakı -2014,  səh. 172-175

 7.Современно состояние продавольственной бесопасности  в Азербайджанкой республике и пути ее улучшения. Научная дискуссия инновации в современном  мире №8 (39) Москва -2015,  cтр. 93-102.