Aqrar iqtisadiyyat fakültəsi

Yeganə Abbasova

Dosent əvəzi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin aqrar siyasət və dünya    iqtisadiyyatı kafedrasının dosent əvəzi

Mob. tel: 

İş tel.: 256- 94-21

e-mail:  yegana.abbasova@outlook.com

Doğum tarixi

16 dekabır 1971-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1995-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki ADAU) ASK sahələrinin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi ixtisasını bitirib.

2005-ci ildə ADAU-da 08.00.05 – xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və    idarə edilməsi (kənd təsərrüfatı) ixtisası üzrə dissertanturaya qəbul olub. “Kəndin sosial inkişafi və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətləri ” mövzusunda  dissertasiya işini 2012-ci ildə müdafiə edib və 9 aprel 2013-cü  ildə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışdır.

 

Əmək fəaliyyəti

2015-hazırda – Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kaderasında dosent əvəzi

2012-2014 - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyatı kaderasında baş müəllim

2003-2011 - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin informasiya texnlogiyaları və sistemləri kaderasında baş müəllim

1999-2002 - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin kənd təsərrüfatında informatika və iqtisadi riyazi modelləşdirmə kafedrasında assistent

1997-1998- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin kənd təsərrüfatında informatika və iqtisadi riyazi modelləşdirmə kafedrasında labratoriya müdiri

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda – İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi, Dünya iqtisadiyyatı, Avropa İttifaqının iqtisadi inkişaf modeli, Azərbaycan iqtisadiyyatı

Magistraturada – İqtisad elminin müasir problemləri, Maktoiqtisadi şəraitdə sosial-iqtisadi proseslərin tənzimlənməsi,  Milli iqtisadi təhlükəsizliyinin tənzimlənməsi problemləri.

 

Elmi yeniliyi

Respublikamızda müasir şəraitdə kəndin sosial inkişafı, əhalinin həyat səviyyəsi, həyat tərzi və sosial müdafiəsi məsələləri kompleks şəkildə tədqiq edil­miş, kənd təsərrüfatının inkişafının əhalinin  maddi rifah halının yaxşılaşdırıl­ma­sına təsiri öyrənilmiş,aztəminatlı əhalinin sosial müdafiəsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri araş­dı­rıl­mışdır.

 

Tədqiqat sahəsi

 Kənd təsərrüfatının inkişafının əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində rolu mövzusunda  tədqiqat

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

Kompüterdə kassa əməliyyatlarının işlənməsi.Azərbaycan Texnologiya Universiteti. Elmi-praktik konfransın materiallarıGəncə-2003

Müasir dövrdə aztəminatlı əhalinin sosial mü­da­fiə­sinin bəzi məsələləri.Azərbaycan Elmı-tədqiqat Kənd Təsər­rüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili institutu. Aqrar iqtisadiyyat: Müstəqilliyin 20 ilində mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı- 2011

Aqrar sferada sahibkarlığının fotmalaş­masının kənd təsərrüfatının inkişafına təsiri “Müasir mərhələdə kənd təsərrüfatının inten­sivləş­dirilməsinin və iqtisadi səmətəliliyinin yüksəldilməsi problemləri” mövzusunda Elmi-praktiki konfransın materialları. Gəncə-2014

Gəncə-Qazax bölgəsi üzrə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında rolu Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin 50 illiyinə həsir olunmuş Beynəlxalq elmi praktiki konfransın materialları, Bakı-2014

Akad.Ə.Mahmudovun anadan olmasının 91-ci il dönümünə həsr olunmuş” Aqrar sahədə dövlətin innovasiya siyasəti və onun regional aspektləri mövzusunda elmi-paktiki konfrans. Gəncə-2014

Aqrar sahədə ixracin stimullaşdırıl­masına Aqroparkların təsiriAzərbaycan Dövlət Aqrar Universuteti.  “Azərbaycanda Aqrar sektorun yeni infrastrukturu: aqroparklar, onların yaradılmasının zəruriliyi və innovasiyalı inkişafda rolu” Ümumrespublika elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə, may- 2015

Dünya ərzaq təhlükəsizliyi və dövlətin aqrar siyasətinin mahiyyətiAzərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir priotetlər” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans. Gəncə 2015

  Daxili ərzaq bqzarının qorunmasında rəqabətə davamlı məhsul istehsalının rolu. Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası mövzusunda respublika elmi konfransı      Mingəçevir Dövlət Universiteti-2015 

Seçilmiş əsərləri

Dərs vəsaitləri:                                       

Pascal alqoritmik dili. ADAU, AzRTN-nin 08.12.2011-ci il tarixli 2025 saylı əmri ilə qrif verilmişdir.

Metodiki göstərişlər:

Informatika fənnindən laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş. ADAU,  AzRTN-nin 07.07.2010-cu il tarixli 1044 saylı əmiri ilə qrif verilmişdir.

 

Məqalələr:

Aqrar sahədə istehsalın idarə olunmasında yeni informasiya texnoloqiyalarının tətbiqinin əsas prinsipləri. Akademiyanın elmi əsərləri. AKTA.  Gəncə 2005.

Aqrar sahənin idarəetmə sisteminin informasiya təminatının xüsusiyyətləri. «Azərbaycan Aqrar Elmi» jurnalı  №2, Bakı-2005

Sosial inkişaf və əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaş­dırılması məsələləri Azərbaycan Emi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu. Elmi əsərləri №2. Bakı-2007

Kənddə əhali gəlirlərinin artırılması istiqamətləri. Azərbaycan Emi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu. Elmi əsərləri №3. Bakı-2007

Yoxsulluq, onun mahiyyəti və azaldılmasının elmi-nəzəri əsasları.          « Azərbaycan Aqrar Elmi» jurnalı  №6-7, Bakı-2007

Kənd təsərrüfatının inkişafının əhalinin maddi rifah halının yxşılaşdırılmasında rolu. Azərbaycan Emi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu. Elmi əsərləri №4. Bakı-2007

Kənd əhalisinin maddi rifah halının yüksəldil­məsində dövlətin rolu. Elmi məqalə. Azərbaycan Aqrar Elmi  №3, Bakı-2008.

Kənd əhalisinin sosial müdafiəsinin mövcud durumunun qiymətləndirilməsi. Elmi məqalə. Azərbaycan Aqrar Elmi  №6, Bakı-2008.

Sünin intellektdə ekspert sistemlərinin yeri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regiolnal Elmi Mərkəzi «Xəbərlər» məcmuəsi №36 Gəncə-2009

Социального развития и направления  снижения бедности  в Азербайджане «Известия Аграрной науки» №2, Грузия-  2010.

Kəndin sosial infrastrukturunun müasir vəziy­yətinin təhlili. Azərbaycan Elmi-tədqiqat Kənd Təsərrüfatı­nın İqtisadiyyatı və Təşkili institutu, Elmi əsərləri № 3, Bakı 2011.

Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində sosial müdafiə tədbirlərinin rolu. Audit jurnalı. Elmi əsərləri № 3, Bakı  2012.

Уровень жизни населения в Aзербай­джан­с­кой Pеспублике вопросы ее повышения. Казахский национальный аграрный университет. Иследования, результаты. На­уч­ный журнал. №2, Алматы- 2012

Isrehsal proseslərinin ekonometrik analizi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regiolnal Elmi Mərkəzi«Xəbərlər» məcmuəsi №43, Gəncə-2012

Aqrara sahədə məhsul istehsalının möv­­­­cud vəziyyətinin qiymətləndiril­məsi (Samux rayonunun materialları əsasında) AMEA-nın Elmi Tədqiqat İqtisadiyyat İnstitutu elmi əsərlərinini toplusu №4, Bakı-2014

Роль сельского хозяйства в укреплении системы социальной защиты сельского населения. Экономика и предпринимательство. Международные научные исследования №4 (ч. 2) Москва 2015

Mетодический подход к повышению конкурентоспосбности  в развитии мелкого предпринимательства. Креативная экономика. Научный журнал. Выпуск №20, Москва-2015